Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Metagegevens Rijk

Standaard.png
Een standaard is een afspraak tussen organisaties of afdelingen om in specifieke situaties gebruik te maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol.


Eigenschappen

ID Toepassingsprofiel Metagegevens Rijksdienst
Versie 2.5
Beschrijving

Het Toepassingsprofiel Metagegevens Rijksoverheid is een uitwerking van de ISO / NEN 23081 metadata standaard. Het toepassingsprofiel is de vertaling naar metadata voor de Rijksoverheid. Het beschrijft de rijksbrede afspraken over de wijze van vastleggen van metagegevens en de afspraken over metagegevens die minimaal vereist zijn. Metagegevens zorgen voor vindbaarheid, authenticiteit, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid in de omgang (vertrouwelijkheid, openbaarheid), leesbaarheid en uitwisselbaarheid van gegevens. De afspraken dragen daarom onder andere bij aan:

  • adequate informatie-uitwisseling tussen overheden;
  • mogelijkheden tot tijd-, plaats-, en apparaat onafhankelijk werken;
  • adequate samenwerking en kennisdeling.
Toelichting Het toepassingsprofiel is gebaseerd op de Richtlijn Metagegevens Overheidsinformatie en toegepast op de rijksoverheid. Een deel van de afspraken is verplicht. Ieder ministerie stelt op basis van het toepassingsprofiel Rijk een eigen toepassingsprofiel op, passend bij de informatiebehoefte en risicoafwegingen. Ieder ministerie moet beschikken over een eigen toepassingsprofiel om te kunnen voldoen aan de Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid.
Externe informatie http://www.nationaalarchief.nl/sites/default/files/docs/Toepassingsprofiel_metagegevens_rijksoverheid.pdf
Soort standaard Rijksstandaard
Status Vastgesteld
Architectuurcomponent Semantiek
Werkingsgebied Rijksbreed generiek
WG Bijzonder NVT
Informatiseringsdomein Documentdiensten, Gegevensdiensten
Beheerder Nationaal Archief
Vastgesteld door ICCIO*, d.d. 15 december 2009; gemandateerd aan CIO/Directeurenoverleg Modernisering Informatiehuishouding 10/12/2009 (*: ICCIO is de voorganger van het CIO-Beraad)


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
Metagegevens Rijk Realiseert


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online