Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

BSN Burgerservicenummer

Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).


Eigenschappen

ID BSN Burgerservicenummer
Beschrijving

Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek identificerend nummer voor iedereen die een relatie heeft met de Nederlandse overheid. Het nummer is ingevoerd in 2007 en vervangt het sofinummer. Met het BSN kan men bij elk (digitaal) loket in de publieke sector terecht. Het BSN heeft binnen het gegevensstelsel van de overheid een spilfunctie. Met dit persoonsnummer kunnen persoonsgebonden gegevens doelmatig en, als passende voorzieningen zijn getroffen, betrouwbaar uitgewisseld worden binnen de overheid en tussen de overheid en burgers.

De minister van BZK (voor deze het agentschap BPR) is sinds de invoering van de Wet BSN ( Burger Service Nummer) verantwoordelijk voor de Beheervoorziening BSN (BVBSN). De BVBSN maakt nummers aan, distribueert deze naar toekennende instanties en beheert de nummers met behulp van een nummerregister.
Externe informatie http://www.rvig.nl/bsn
Architectuurcomponent Diensten
Werkingsgebied Overheidsbreed
Informatiseringsdomein Toegangsdiensten
Intern - Extern Extern
Status Vastgesteld


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online