Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

EAR: Gemeenschappelijk begrippenkader Rijksdienst

Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.


Eigenschappen

ID EAR13
Stelling De Rijksdienst hanteert in haar informatiehuishouding een gemeenschappelijk begrippenkader.
Informatiseringsdomein Documentdiensten, Gegevensdiensten
Toelichting rationale De Rijksdienst gebruikt evenals de andere bestuurslagen, een veelheid aan begrippen. Deze worden gebruikt binnen en gedeeld tussen bedrijfsprocesdomeinen en informatiseringsdomeinen (zie ook Inleiding Informatiseringsdomeinen Rijksdienst). Maar ook zijn veel begrippen binnen die domeinen nog tegenstrijdig of niet gedefinieerd. Om semantische spraakverwarring te voorkomen is een transparant gemeenschappelijk begrippenkader Rijksdienst essentieel. Een dergelijk kader voorkomt spraakverwarring en vormt daarmee een belangrijk fundament voor goede samenwerking binnen en buiten de Rijksdienst. De Rijksdienst sluit daarmee tevens aan op het Nationaal Semantisch Vlak in het kader van Europese ontwikkelingen (meer daarover op NORA online, thema Semantiek.
Toelichting implicaties
  • De Rijksdienst streeft naar ontwikkeling en gebruik van een gemeenschappelijk begrippenkader, dat recht doet aan de concerngedachte. Door het conformeren aan (de implicaties van) dit principe, wordt invulling gegeven aan opzet en onderhoud van het begrippenkader.
Status Vastgesteld
Datum-geldig-vanaf 2015/02/01
Datum-laatste-wijziging 2015/05/26
Versiebeheer 150526 - De rationale van dit principe is aangescherpt, waarbij tevens het verband wordt gelegd met nationale en Europese ontwikkelingen.


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
EAR: Gemeenschappelijk begrippenkader Rijksdienst Realiseert


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online