Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Regie en Sourcing generieke ICT Rijksdienst - Referentiemodel

Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.


Eigenschappen

ID Regie en Sourcing generieke ICT Rijksdienst - Referentiemodel
Beschrijving kort Referentiemodel voor de tactische regie in het speelveld tussen IT-vraag en -aanbod.
Beschrijving

Het besturingsmodel beschrijft het speelveld tussen vraag en aanbod. Het referentiemodel geeft invulling aan het middelste vlak uit het “9-vlaks besturingsmodel”: de Tactische Regie voor de Generieke ICT en het bijbehorende vraagoverleg. Het besturingsmodel en het referentiemodel worden gebruikt voor het invullen van de besturing voor en het beheer van de generieke ICT-diensten.

Normen:

De strekking van het model is dat in elk besturingsproces vaste afgesproken taken worden verricht en dat alle besturingsprocessen met elkaar samenwerken via een overlegstructuur. Om de besturingsprocessen optimaal te laten verlopen zijn de bijbehorende verantwoordelijkheden en rollen benoemd, bijvoorbeeld vertaald naar een lijnfunctionaris of anders een gemandateerde functionaris die deze rol vervult. Het model geeft hiervoor globale profielen bij wijze van voorbeeld. Het model verschaft verder een aantal besturingsprincipes bij wijze van reglement en een begrippenkader voor een gemeenschappelijke besturingstaal.

Niet alleen op rijksniveau, maar ook binnen de ministeries en binnen de ICT-dienstverleners is er sprake van vraag, aanbod en regie en van strategisch, tactisch en operationeel management met een centrale kaderstelling. Voor de totale besturing werkt het optimaal als iedereen zijn interne besturing ook volgens dezelfde logica georganiseerd heeft en dezelfde besturingstaal hanteert.
Toelichting

Een concrete invulling van tactische regie wordt beschreven voor de DWR-diensten. De volgende generieke ICT-diensten zijn door het DWR-programma opgeleverd:

  • DWR-Infra
  • Rijksportaal
  • Samenwerkfunctionaliteit
  • DWR-Client
Op basis van deze invulling kan gestart worden met de tactische regie op de DWR-diensten en kan de operationele dienstverlening tussen vraag en aanbod worden ingevuld.
Publicatiedatum 2010-09-14
Type Bron Beleidskader
Status Vastgesteld
Vertrouwelijk Nee
Externe informatie (t)
Informatiseringsdomein Inkoop


Elementrelaties

Regie en Sourcing generieke ICT Rijksdienst - Referentiemodel legt geen relaties naar andere elementen.


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online