Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Kaders Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk

De afgelopen jaren heeft de samenwerking op het gebied van organisatie en bedrijfsvoering bij het Rijk een hoge vlucht genomen. Door het maken van afspraken over rijksbreed te hanteren kaders en normen wordt een beter afgestemde en meer eenduidige aanpak bevorderd en wordt dubbel werk voorkomen. Dergelijke afspraken worden onder meer gemaakt in de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijk (ICBR) en de daarmee verbonden interdepartementale commissies op de verschillende terreinen van de bedrijfsvoering. Gezamenlijke afspraken op het gebied van de organisatie en bedrijfsvoering zijn ook neergelegd in beleidsstukken van het kabinet of in besluiten van de ministerraad.

Deze pagina biedt het actuele overzicht van de kaders organisatie en bedrijfsvoering met betrekking tot de Informatievoorziening van de Rijksdienst. Hiermee wordt het voor betrokkenen beter inzichtelijk welke normen relevant zijn voor de inrichting en ontwikkeling van de Informatievoorziening van het Rijk. Via dit overzicht is het mogelijk de onderhavige formele documentatie te raadplegen. Deels is deze alleen toegankelijk via het Rijksportaal en deels betreft het openbare documentatie via overheidswebsites en/of deze wiki.


Domein Beleidskader Korte omschrijving
Architectuur Rijksregister Generieke I-diensten Kaders voor en overzicht van generieke I-diensten (voorzieningen) bij het Rijk.


Architectuur Rijksregister I-standaarden Kaders voor en overzicht van standaarden bij het Rijk.


Informatiebeveiliging VIR2007 Algemeen voorschrift m.b.t. sturing en verantwoordelijkheden rond informatiebeveiliging.


Iv Ontwikkeling Handboek Portfoliomanagement Rijk (projecten > 5 miljoen) Rijksbrede afspraken over management, beheer en rapportage bij grote projecten (>5 mln).


Iv Ontwikkeling Rijks ICT-dashboard Openbaar online sturingsdashboard voor grote projecten (> 5 mln) bij het Rijk.
EAR Online