Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Informatiseringsdomein Documentdiensten

de figuur toont aan over welk van de 7 informatiseringsdomeinen deze pagina gaat: Documentdiensten
Documentdiensten

Omschrijving van het domein

Documentdiensten zijn diensten die gericht zijn op het creëren, gebruiken en beheren van documenten, ongeacht of deze wel of niet als record bewaard worden. Recorddiensten: Documentdiensten die speciaal gericht zijn op als record bewaarde documenten. Het zijn de recorddiensten die gezamenlijk voor de duurzame toegankelijkheid van bewaarde documenten zorgdragen.

Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid

De doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid is onderdeel van de Enterprise Architectuur rijksdienst (i.o.) en behoort daarbinnen tot het I-domeinen ‘Documentdiensten’ en ‘Gegevensdiensten’. Voor het I-domein Documentdiensten is met name het Toepassingsprofiel metadata van belang. De doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid,schetst het streefbeeld van een rijksbrede informatiehuishouding, waarin de duurzame toegankelijkheid van digitale informatie is geborgd. Dat wil zeggen dat digitale documenten (in de brede zin van het woord) die ten behoeve van wettelijke eisen, administratieve eisen of maatschappelijke behoeften bewaard moeten worden, op een zodanige wijze worden vastgelegd, bewaard, beheerd en beschikbaar gesteld, dat deze ook na verloop van tijd raadpleegbaar, toegankelijk en authentiek zijn en binnen de daarvoor gestelde termijn vernietigd worden.

De doelarchitectuur kan gebruikt worden:

  • Om te toetsen of bestaande voorzieningen al voldoen aan de gewenste situatie
  • Om te bepalen wat er nog moet gebeuren om aan de gewenste situatie te voldoen
  • Voor het ontwerp van een projectportfolio om de gewenste situatie te realiseren
  • Als basis voor de projectstartarchitectuur van projecten.

Principes, standaarden en informatiseringsdiensten

Onderstaande tabel toont de principes, standaarden en informatiseringsdiensten (bouwstenen) rond documentdiensten, die in diverse (doel)architecturen en registers voor dit domein zijn opgenomen. In dit verband is het vermeldenswaard dat in 2008 door het Programma Informatie op Orde een 'Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid' is opgeleverd. Met de Baseline zijn departementen in staat op efficiënte wijze maatregelen te treffen om hun informatiehuishouding op orde te brengen, waarbij de wet- en regelgeving en de verschillende normenkaders reeds in het hulpmiddel zijn samengevat. Waar wordt samengewerkt in ketens, biedt de Baseline standaardisatiekeuzes voor de door de ketenpartners te treffen maatregelen. Een praktisch toepasbare set van eisen, maatregelen en oplossingen gekoppeld aan de organisatorische randvoorwaarden 'organisatie op orde', 'beveiliging en beheer op orde' en 'inrichting audit en toezicht'. De Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid (versie 1.0) betreft drie kerndocumenten bestaande uit een Managementstatement, de zeven normen en de Basics van de Baseline een toelichtend document. De zeven normen zijn bij de opstelling van de principes die onderdeel uitmaakten van MARIJ 1.0 en 2.0 meegenomen. Gezien de aandacht die er is voor informatievoorziening is het zeker van belang ze nog eens kritisch te bezien.

Principes en afspraken Standaarden I-diensten

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 19 jun 2015 om 04:08.