Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Informatiseringsdomein Toegangsdiensten

de figuur toont aan over welk van de 7 informatiseringsdomeinen deze pagina gaat: Toegangsdiensten
Toegangsdiensten

Omschrijving van het domein

Dit domein gaat over identificatie, authenticatie en autorisatie van personen en systemen die gebruik willen maken van data en/of voorzieningen die vallen onder de verantwoordelijkheid van de Rijksdienst. Op basis van een authentiek vastgestelde identiteit kan een persoon of systeem het recht krijgen om gebruik te maken van bepaalde data en/of voorzieningen van het Rijk. De toegangsdienst biedt de rijksmedewerker die gebruik wil maken van data en/of voorzieningen de mogelijkheid zich te identificeren, te authenticeren en te autoriseren.

De doelarchitectuur Toegang

De Doelarchitectuur Toegang is een verdere uitwerking van de visie op Identity & Access Management binnen de (Compacte) Rijksdienst en beschrijft de contouren van een rijksbrede oplossing voor Identity- en Accessmanagement. Tezamen met een Project Start Architectuur (PSA) en een businesscase zijn doelarchitectuur en visie beslisdocumenten die de basis vormen voor het programma Toegang. Het inmiddels reeds in gang gezette realisatietraject van het Programma ‘Toegang’ richt zich op het realiseren van een rijksbrede voorziening voor identiteitenbeheer (‘wie ben je’) en autorisatiebeheer (‘wat mag je’). Daarmee wordt fysieke en logische toegang gewaarborgd voor de juiste mensen tot de juiste generieke fysieke en digitale omgevingen. Het programma Toegang is een verandertraject met consequenties voor verschillende onderdelen van de bedrijfsvoering, waarbij de ICT volgend is op de verandering in de werkwijzen. Er is op 1 maart 2013 een programmaplan Toegang 2013-2015 gereed gekomen. Dit bestaat uit 3 deelprojecten

  • Rijks identificerend Nummer (RIN)
  • Eindbeeld RIdM
  • Rijks Autorisatie Management (RAM)

Conform planning is de BvRIN gerealiseerd en op 15 oktober 2013 opgeleverd. Sindsdien zijn de departementen een voor een aangesloten op het RIN-stelsel. Dat proces is nu voltooid, alle BSN’s zijn vervangen door het RIN. Dit nummer is alleen voor gebruik op het werk en heeft geen relatie met ons, de ambtenaar, als 'burger. Over niet al te lange tijd zullen ministeries en andere rijksorganisaties (intern) geen Burger Service Nummer (BSN) meer gebruiken. Met deelproject 2, RiDM, is een start gemaakt. Er is een eindbeeld RiDM opgesteld, waarmee de ICCIO* en ICBR hebben ingestemd. Dit Eindbeeld beschrijft de toekomstige inrichting van het identitymanagement bij het Rijk (RIdM). Het is een streefbeeld voor over tien jaar. Voor de RiDM wordt in eerste instantie een voorziening gerealiseerd voor de departementen SZW en VWS, waarvan de kerndepartementen begin 2015, gezamenlijk in het pand De Resident zullen trekken. De voorziening die voor De Resident (SZW/VWS) is gerealiseerd wordt daarna ook uitgerold bij de overige departementen. Na de initiatiefase heeft de ICBR op 30 september besloten tot een verdiepende analyse fase RIdM die loopt tot 31 maart 2015. De eerder beoogde programmastart RIdM per 30 september volgt na de analysefase. In 2014 is de Rijkspas verder doorontwikkeld en geschikt gemaakt voor uitgebreidere toepassingen. In 2014 is een generiek card management systeem (G-CMS) verworven waarin Rijkspassen worden aangevraagd en beheerd.

(*: ICCIO is de voorganger van het CIO-Beraad)

Principes, standaarden en informatiseringsdiensten

Onderstaande tabel toont de principes, standaarden en informatiseringsdiensten (bouwstenen) rond toegangsdiensten, die in diverse (doel)architecturen en registers voor dit domein zijn opgenomen.

Principes en afspraken Standaarden I-diensten

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 23 nov 2022 om 14:00.