Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Rijksregister Generieke I-diensten (bron)

Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.


Eigenschappen

ID Rijksregister Generieke I-diensten
Beschrijving kort Kaders voor en overzicht van generieke I-diensten (voorzieningen) bij het Rijk.
Beschrijving

Bij de vaststelling van de Informatiseringstrategie (I-Strategie) in 2011 is tevens de definitie rijksbrede I-infrastructuur opgeleverd. Hieronder zijn begrepen generieke producten en diensten voor het domein informatisering (informatiehuishouding en ICT). Ook bevat deze I-Strategie kaders voor generiek gebruik.

De ontwikkeling van de rijksbrede I-infrastructuur voor de ondersteunende processen zal leiden tot standaardisatie, toename van het aantal generieke componenten, hergebruik van programmatuur, afname van het aantal specifieke componenten en kostenreductie.

Ter ondersteuning voor deze besluitvorming is het instrument GIETA ontwikkeld en vastgesteld in ICCIO (nu CIO-beraad geheten). Overheidsbreed is er de Toetsingsprocedure Voorzieningen van het Forum Standaardisatie.
Toelichting

Concrete normen:

  • Wanneer een onderdeel van het rijk de functionaliteit van een bestaande generieke dienst ofvoorziening nodig heeft, is het niet toegestaan daarvoor een alternatief in te richten;
  • De besluitvorming over de vraag welke ICT-kaders en -voorzieningen generiek zijn, of op termijn generiek kunnen worden, en dus onderdeel zijn van de I-infrastructuur, vindt plaats op grond van zakelijke afwegingen (inzetbaarheid en besparingspotentieel) en heeft gevolgen voor de keuzevrijheid van individuele organisaties.


Binnen de rijksdienst is in 2013 een actueel ‘Rijksregister generieke I’ beschikbaar gekomen met een overzicht van generieke diensten en voorzieningen op het domein van de informatievoorziening en ICT. In dit register worden de bestaande afspraken over het toepassen, planning, organisatorische werkingsgebied en het functionele toepassingsgebied - voor zover beschikbaar - vastgelegd.
Publicatiedatum 2014-12-16
Type Bron Beleidskader
Status Vastgesteld
Vertrouwelijk Nee
Externe informatie (t)
Informatiseringsdomein Architectuur


Elementrelaties

Rijksregister Generieke I-diensten (bron) legt geen relaties naar andere elementen.


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online