Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

CIO stelsel Rijk - inrichting

 
Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.

Eigenschappen

ID CIO stelsel Rijk, inrichting
Beschrijving kort Kaders inzake de rol en verantwoordelijkheden van CIO's bij de Rijksdienst.
Beschrijving Stelsel van afspraken over rol en verantwoordelijkheden van Chief Information Officers (CIO) binnen het Rijk. De rol van de CIO in relatie tot sturing van grote ICT-projecten is vastgelegd in het document Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component versie 2.2. vastgesteld in ICCIO 14 november 2012.
Toelichting Wat houdt de inrichting van het CIO-stelsel in?
 • Het kabinet acht het noodzakelijk dat binnen alle ministeries de CIO-rol op hoog ambtelijk niveau wordt belegd, zoals ook door de Rekenkamer bepleit. De CIO-rol wordt belegd bij een functionaris in de rol van CIO en het CIO-Office dat hem/haar in die rol ondersteunt.
 • Als in een ministerie sprake is van een CIO-stelsel, waarbinnen er één departementale CIO is en grote onderdelen en/of baten-lastendiensten over een eigen CIO beschikken, zijn deze CIO’s verantwoordelijk voor hun informatievoorziening en leggen zij verantwoording af aan de departementale CIO.
 • De CIO bewaakt de samenhang in de informatievoorziening en ICT-projecten door applicatie- en projectenportfoliomanagement. De CIO is verantwoordelijk voor een adequaat beheer van de departementale projectenportfolio, heeft zitting in de bestuursraad en informeert de bestuursraad of, waar dit aan de orde is, het bevoegd bestuursorgaan. Ten slotte stelt de CIO, op basis van de rijksbrede I-kaders, eisen aan projectbeheersingsmethodieken en ondersteunt audits, reviews en second opinions.
 • De CIO draagt zorg voor een permanent proces waarin projecten met een ICT-component worden geïdentificeerd en – met vermelding van hun risicoprofiel – centraal binnen het ministerie worden geregistreerd en periodiek gemonitord. De departementale CIO ziet toe op de zorgvuldige vaststelling en actualisatie van de risicoprofielen. Een project met een ICT-component met een projectbegroting van ten minste € 5 miljoen kan niet starten of voortgezet worden zonder een positief oordeel van de CIO (CIO oordeel). De CIO bewaakt de toepassing van de rijksbrede I-kaders.
 • De opdrachtgevers zijn primair verantwoordelijk voor hun projecten en verstrekken informatie aan de departementale CIO, zodat deze zijn rol in het kader van het projectportfoliomanagement en de projectbeheersing kan vervullen. Die rol is gericht op de inrichting van de organisatie en governance, kosten en risico’s, de aansluiting op en samenhang in de departementale projectenportfolio, op de toepassing van rijksbrede en departementale architectuur en standaarden en het gebruik van projectbeheersingsmethodieken en externe kwaliteitstoetsen.
 • De CIO-Rijk ontvangt bij de voorgenomen start een afschrift van het projectplan, het oordeel van de departementale CIO en zijn toetsing aan de rijksbreed afgesproken kaders. De CIO-Rijk ontvangt ook een afschrift van een tussentijds oordeel over de voortzetting van een project.
 • In het vervolg zal een project niet kunnen starten, of voortgezet worden, zonder een positief oordeel van de CIO over een project. Het oordeel van de CIO wordt gegeven vanuit de rol van de CIO en richt zich daarmee vooral op de inrichting van de organisatie en governance, de kosten en de risico’s, de aansluiting op de departementale projectenportfolio, op de toepassing van rijksbrede en departementale architectuur en standaarden en het gebruik van projectbeheersingsmethodieken en externe kwaliteitstoetsen.
 • Deze verantwoordelijkheid wordt mede ingevuld met het CIO-beraad, dat gevormd wordt door de departementale CIO’s met de CIO Rijk als voorzitter. In deze constellatie vervult de directeur van de directie CIO Rijk van het ministerie van BZK de rol van CIO Rijk. Het CIO-beraad coördineert de informatievoorziening en het ICT-beleid van de rijksdienst, borgt het rijksbrede beleid, en doet voorstellen voor de ontwikkeling van nieuwe kaders en standaarden. Behoudens de taken die verbonden zijn aan het voorzitterschap van het CIO-beraad, is hij in de rol van directeur opdrachtgever voor rijksbrede projecten, indien deze een ICT component hebben kleiner dan € 5 miljoen, en is hij als hoofd verantwoordelijk voor het Bureau ICT Toetsing (BIT).


Concrete normen:

 • De CIO-rol moet op hoog ambtelijk niveau worden belegd binnen het departement (CIO heeft zitting in de bestuursraad);
 • Een project met een ICT-component van ten minste € 5 miljoen kan niet starten of voortgezet worden zonder een positief CIO oordeel;
 • Het Bureau ICT Toetsing (BIT) toetst alle nieuwe projecten met een ICT component van ten minste € 5 miljoen. De CIO-Rijk biedt het advies aan de betrokken bewindspersoon aan, die dit advies doorgeleidt naar de Tweede Kamer.
Publicatiedatum 2008/12/12
Organisatie Ministerie van BZK
Type Bron Beleidskader
Status Vastgesteld
Vertrouwelijk Nee
Externe informatie (t)
Informatiseringsdomein Iv Governance

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt


EAR Online