Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Informatiseringsdomein Gegevensdiensten

de figuur toont aan over welk van de 7 informatiseringsdomeinen deze pagina gaat: Gegevensdiensten
Gegevensdiensten

Omschrijving van het domein

In de doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid, die onderdeel uitmaakt van de Enterprise Architectuur Rijksdienst (EAR) wordt aangegeven dat deze daarbinnen behoort tot het domein ‘Document- en gegevensdiensten’. In de EAR is er voor gekozen te spreken over het domein Documentdiensten en het domein Gegevensdiensten. Bij beide domeinen richt de Rijksoverheid zich op het duurzaam ontwikkelen van bronnen met gestructureerde gegevens ofwel data. Diensten die worden aangeboden en kunnen worden afgenomen om gegevens te kunnen en mogen (her-)gebruiken vallen binnen het domein gegevensdiensten.

Doelarchitectuur

In de doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid wordt aangegeven dat bij de gegevensdiensten het gaat om rijksbreed generieke functionaliteit naast semantiek en vorm van de generieke gegevens zelf, zoals basisregistraties en rijksregistraties. Gesignaleerd wordt dat er een trend is naar open data en dat deze voor gegevensdiensten een belangrijk punt is. Overwogen wordt daarom om in ieder geval principes met betrekking tot open data al in een volgende release van de EAR op te nemen. De focus bij de doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid ligt overigens bij de rijk breed generieke documentdiensten. Een doelarchitectuur Gegevensdiensten ontbreekt tot op heden. Wat er al wel ligt is een Baseline informatiehuishouding Rijksdienst met behulp waarvan departementen in staat zijn om op efficiënte wijze maatregelen te treffen om hun informatiehuishouding op orde te brengen. Zie daarvoor het informatiseringsdomein Documentdiensten. Naast de baseline is er het stelsel van basisregistraties. Dit stelsel is ‘het geheel van afspraken en voorzieningen gericht op het doelmatige en efficiënte beheer van een beperkt aantal gegevens, die nodig zijn voor de uitvoering van de taken van de overheid, vastgelegd in gegevensverzamelingen met een wettelijke basis (de basisregistraties), inclusief hun onderlinge samenhang en de gemeenschappelijke voorzieningen die nodig zijn voor verzameling, verspreiding en gebruik. In deze wiki wordt verwezen naar een overzichtsplaat die op een interactieve manier in beeld brengt wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot de basisregistraties. Meer informatie is in te zien op http://www.noraonline.nl/wiki/Stelsel_van_Basisregistraties. Deze site bevat ook informatie over hoe het stelsel van basisregistraties functioneert en tevens een beschrijving van de architectuur van het stelsel van basisregistraties zoals die er eind 2014 (naar verwachting) uitziet. Deze beschrijving is opgesteld met als doel belanghebbenden een correct, realistisch en gedeeld beeld te geven van hoe het stelsel eind 2014 op hoofdlijnen functioneert. Zie voor meer informatie over de ‘stelselarchitectuur van het heden’ https://wiki.stelselvanbasisregistraties.nl/xwiki/bin/view/document/Stelselarchitectuur+van+het+heden.

Principes, standaarden en informatiseringsdiensten

Onderstaande tabel toont de principes, standaarden en informatiseringsdiensten (bouwstenen) rond gegevensdiensten, die in diverse (doel)architecturen en registers voor dit domein zijn opgenomen.

Principes en afspraken Standaarden I-diensten

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 19 jun 2015 om 04:08.