Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Totaal overzicht Generieke I-diensten Rijksdienst

BRT - Basisregistratie Topografie Status: Vastgesteld Werking: Overheidsbreed I-domein: Gegevensdiensten Beheer:
Beschrijving: De BRT bestaat uit digitale topografische bestanden op verschillende schaalniveaus. Deze verzameling topografische bestanden is beschikbaar als open data. Dat betekent dat het Kadaster deze gegevensbestanden kosteloos en met minimale leveringsvoorwaarden ter beschikking stelt.
BSN Beheervoorziening Status: Vastgesteld Werking: Overheidsbreed I-domein: Gegevensdiensten Beheer:
Beschrijving: De Beheervoorziening BSN (BV BSN) is het geheel van voorzieningen dat zorgt voor het genereren, distribueren, beheren en raadplegen van het BSN. De Beheervoorziening regelt ook de toegang tot de identificerende gegevens in de achterliggende authentieke registraties (GBA en de toekomstige Registratie Niet-ingezetenen (RNI) en de verificatieregisters voor de identiteitsbewijzen ter verificatie van de identiteit aan het loket. De Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (BSN) regelt dat alle overheidsorganen van het BSN gebruik kunnen maken voor het uitvoeren van hun taak. Daarnaast kunnen bij of krachtens de wet gevallen worden geregeld waarin ook anderen dan overheidsorganen van het BSN gebruik dienen te maken.
BSN Burgerservicenummer Status: Vastgesteld Werking: Overheidsbreed I-domein: Toegangsdiensten Beheer:
Beschrijving: Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek identificerend nummer voor iedereen die een relatie heeft met de Nederlandse overheid. Het nummer is ingevoerd in 2007 en vervangt het sofinummer. Met het BSN kan men bij elk (digitaal) loket in de publieke sector terecht. Het BSN heeft binnen het gegevensstelsel van de overheid een spilfunctie. Met dit persoonsnummer kunnen persoonsgebonden gegevens doelmatig en, als passende voorzieningen zijn getroffen, betrouwbaar uitgewisseld worden binnen de overheid en tussen de overheid en burgers.

De minister van BZK (voor deze het agentschap BPR) is sinds de invoering van de Wet BSN ( Burger Service Nummer) verantwoordelijk voor de Beheervoorziening BSN (BVBSN). De BVBSN maakt nummers aan, distribueert deze naar toekennende instanties en beheert de nummers met behulp van een nummerregister.

Basisregistratie Inkomen Status: Vastgesteld Werking: Overheidsbreed I-domein: Gegevensdiensten Beheer:
Beschrijving: De Belastingdienst is verantwoordelijk voor de Basisregistratie Inkomen (BRI). In de BRI staat van ongeveer 13 miljoen burgers het verzamelinkomen of het belastbaar jaarloon. En gegevens zoals het burgerservicenummer (BSN).

Het is belangrijk dat de inkomensgegevens in de BRI correct zijn geregistreerd. Verschillende overheidsorganisaties maken gebruik van deze gegevens om toeslagen, subsidies of uitkeringen te bepalen. Burgers kunnen, als zij het niet eens met de hoogte van het vastgestelde inkomen, bezwaar maken.

Basisregistratie Kadaster Status: Vastgesteld Werking: Overheidsbreed I-domein: Gegevensdiensten Beheer:
Beschrijving: De Basisregistratie Kadaster (BRK) bestaat uit:
 • de kadastrale registratie van onroerende zaken en zakelijke rechten;
 • de kadastrale kaart. Op deze kaart is de ligging van de kadastrale percelen te zien (inclusief perceelnummer). Ook de grenzen van het rijk, de provincies en de gemeenten staan erop.

Ook een netwerk is een onroerende zaak. Een geregistreerd netwerk maakt daarom onderdeel uit van de BRK.

De BRK bevat authentieke en niet-authentieke gegevens. Een gegeven is authentiek als het als zodanig wordt aangemerkt in de wet van een basisregistratie of via een algemene maatregel van bestuur. Een authentiek gegeven hoort bij één basisregistratie. Het is van hoogwaardige kwaliteit, zodat een overheidsinstelling het kan gebruiken zonder nader onderzoek te hoeven doen. Authentieke gegevens in de kadastrale registratie zijn:

 • kadastrale aanduidingen;
 • rechten (met uitzondering van erfdienstbaarheden);
 • kadastrale grootte;
 • persoonsgegevens van eigenaren, beperkt gerechtigden en beslagleggers.

Authentieke gegevens op de Kadastrale kaart zijn:

 • de afbeelding van de kadastrale aanduidingen;
 • kadastrale grenzen;
 • rijks-, provincie- en gemeentegrenzen.
Basisregistratie Personen Status: Vastgesteld Werking: Overheidsbreed I-domein: Gegevensdiensten Beheer:
Beschrijving: De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) is dé basisregistratie voor persoonsgegevens binnen het stelsel van basisregistraties. De gegevens die in de GBA worden geregistreerd, worden gebruikt binnen de gehele Nederlandse overheid. Ook de Basisregistratie Niet -ingezetenen (RNI) vormt onderdeel van de basisregistratie Personen. Het verantwoordelijk agentschap (RvIG) staat voor Rijksdienst voor Identiteit Gegevens.
Basisregistratie Voertuigen Status: Vastgesteld Werking: Overheidsbreed I-domein: Gegevensdiensten Beheer:
Beschrijving: Het kentekenregister van de RDW is een zeer betrouwbaar, volledig en actueel register van voertuiggegevens en gegevens van eigenaren/houders. Het Kentekenregister maakt onderdeel uit van het stelsel van basisregistraties
Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken Status: Vastgesteld Werking: Overheidsbreed I-domein: Gegevensdiensten Beheer:
Beschrijving: De Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties. Gemeenten zijn bronhouder van de WOZ. Zij bepalen de WOZ-waarde van huizen, winkels, kantoren en bouwpercelen. Deze WOZ-waarde heeft invloed op de hoogte van een aantal belastingen, zoals de onroerendezaakbelasting (OZB) en de inkomstenbelasting.

De WOZ-waarde en gerelateerde gegevens als adresgegevens, kadastrale aanduiding en BAG-ID worden in een landelijke voorziening aangeboden. Zo kunnen afnemers WOZ-gegevens eenvoudiger en efficiënter gebruiken. Het Kadaster beheert de LV WOZ en stelt de gegevens beschikbaar aan diverse afnemers.

Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) Status: Vastgesteld Werking: Overheidsbreed I-domein: Gegevensdiensten Beheer:
Beschrijving: De BAG is een registratie waarin gemeentelijke basisgegevens over alle gebouwen en adressen in Nederland zijn verzameld. De BAG is een belangrijk onderdeel van het stelsel van basisregistraties. De BAG biedt een overzicht van alle gebouwen in Nederland en een adressenbestand van hoge kwaliteit van heel Nederland.
Berichtenbox bedrijven Status: Vastgesteld Werking: Overheidsbreed I-domein: Connectdiensten Beheer:
Beschrijving: De berichtenbox voor bedrijven is een beveiligd e-mailsysteem. Hiermee kan een bedrijf digitaal berichten uitwisselen met de Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen. De berichtenbox is bedoeld voor ondernemers die gevestigd zijn in de Europese Economische Ruimte (EER) - dus ook in Nederland - en die hun diensten in Nederland willen aanbieden.
Berichtenbox burgers Status: Vastgesteld Werking: Overheidsbreed I-domein: Connectdiensten Beheer:
Beschrijving: De berichtenbox (op MijnOverheid) is de digitale postbus voor berichten van de overheid aan burgers. De gemeente meldt bijvoorbeeld dat een paspoort moet worden verlengd. Of de RDW meldt dat een auto gekeurd moet worden. Als er een bericht in de box staat, wordt dit per e-mail gemeld aan de betreffende persoon. Berichten versturen via de berichtenbox is (nog) niet mogelijk.
Card Management System Status: Vastgesteld Werking: Rijksbreed generiek I-domein: Toegangsdiensten Beheer:
Beschrijving: Voorziening voor het beheren van Rijkspassen
DWR Client Afdrukdiensten Status: Vastgesteld Werking: Rijksbreed generiek I-domein: Werkplekdiensten Beheer:
Beschrijving: Printen, scannen, kopieren en faxen
DWR Client Mobiele telefoon (OT2010) Status: Vastgesteld Werking: Rijksbreed generiek I-domein: Werkplekdiensten Beheer:
Beschrijving: Mobiel telefoneren, sms-en
DWR Client Mobile ICT werkplek Status: Vastgesteld Werking: Rijksbreed generiek I-domein: Werkplekdiensten Beheer:
Beschrijving: Ontsluiten digitale omgeving
DWR Client Smartphone Status: Vastgesteld Werking: Rijksbreed generiek I-domein: Werkplekdiensten Beheer:
Beschrijving: Ontsluiten digitale werkomgeving
DWR Office - basis Status: Vastgesteld Werking: Rijksbreed generiek I-domein: Applicatiediensten Beheer:
Beschrijving: Standaard algemeen te gebruiken kantoorapplicaties.
DWR Office - plus Status: Vastgesteld Werking: Rijksbreed generiek I-domein: Applicatiediensten Beheer:
Beschrijving: Standaard kantoorapplicaties aanvullend op het basispakket (DWR Office - basis) met meer gespecialiseerde functionaliteit.
DWR Rijks DNS Status: Vastgesteld Werking: Rijksbreed generiek I-domein: Connectdiensten Beheer:
Beschrijving: DNS is een onderdeel van DigiNetwerk. Diginetwerk koppelt besloten netwerken van diverse overheden aan elkaar, zodat er een besloten netwerk ontstaat. Overheden kunnen zo veilig gegevens uitwisselen met andere overheden.Netwerk adressering van services binnen de eOverheid, dus ook over Diginetwerk is gebaseerd op logische adressering (URI). Er dient daarom een vertaalslag plaats te vinden naar IP adres. Dat gebeurt d.m.v. DNS.
DWR Rijksdirectory Status: Vastgesteld Werking: Kerndepartement I-domein: Gegevensdiensten Beheer:
Beschrijving: Voorziening voor:
 • Rijksbrede registratie van dienstverbanden van medewerkers- en organisatiegegevens.
 • Aanlevering van gegevens aan www.overheid.nl
 • Zoekbron voor de rijksadresgids.
 • Brongegevens voor applicaties ten behoeve van authenticatie (verificatie inlognaam en wachtwoord). De gegevens worden dagelijks aangereikt vanuit directories van departementen. De rijksdirectory genereert voor elke nieuwe registratie een gebruikersnaam en wachtwoord.
DWR Rijksportaal Status: Vastgesteld Werking: Rijksbreed generiek I-domein: Gegevensdiensten, Webdiensten Beheer:
Beschrijving: Het rijksportaal is het (rijksbrede) raamwerk voor intranettoepassing voor alle (kern)departementen en verschillende uitvoerings instanties en geeft toegang tot (rijksbrede en departementspecifieke) informatie bronnen en toepassingen. Dit raamwerk biedt een eenduidige indeling, vormgeving en huisstijl. Rijksbrede informatie is departementoverstijgend en bestemd voor alle medewerkers van het Rijk. Departementale informatie is primair gericht op de medewerkers van het eigen departement. De gebruiker ziet wat voor hem/haar van belang is, maar kan ook de informatie bij andere departementen raadplegen.
DWR Rijksportaal CIS Status: Vastgesteld Werking: Rijksbreed generiek I-domein: Applicatiediensten, Webdiensten Beheer:
Beschrijving: Het CIS (Content Integratie Systeem) is het content management systeem voor het beheer van rijksportaal. Voor contentbeheerders van het rijksportaal is het CIS beschikbaar om nieuws en andere content te kunnen plaatsen en verwijderen. Voor kleine contentwijzigingen kan de contentbeheerder gebruik maken van de webclient, voor grotere wijzigingen wordt het CIS door middel van de javaclient beschikbaar gesteld.
DWR Samenwerking SWF Status: Vastgesteld Werking: Rijksbreed generiek I-domein: Applicatiediensten, Webdiensten Beheer:
Beschrijving: De Interne Samenwerkfunctionaliteit (i-SWF) biedt gebruikers de mogelijkheid flexibeler, efficiënter en interactief samen te werken.

Een samenwerkruimte (teamsite) biedt de mogelijkheid om documenten en informatie, eventueel alleen toegankelijk voor geautoriseerde Rijksgebruikers, online te bewerken en te delen. Alle documenten en correspondentie van en rondom een project of samenwerkingsverband kunnen in een teamsite geplaatst en beheerd worden. Per teamsite kan een agenda en een takenlijst worden bijgehouden, kunnen discussies worden gevoerd, kan worden gezocht naar specifieke informatie en kan een bericht worden verzonden ter attentie op wijzigingen. De teamsites in de i-SWF hebben het karakter van ‘open, tenzij’

DWR Samenwerking SWF extern Status: Vastgesteld Werking: Rijksbreed generiek I-domein: Applicatiediensten, Webdiensten Beheer:
Beschrijving: De Externe Samenwerkfunctionaliteit (e-SWF) biedt rijksmedewerkers de mogelijkheid flexibeler, efficiënter en interactief samen te werken met externe partijen (te weten niet rijksonderdelen, binnen e-SWF gasten genaamd).


Een samenwerkruimte (teamsite) biedt de mogelijkheid om documenten en informatie, eventueel alleen toegankelijk voor geautoriseerde rijksmedewerkers, online te bewerken en te delen. Alle documenten en correspondentie van en rondom een project of samenwerkingsverband kunnen in een teamsite geplaatst en beheerd worden. Per teamsite kan een agenda en een takenlijst worden bijgehouden, kunnen discussies worden gevoerd, kan worden gezocht naar specifieke informatie en kan een bericht worden verzonden ter attentie op wijzigingen.


Een gastgebruiker kan alleen toegang krijgen tot de e-SWF op uitnodiging van een Rijksmedewerker.


De samenwerkruimtes in de e-SWF hebben het karakter besloten, tenzij.

DWR Sjablonen Status: Vastgesteld Werking: Kerndepartement I-domein: Documentdiensten Beheer:
Beschrijving: Sjablonen voor documenten
DWR Zoeken Status: Vastgesteld Werking: Rijksbreed generiek I-domein: Applicatiediensten, Documentdiensten, Webdiensten Beheer:
Beschrijving: Zoek & Vind is de (generieke) zoekfunctionaliteit die integraal onderdeel uitmaakt van Rijksportaal. Met behulp van zoek & vind kan de gebruiker eenvoudig en uitgebreid zoeken in Rijksportaal en de Rijksadresgids. Met behulp van uitgebreid zoeken heeft de gebruiker de mogelijkheid om zoekcriteria te verfijnen en gevonden resultaten te filteren op verschillende onderdelen. Daarnaast kan met zoek & vind gezocht worden op een aantal externe bronnen, waaronder SWF, Overheid.nl, Staten-Generaal Digitaal en Wet- en regelgeving.
DWR vaste telefonie Status: Vastgesteld Werking: Rijksbreed generiek I-domein: Werkplekdiensten Beheer:
Beschrijving: Apparatuur en aansluitingen voor vaste telefonie.
Datacenter BD Status: Vastgesteld Werking: Rijksbreed generiek I-domein: Datacenterdiensten Beheer:
Beschrijving: Housing, hosting
Datacenter Haagse Kern Km Status: Vastgesteld Werking: Rijksbreed generiek I-domein: Datacenterdiensten Beheer:
Beschrijving: Housing en hosting
Datacenter Noord Status: Vastgesteld Werking: Rijksbreed generiek I-domein: Datacenterdiensten Beheer:
Beschrijving: Housing en hosting voor rijksoverheden in de noordelijke regio
Datacenter RWS/DJI Status: Vastgesteld Werking: Rijksbreed generiek I-domein: Datacenterdiensten Beheer:
Beschrijving: housing en hosting
DigID Status: Vastgesteld Werking: Overheidsbreed I-domein: Toegangsdiensten Beheer:
Beschrijving: DigiD is een gebruikersnaam en wachtwoord combinatie waarmee burgers zich kunnen identificeren op websites van de overheid en van organisaties die een overheidstaak uitvoeren. Zo weten deze organisaties dat ze echt met de betreffende burger te maken hebben.
DigiLevering Status: Vastgesteld Werking: Overheidsbreed I-domein: Connectdiensten Beheer:
Beschrijving: het actief leveren van gegevens op basis van abonnementen.

Digilevering is een generieke abonnementenvoorziening voor het verstrekken van gebeurtenisberichten en maakt onderdeel uit van het Stelsel van Basisregistraties. Een afnemer van gegevens uit de aangesloten basisregistraties kan in Digilevering abonnementen vastleggen om op de hoogte gehouden te worden van wijzigingen in de basisregistraties.

DigiMelding Status: Vastgesteld Werking: Overheidsbreed I-domein: Gegevensdiensten Beheer:
Beschrijving: Met Digimelding kunnen overheden bij gerede twijfel vermeende onjuistheden in de gegevens van Basisregistraties uniform en efficiënt terugmelden aan de bronhouders van die Basisregistraties.

Bronhouders onderzoeken de fout en verbeteren deze zo nodig in de Basisregistratie. De medewerker die de melding heeft gemaakt, kan via Digimelding statusinformatie opvragen over zijn melding en kan de melding intrekken, als blijkt dat deze onterecht of onjuist was.

DigiPoort Status: Vastgesteld Werking: Overheidsbreed I-domein: Connectdiensten Beheer:
Beschrijving: Digipoort is een ICT-centrale waar berichtenverkeer voor de overheid afgehandeld wordt. Overheden kunnen Digipoort inzetten om bedrijfs- en ketenprocessen te automatiseren. Met Digipoort automatiseert u belangrijke stappen in het verwerkingsproces van grote hoeveelheden aangiftes, rapportages of meldingen. Veel processtappen bij het verwerken van enorme aantallen berichten, liggen vooraf vast. Digipoort automatiseert juist die processen waar voor u de winst wordt behaald in tijd, kosten maar ook op het gebied van veiligheid en accuratesse. Digipoort automatiseert uw eigen unieke processtappen.
Digikoppeling (OIN-diensten) Status: Vastgesteld Werking: Overheidsbreed I-domein: Connectdiensten Beheer:
Beschrijving: Beveiliging van de digitale uitwisseling tussen e-overheidsvoorzieningen en tussen e-overheidsvoorzieningen en bedrijven is van groot belang omdat er bijvoorbeeld persoonsgegevens worden uitgewisseld. Om betrouwbaar berichten uit te wisselen tussen overheden en tussen overheden en bedrijven wordt Digikoppeling gebruikt. Digikoppeling schrijft het gebruik van PKIoverheidcertificaten met een OIN of HRN voor om de identiteit van een website of server te controleren, voor het opzetten van een beveiligde verbinding tussen servers en voor de ondertekening en versleuteling van berichten.
Diginetwerk Status: Vastgesteld Werking: Overheidsbreed I-domein: Connectdiensten Beheer:
Beschrijving: Diginetwerk is operationeel, het koppelt besloten netwerken van diverse overheden aan elkaar, zodat er een besloten netwerk ontstaat. Overheden kunnen zo veilig gegevens uitwisselen met andere overheden.DigiNetwerk regelt de technische infrastructuur / connectiviteit die onder DigiKoppeling ligt.
Doc-Direct Status: Vastgesteld Werking: Rijksbreed generiek I-domein: Documentdiensten Beheer:
Beschrijving: Per 1 januari 2011 is Doc-Direkt de nieuwe rijksbrede shared service organisatie. Doc-Direkt beheert en bewerkt archieven voor een toegankelijke, tijdige en transparante informatievoorziening van de rijksoverheid. De organisatie is samengesteld uit de archiefdiensten van de ministeries, het semi-statisch archief van de Belastingdienst en de Centrale Archief Selectiedienst (CAS).

Doc-Direkt zorgt ervoor dat de rijksoverheid op het vlak van documentaire informatiehuishouding op orde is.

E-Herkenning Status: Vastgesteld Werking: Overheidsbreed I-domein: Toegangsdiensten Beheer:
Beschrijving: Ondernemers loggen in met eHerkenning bij websites van de overheid, zoals burgers dat doen met hun DigiD. Na te zijn ingelogd met e-Herkenning kunnen zij diensten afnemen bij de overheid. Overheden weten dankzij eHerkenning met welk bedrijf ze te maken hebben en of medewerkers gemachtigd zijn om namens het bedrijf te handelen.

Bedrijven kunnen door e-Herkenning als één digitale sleutel meerdere diensten bij meerdere overheidsorganisaties afnemen.

E-SWF Status: Vastgesteld Werking: Rijksbreed generiek I-domein: Applicatiediensten Beheer:
Beschrijving: De Externe Samenwerkfunctionaliteit (e-SWF) is een online platform voor het delen en bewerken van documenten en informatie met rijks medewerkers en gasten van buiten het Rijk.
Haagse Mail Relay Status: Vastgesteld Werking: Rijksbreed generiek I-domein: Connectdiensten Beheer:
Beschrijving: De Haagse mail relay (HMR) verzorgt het interne mailverkeer tussen de aangesloten organisaties zodat dit mailverkeer niet via het onveilige internet verloopt.
Handelsregister Status: Vastgesteld Werking: Overheidsbreed I-domein: Gegevensdiensten Beheer:
Beschrijving: De basisregistratie Handelsregister is de basisregistratie van ondernemingen en rechtspersonen. Het maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties. Daarmee draagt het Handelsregister bij aan een efficiëntere overheid en aan een betere dienstverlening voor ondernemers.

Een basisregistratie legt op één plek basisgegevens vast die de overheid steeds opnieuw nodig heeft. Voor gegevens over ondernemingen en rechtspersonen wordt dat het Handelsregister. Als een andere overheidsinstantie die gegevens nodig heeft, moet zij de gegevens uit het Handelsregister gebruiken. Ondernemers hoeven de basisgegevens die ze al aan de Kamer van Koophandel hebben verstrekt niet nogmaals aan andere overheidsinstanties te geven.

De functies van het Handelsregister blijven dezelfde als voorheen: het bieden van rechtszekerheid en informatie over bedrijven. Voor deze functies zijn de veranderingen beperkt. De gebruikers van rechtszekerheids- en informatieproducten hebben vooral voordeel van de uitbreiding van het register.

Doordat het Handelsregister een basisregistratie wordt, moet het voldoen aan de eisen die de overheid stelt aan alle basisregistraties. Hierdoor stijgt de kwaliteit van de gegevens verder, evenals door de samenhang met de andere registers.

Internet Spiegel Status: Vastgesteld Werking: Overheidsbreed I-domein: Applicatiediensten Beheer:
Beschrijving: InternetSpiegel ontwikkelt en beheert voor organisaties met een publieke taak online onderzoeksinstrumenten, welke inzicht geven in het functioneren van organisaties op gebieden als HRM, bedrijfsvoering en bestuur. De onderzoeken zijn zo ingericht dat er vergelijkingsmogelijkheden zijn met andere organisaties met een publieke taak.

InternetSpiegel stimuleert het samenwerken van organisaties bij het uitvoeren van onderzoek en het gezamenlijk analyseren van de uitkomsten. Dit leerproces, benchlearning, is effectief. Ook verzamelt en aggregeert InternetSpiegel onderzoeksgegevens en relevante data om beleidsmakers te adviseren over kansrijke interventiemogelijkheden.

Landelijke voorziening BAG Status: Vastgesteld Werking: Overheidsbreed I-domein: Gegevensdiensten Beheer:
Beschrijving: Alle bronhouders (gemeenten) stellen gegevens over adressen en gebouwen centraal beschikbaar via de Landelijke Voorziening BAG (LV BAG). Het Kadaster beheert de LV BAG en stelt de gegevens beschikbaar aan de diverse afnemers. Organisaties met een publieke taak, zoals ministeries, waterschappen, politiekorpsen en veiligheidsregio's zijn verplicht de authentieke gegevens uit de registraties te gebruiken.
Landelijke voorziening WOZ Status: Vastgesteld Werking: Overheidsbreed I-domein: Gegevensdiensten Beheer:
Beschrijving: Landelijke voorziening zoals die bij het Kadaster gerealiseerd is voor de ontsluiting van de basisregistratie WOZ
MijnOverheid Status: Vastgesteld Werking: Overheidsbreed I-domein: Applicatiediensten Beheer:
Beschrijving: MijnOverheid is de persoonlijke website voor burger voor het regelen van overheidszaken. Burgers kunnen op MijnOverheid zien welke persoonlijke gegevens de overheid over hen bijhoudt, over hun werk, AOW-pensioen, huis, auto en studie. Onderdeel van MijnOverheid is de Berichtenbox, waarmee burgers post van de overheid digitaal kunnen ontvangen.
Noodcommunicatie Voorziening (NCV) Status: Vastgesteld Werking: Overheidsbreed I-domein: Connectdiensten Beheer:
Beschrijving: De NoodCommunicatieVoorziening (afgekort NCV) is de opvolger van het Nationaal Noodnet in Nederland. NCV maakt deel uit van Stichting Nederland Alert. Het is een telecommunicatienetwerk dat specifiek bedoeld is voor gebruik door overheid en hulpdiensten tijdens een ramp of crisis als het reguliere openbare telefoonnet geheel overbelast raakt of uitvalt. Het netwerk moet daarom robuust genoeg zijn om ook bruikbaar te zijn in situaties van stroomuitval, overstroming en andere omstandigheden.

De NCV staat los van het C2000-netwerk dat bedoeld is voor radioverkeer van de hulpdiensten.

ON 2013 Status: Vastgesteld Werking: Rijksbreed generiek I-domein: Datacenterdiensten Beheer:
Beschrijving: Het betreft hier het project OverheidsNetwerken2013 (ON2013) gericht op het sluiten van raamcontracten voor de levering van dataverbindingen en internettoegang.
OT2010 Status: Vastgesteld Werking: Rijksbreed generiek I-domein: Connectdiensten Beheer:
Beschrijving: OT2010 is het contract dat voorziet in de levering vaste telefonieaansluitingen met het openbare netwerk.
Ondernemersplein Status: Vastgesteld Werking: Overheidsbreed I-domein: Gegevensdiensten Beheer:
Beschrijving: Van wetgeving tot belastingregels en van subsidies tot branche-informatie. Op Ondernemersplein.nl staat alle informatie van de (semi-)overheid die u nodig heeft om te ondernemen. Dat voorkomt dat u steeds weer moet zoeken naar informatie.
Ondernemingsdossier Status: Vastgesteld Werking: Overheidsbreed I-domein: Applicatiediensten Beheer:
Beschrijving: Ondernemers hebben te maken met een groot aantal regels, toezichthouders en bijbehorende inspectiemomenten. Het Ondernemingsdossier stelt een ondernemer in staat om bepaalde informatie uit de bedrijfsvoering eenmalig vast te leggen en meerdere keren beschikbaar te stellen aan overheden zoals toezichthouders en vergunningverleners. De ondernemer bepaalt zelf welke overheden toegang hebben tot zijn Ondernemingsdossier. Het Ondernemingsdossier is dan ook van de ondernemer. Geautoriseerde toezichthouders kunnen actuele gegevens raadplegen en zijn dus beter geïnformeerd over de situatie. Zo kunnen op afstand controles worden uitgevoerd en risico-inschattingen worden gemaakt, zodat gericht toezicht op locatie bij de bedrijven met het hoogste risico mogelijk is.
Overheid.nl Status: Vastgesteld Werking: Overheidsbreed I-domein: Gegevensdiensten Beheer:
Beschrijving: De website Overheid.nl is de toegang tot alle informatie van de Nederlandse overheid op internet. Deze website wordt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beheerd door het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP).

In verschillende onderdelen van Overheid.nl wordt informatie aangeboden die afkomstig is van andere overheidsorganisaties. Deze organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor hun gegevens.

P-Direkt Status: Vastgesteld Werking: Rijksbreed generiek I-domein: Applicatiediensten Beheer:
Beschrijving: P-Direkt is de PZ-dienstverlener van en voor de ministeries. P-Direct biedt betrouwbare, moderne, gestandaardiseerde en efficiënte dienstverlening op het gebied van geautomatiseerde administratieve afhandeling van personele processen.
PDOK Status: Vastgesteld Werking: Overheidsbreed I-domein: Gegevensdiensten Beheer:
Beschrijving: PDOK biedt een ruime keus aan digitale geo-informatie van de overheid. De informatie is via een website op te vragen als dataservices en -bestanden. Dit garandeert actuele, betrouwbare en altijd beschikbare geo-informatie. Bijna elke PDOK service is open en voor iedereen - ook bedrijven en particulieren - kosteloos te gebruiken. De overheid wil hiermee innovatie en gebruik van geo-informatie stimuleren.
PKI Overheid Status: Vastgesteld Werking: Overheidsbreed I-domein: Toegangsdiensten Beheer:
Beschrijving: Een certificaat is een computerbestand dat fungeert als een digitaal paspoort voor de eigenaar van dat bestand. PKI-certificaten worden herkend in veel standaardtoepassingen, zoals webbrowsers en e-mailpakketten. Met behulp van algemene PKI-certificaten is de informatie die personen en organisaties over het internet sturen, op een hoog niveau beveiligd.

PKIoverheid-certificaten bieden aanvullende zekerheden. Een digitaal certificaat van PKIoverheid (Public Key Infrastructure voor de overheid) waarborgt op basis van Nederlandse wetgeving de betrouwbaarheid van informatie-uitwisseling via e-mail, websites of andere gegevens-uitwisseling.

Parlement Status: Vastgesteld Werking: Overheidsbreed I-domein: Gegevensdiensten Beheer:
Beschrijving: Tot 6 april 2010 zijn alle Kamerstukken van 1995 tot heden via de databank Parlando beschikbaar. Vanaf dinsdag 6 april 2010 worden geen nieuwe Kamerstukken meer aan Parlando toegevoegd. De functie van Parlando is overgenomen door de sites:


Al deze sites zijn onderdeel van Overheid.nl.

Platform Rijksoverheid Online Status: Vastgesteld Werking: Rijksbreed generiek I-domein: Applicatiediensten Beheer:
Beschrijving: Technisch webplatform voor toepassing van CMS, Multichannel, Zoekmachine, Open Data koppeling, RSS, Nieuwsbrief. Meer informatie is alleen nog verkrijgbaar via Rijksportaal
RAS Status: Vastgesteld Werking: Rijksbreed generiek I-domein: Applicatiediensten Beheer:
Beschrijving: De RijksAppStore (RAS) is een centrale, digitale winkel voor smartphone of tablet van waaruit zakelijke apps gedownload kunnen worden. Via de RAS kan men beschikken

over handige en/of informatieve apps die helpen altijd en overal te kunnen werken. De RAS is ontwikkeld om zakelijke apps via een eigen beveiligde, digitale omgeving aan rijksambtenaren aan te bieden. Voor tijd- en plaatsonafhankelijk werken is optimale inzet van mobiele technologie essentieel. Doelgroep van de RAS bestaat uit alle rijksambtenaren voorzien van een mobile device uitgeleverd vanuit de rijksoverheid. Zie ook Producten- en Dienstencatalogus generieke ICT-dienstverlening 2015.

RIN Status: Vastgesteld Werking: Rijksbreed generiek I-domein: Toegangsdiensten Beheer:
Beschrijving: Rijks Identificatie Nummer is een voorziening analoog aan BSN om medewerkers bij de Rijksdienst uniek te kunnen identificeren door een uniek identificatie nummer. Het BSN mag daar niet voor gebruikt worden.
RIS/ IBOS Status: Vastgesteld Werking: Kerndepartement I-domein: Applicatiediensten Beheer:
Beschrijving: Het Interdepartmentaal Budgettair Overleg Systeem (IBOS) verzorgt de elektronische informatieverstrekking tussen de departementen en het ministerie van Financiën. Uitwisseling begrotingsinformatie in het kader van planning en control. RIS / IBOS is onderdeel van het HaFiR; handboek financiele informatie en administratie rijksoverheid
Register Open Data (Data Overheid.nl) Status: Vastgesteld Werking: Overheidsbreed I-domein: Gegevensdiensten Beheer:
Beschrijving: In het Register Open Data staan verwijzingen naar vrij beschikbare datasets (open data) van de Nederlandse overheid. De data zelf wordt opgeslagen bij de deelnemende organisaties. In het register staan ook alle datasets vanuit het Nationaal Georegister die in het publiek domein beschikbaar zijn of een Creative Commons Zero licentie hebben.
Rijks ICT Dashboard Status: Vastgesteld Werking: Rijksbreed generiek I-domein: Applicatiediensten Beheer:
Beschrijving: Het Rijks ICT-Dashboard is een webapplicatie die informatie bevat over grote en rijksoverheids ICTprojecten. Dit zijn de projecten met een ICT-component groter dan € 5 miljoen. De website is voor iedereen toegankelijk en heeft de vorm van een dashboard met daarop grafieken en achterliggende documentatie. In het backend van het systeem houden de departementen zelf hun gegevens actueel. Het geheel is gebouwd in een standaard projectportfoliomanagement-tool (Principal Toolbox) , met HTML-export voorziening.
Rijksadresgids Status: Vastgesteld Werking: Rijksbreed generiek I-domein: Gegevensdiensten, Webdiensten Beheer:
Beschrijving: De Rijksadresgids (RAG) is het (generieke) Rijksbrede adresboek en kenniskaartsysteem waarin de medewerkers van de Rijksoverheid te vinden zijn. De RAG is integraal onderdeel van het Rijksportaal en kan de persoons-, organisatie- en bereikbaarheidsgegevens van ongeveer 120.000 rijksambtenaren bevatten2. Op de homepage van het Rijksportaal kan direct worden gezocht op achternaam, voornaam en eventueel organisatie. Daarnaast is het mogelijk om uitgebreid te zoeken op meerdere velden en door de verschillende organisaties heen te bladeren. Gebruikers van rijksportaal kunnen op hun eigen profielpagina de basisgegevens aanvullen met extra informatie over zichzelf, hun taken en kennisgebieden. Ook kan de gebruiker een pasfoto uploaden en links toevoegen naar een eigen website, blog en sociale netwerken, zoals Twitter , Linkedin en Facebook.
Rijkshuisstijl Status: Vastgesteld Werking: Rijksbreed generiek I-domein: Applicatiediensten Beheer:
Beschrijving: De Rijksoverheid werkt aan herkenbaarheid, eenduidigheid en toegankelijkheid. Daarom hebben we één logo gekregen, daarom ook één website, daarom ook een gezamenlijke Arbeidsmarktcommunicatie. Missie en motto onderstrepen waar de eenduidige Rijksoverheid voor staat. Ze geven het rijkslogo een inhoudelijke lading. De missie verwoordt wat alle organisaties van de Rijksoverheid bindt. Op 4 juli 2007 besloot de ministerraad dat alle organisaties die rechtstreeks onder ministeriële verantwoordelijkheid vallen, binnen drie jaar het rijkslogo en de bijbehorende huisstijl gaan dragen.
Rijksmarktplaats Status: Vastgesteld Werking: Rijksbreed generiek I-domein: Applicatiediensten Beheer:
Beschrijving: De rijksmarktplaats is de digitale etalage waar gebruikt (kantoor)meubilair van de rijksoverheid via internet aan rijksoverheden wordt aangeboden.

Het meubilair is gratis. Het is in goede staat en voldoet uiteraard aan de wettelijke arbo-eisen en criteria van de rijksoverheid.

Rijksoverheid.nl Status: Vastgesteld Werking: Rijksbreed generiek I-domein: Gegevensdiensten Beheer:
Beschrijving: De site Rijksoverheid.nl geeft informatie over de wet- en regelgeving van de Rijksoverheid. De website ondernemersplein, de vervanger van Antwoord voor bedrijven, biedt specifiek informatie aan bedrijven over onderwerpen zoals subsidies, regels en vergunningen. In de week van 24 augustus 2015 is deze site verhuist naar het Platform Rijksoverheid.nl
Rijkspas plateau 1 &2 Status: Vastgesteld Werking: Rijksbreed generiek I-domein: Toegangsdiensten Beheer:
Beschrijving: De Rijkspas is een multifunctionele smartcard die rijksbreed wordt gebruikt voor toegang tot de gebouwen en systemen van de Rijksoverheid.
Rijksportaal Alert Status: Vastgesteld Werking: I-domein: Applicatiediensten, Webdiensten Beheer:
Beschrijving: Alert is een (generieke) digitale nieuwsvoorziening en integraal onderdeel van Rijksportaal. Gebruikers van het Rijksportaal kunnen in alert persoonlijke profielen samenstellen op basis van zoekcriteria en een set vaste bronnen. De bronnen bevatten nieuwscontent van diverse internetsites (op basis van RSS-feeds) en van een aantal (landelijke) dagbladen. Op basis van de ingestelde profielen krijgt de gebruiker dagelijks om 8.30 uur, via een persoonlijke nieuwspagina en door middel van een attenderingsmail, een overzicht van de gevonden artikelen. Daarbij biedt alert de mogelijkheid om per departement in eigen beheer voorgedefinieerde onderwerpen (groepsprofielen) aan te bieden, die ook medewerkers van andere departementen kunnen selecteren en meegenomen worden op de persoonlijke nieuwspagina en in de dagelijkse attenderingsmail.
Samenwerkende catalogi Status: Vastgesteld Werking: Overheidsbreed I-domein: Gegevensdiensten Beheer:
Beschrijving: Samenwerkende catalogi is een voorziening die gebruikt kan worden als er overheidsinformatie nodig is, maar niet duidelijk is bij welke overheidsorganisatie men hiervoor moet zijn. Samenwerkende Catalogi is een verwijsmechanisme voor productinformatie van lokale, regionale en landelijke overheidsorganisaties.

Samenwerkende Catalogi is een standaard voor het publiceren en uitwisselen van metadata over producten- en diensten, zoals het aanvragen van een vergunning of het aanvragen van een reisdocument.

Voor elke product- of dienstenbeschrijving die deelnemers op hun eigen website publiceren wordt metadata gemaakt die wordt aangeboden aan en opgenomen in de collectie van Samenwerkende Catalogi. Deze collectie van metadata over producten en diensten van alle deelnemers is vervolgens doorzoekbaar via de zoekdienst van Logius.

Single Sign On Status: Vastgesteld Werking: Rijksbreed generiek I-domein: Toegangsdiensten Beheer:
Beschrijving: Het automatisch inloggen en hiermee ontsluiten van applicaties op basis van de door de gebruiker ingevoerde aanmelding op de Werkplek.
Stelselcatalogus Status: Vastgesteld Werking: Overheidsbreed I-domein: Gegevensdiensten Beheer:
Beschrijving: De Stelselcatalogus is een online catalogus (voorziening) die de structuur van het Stelsel van Basisregistraties en de definities van soorten objecten, gegevens en berichten hierin beschrijft. De informatie in de Stelselcatalogus kan als hulpmiddel fungeren bij de doorvertaling van het gebruik van (gegevens uit) de basisregistraties naar de interne werkprocessen van afnemende organisaties.
TenderNed Status: Vastgesteld Werking: Overheidsbreed I-domein: Applicatiediensten Beheer:
Beschrijving: TenderNed is het online marktplein voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid. TenderNed is het aanbestedingssysteem van de Nederlandse overheid. Alle overheden publiceren via het aankondigingenplatform van TenderNed hun nationale en Europese aanbestedingen. Ondernemingen vinden op TenderNed:
 • Alle opdrachten van de overheid op één plek
 • Volledig digitaal aanbesteden: van vooraankondiging tot inschrijving en gunning
 • Gegevens maar één keer online invoeren en beheren in een eigen dossier
 • Automatisch voldoen aan regelgeving en voorkomen van vormfouten
Tool Functiegebouw Rijk Status: Vastgesteld Werking: Rijksbreed generiek I-domein: Applicatiediensten Beheer:
Beschrijving: Met dit instrument wordt op aantrekkelijke wijze duidelijk welke functies er binnen de Rijksdienst zijn, wat deze inhouden in termen van resultaten en gedrag en welke kwaliteiten daarvoor gevraagd worden.
Websiteregister Rijksoverheid Status: Vastgesteld Werking: Rijksbreed generiek I-domein: Gegevensdiensten Beheer:
Beschrijving: In het Websiteregister Rijksoverheid staat hoe ver websites van de Rijksoverheid zijn met het invoeren van de webrichtlijnen. Dit zijn regels voor bouwkwaliteit en toegankelijkheid van websites. Het Websiteregister Rijksoverheid is volgens het 'pas toe of leg uit'-principe ingericht. Het register laat zien aan hoeveel van de 125 (versie 1) of 51 (versie 2) elementen de websites van de rijksoverheid voldoen.
EAR Online