Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Besluit IVR 1990

 
Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.

Eigenschappen

IDIVR 1990
Beschrijving kortBesluit gericht op aanscherpen Iv-regels en de sturing daarop.
BeschrijvingHet Besluit informatievoorziening in de rijksdienst 1990 is per 1 december 1990 in werking getreden. Het besluit had destijds tot doel de regels voor de informatievoorziening (rijksdienst) te actualiseren en inhoudelijke sturing te geven aan die informatievoorziening. De normen uit het beleidskader zijn onverkort van kracht.
ToelichtingConcrete normen:
 • Waar mogelijk wordt informatie over individuele objecten verkregen uit een basisregistratie;
 • Wanneer informatie over individuele objecten wordt verkregen uit een informatiesysteem geschiedt dit zoveel mogelijk in rechtstreeks contact tussen de verkrijger en de verstrekker, volgens eenvoudige en doorzichtige procedures;
 • Het waarnemen, vastleggen, verzamelen, verwerken, verstrekken en gebruiken van informatie over individuele objecten geschiedt op locaal niveau of anderszins op een zo laag mogelijk niveau;
 • Het leggen van verbanden tussen informatie over individuele objecten in verschillende informatiesystemen vindt plaats voor het vervullen van specifieke, formeel toegewezen taken en op grond van duidelijke, schriftelijk vastgelegde regels;
 • Het meervoudig vastleggen, verzamelen, verwerken en verstrekken van informatie over individuele objecten wordt zo veel mogelijk vermeden;
 • Gebruik en exploitatie van een informatiesysteem (informatiebeheer) wordt gedecentraliseerd in overeenstemming met de decentralisatie van de uitvoering van taken waarvoor informatie nodig is;
 • Informatiebeheer wordt, voor zover doelmatig, gedeconcentreerd in overeenstemming met de deconcentratie van de uitvoering van taken;
 • Bij decentraal of gedeconcentreerd informatiebeheer berust de verantwoordelijkheid voorontwikkeling en onderhoud van een informatiesysteem (systeembeheer) op adequaat centraal niveau;
 • Bij een voorstel van wet of van een andere regeling, voor de uitvoering waarvan de beschikbaarheid van informatie van essentiële betekenis is, dient in de bijbehorende toelichting steeds in een afzonderlijk onderdeel aan de informatievoorziening aandacht te worden besteed;
 • De minister van Binnenlandse Zaken heeft de verantwoordelijkheid voor de coördinatie op het gebied van de informatievoorziening in de openbare sector als geheel;
 • De vakministers dragen zorg voor het tot stand komen van meerjaren informatieplannen ten behoeve van een systematische planning van de voorgenomen activiteiten op het gebied van de informatievoorziening binnen het eigen ministerie;
 • Een meerjaren informatieplan, dat relevant is vanuit het oogpunt van de algemene coördinatie op het terrein van de overheidsinformatievoorziening, wordt aan de minister van Binnenlandse Zaken toegezonden. De minister van Binnenlandse Zaken zal zo nodig zijn commentaar op het plan aan de betrokken minister doen toekomen.
ContactpersoonMinisterie van Binnenlandse Zaken
Publicatiedatum1990/12/01
Type BronBeleidskader
StatusVastgesteld
VertrouwelijkNee
Externe informatie (t)Besluit informatievoorziening in de rijksdienst 1990 (Besluit IVR 1990)
InformatiseringsdomeinIv Governance

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:07.