Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid

 
Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.

Eigenschappen

ID Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid
Beschrijving kort Kaders voor inrichting van de informatiehuishouding van de Rijksdienst.
Beschrijving De Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid is een instrument om de informatiehuishouding van de rijksoverheid te verbeteren en wordt ondersteund door andere algemeen geaccepteerde kaders, zoals de NEN-ISO-normen.

De baseline geeft een rijksbreed normenkader voor duurzaam toegankelijke en betrouwbare overheidsinformatie voor een goed informatiebeheer, dat toegankelijkheid en betrouwbaarheid van overheidsinformatie bevordert. Het is een handzaam overzicht van bestaande kaders op dit gebied en geeft aan hoe en waar die ingezet kunnen worden:

  • Bij het meten en sturen van de kwaliteit van de informatiehuishouding;
  • Bij de inrichting en verbetering van de informatiehuishouding;
  • Bij de digitalisering van bedrijfsprocessen;
  • Als toetsingskader voor de departementale auditdiensten.
Toelichting De baseline is gebaseerd op de geldende wet- en regelgeving en internationale standaarden, waaronder 11 regelingen die eisen stellen aan de kwaliteit van de informatiehuishouding, zoals de Archiefwet 1995, de Wet openbaarheid van bestuur, de Wet bescherming persoonsgegevens, de Comptabiliteitswet en het Voorschrift informatiebeveiliging Rijk en DUTO. De kwaliteit van de digitale en papieren informatiehuishouding vereist dat deze structureel onderdeel is van de reguliere bedrijfsvoering van het rijk en daarom dient deze opgenomen te worden in de reguliere “planning- en controlcyclus” van de ministeries. De baseline is het instrument daarvoor. Concrete norm: De Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid dient gehanteerd te worden bij de inrichting van de (digitale) informatiehuishouding.
Publicatiedatum 2009/06/24
Type Bron Beleidskader
Status Vastgesteld
Vertrouwelijk Nee
Externe informatie (t)
Informatiseringsdomein Documentdiensten, Gegevensdiensten

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
DiDu: Metagegevens zijn vastgelegd (Afgeleid principe) Geabstraheerd van bron Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid
EAR Online