Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Kaders Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk

De afgelopen jaren heeft de samenwerking op het gebied van organisatie en bedrijfsvoering bij het Rijk een hoge vlucht genomen. Door het maken van afspraken over rijksbreed te hanteren kaders en normen wordt een beter afgestemde en meer eenduidige aanpak bevorderd en wordt dubbel werk voorkomen. Dergelijke afspraken worden onder meer gemaakt in de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijk (ICBR) en de daarmee verbonden interdepartementale commissies op de verschillende terreinen van de bedrijfsvoering. Gezamenlijke afspraken op het gebied van de organisatie en bedrijfsvoering zijn ook neergelegd in beleidsstukken van het kabinet of in besluiten van de ministerraad.

Deze pagina biedt het actuele overzicht van de kaders organisatie en bedrijfsvoering met betrekking tot de Informatievoorziening van de Rijksdienst. Hiermee wordt het voor betrokkenen beter inzichtelijk welke normen relevant zijn voor de inrichting en ontwikkeling van de Informatievoorziening van het Rijk. Via dit overzicht is het mogelijk de onderhavige formele documentatie te raadplegen. Deels is deze alleen toegankelijk via het Rijksportaal en deels betreft het openbare documentatie via overheidswebsites en/of deze wiki.


Domein Beleidskader Korte omschrijving
Architectuur Enterprise Architectuur Rijksdienst Online Online kennisbank met kaders en practices over informatievoorziening Rijksdient.


Architectuur Rijksregister Generieke I-diensten Kaders voor en overzicht van generieke I-diensten (voorzieningen) bij het Rijk.


Datacenterdiensten Consolidatie datacenters Kaders Kaders voor samenhangende inrichting Rijksdatacenter (RDC).


Documentdiensten, Gegevensdiensten Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid Kaders voor inrichting van de informatiehuishouding van de Rijksdienst.


Informatiebeveiliging Baseline Infomatiebeveiliging Rijksdienst Tactisch normenkader voor inrichting en toepassing van informatiebeveiliging.


Informatiebeveiliging VIR-BI Rijksvoorschrift voor de rubricering van vertrouwelijke informatie en de beveiliging ervan.


Informatiebeveiliging VIR2007 Algemeen voorschrift m.b.t. sturing en verantwoordelijkheden rond informatiebeveiliging.


Inkoop Aanbodstructurering Structurering in kavels van het aanbod van ICT-diensten.


Inkoop IDWOR Kaders ter verbetering van de samenwerking binnen rijkskantoren en tussen dienstverleners.


Inkoop Regie en Sourcing generieke ICT Rijksdienst - Besturingsmodel Besturingsmodel voor vraagbundeling en aanbodsturing rond generieke ICT bij het Rijk.


Inkoop Regie en Sourcing generieke ICT Rijksdienst - Referentiemodel Referentiemodel voor de tactische regie in het speelveld tussen IT-vraag en -aanbod.


Inkoop Sourcingsafwegingskader binnen het Rijk Afwegingskader voor de sourcing van generieke IT-voorzieningen van het Rijk.


Iv Governance CIO stelsel Rijk, inrichting Kaders inzake de rol en verantwoordelijkheden van CIO's bij de Rijksdienst.


Iv Governance IVR 1990 Besluit gericht op aanscherpen Iv-regels en de sturing daarop.


Iv Ontwikkeling Rijks ICT-dashboard Openbaar online sturingsdashboard voor grote projecten (> 5 mln) bij het Rijk.


Toegangsdiensten Normenkader Rijkspas 8 Kaders voor uniforme en effectieve toegangscontrole bij de Rijksoverheid m.b.v. de Rijkspas.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 12 nov 2016 om 05:10.