Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

RIN

Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).


Eigenschappen

ID Rijks Identificatie Nummer
Beschrijving Rijks Identificatie Nummer is een voorziening analoog aan BSN om medewerkers bij de Rijksdienst uniek te kunnen identificeren door een uniek identificatie nummer. Het BSN mag daar niet voor gebruikt worden.
Toelichting

Binnen het Rijk wordt gestreefd naar meer samenwerking. Bijvoorbeeld het delen van generieke voorzieningen op het gebied van huisvesting, ICT en facilitaire dienstverlening door de afzonderlijke rijksdiensten.

Daarvoor is het noodzakelijk dat processen op het gebied van identiteitenbeheer en toegangsbeheer adequaat zijn ingericht. Dat betekent dat medewerkers van de Rijksdienst rijksbreed uniek moeten kunnen worden geïdentificeerd: dat gebeurt met de Beheervoorziening RIN (Rijks Identificerend Nummer). Elke persoon die voor het eerst een werkrelatie aangaat met een organisatie binnen het Rijk krijgt een uniek nummer toegekend. Dit RIN fungeert als betekenisloos administratienummer en is onafhankelijk van een specifieke werkrelatie. Een persoon met meerdere werkrelaties heeft één RIN.
Externe informatie http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/?NavigationTarget=HLPFS://cisrijksportaal/cisfacilitair/cisicteninformatievoorziening_1/cisidentificatie_en_toegang
Architectuurcomponent Uitwisseling
Werkingsgebied Rijksbreed generiek
Informatiseringsdomein Toegangsdiensten
Type functionaris medewerker
Intern - Extern Intern, Extern
Status Vastgesteld


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
RIN Ondersteunt bedrijfsfunctie
RIN Realiseert principe
RIN Voldoet aan


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
Card Management System Groepeert RIN
EAR Online