Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Eigenschap:Beschrijving

Kennismodel Kennismodel EAR
Type Tekst
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaan Nee
Weergave op invulformulieren Tekstvak
Defaultwaarde
Toelichting
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


Toelichtende omschrijving van de eigenschap

Deze eigenschap beschrijft of definieert het onderhavige architectuurelement.

Pagina's die de eigenschap "Beschrijving" gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

A
Aanbodstructurering: Strategische partners binnen het Rijk +In het kader van de Compacte Rijksdienst worden stappen gezet in het samenwerken en delen van voorzieningen van generieke ICT door de afzonderlijke rijksdiensten. Verdere stroomlijning van de bedrijfsvoering en het ontdubbelen van de uitvoering en het toezicht levert efficiency winst op. Het beeld dat daarbij voor ogen staat is dat de generieke ICT voorzieningen gebundeld worden uitgevoerd binnen verzorgingsgebieden door een samenhangend geheel van gespecialiseerde ICT-dienstverleners. Gezamenlijk geven zij vorm aan de informatie-infrastructuur en verzorgen de ICT-dienstverlening op generieke ICT.  +
Aansluitvoorwaarden +Synoniem voor Contract  +
Accesscontrol +Het controleren van de rechten voor de toegang tot geautomatiseerde functies en/of gegevens in ICT-voorzieningen Synoniem: autorisatie of toegangscontrole  +
Afnemer +De persoon of organisatie die het resultaat of effect van een afgeronde inspanning in ontvangst neemt. Dit kan zijn een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de Rijksdienst of een andere bestuurslaag.  +
Afspraak - Ook hergebruik in primair proces +Voorbeelden van projecten zijn: *clustering van de uitvoering van incasso’s door de rijksoverheid *clustering van de backoffice van subsidieverleners van de rijksoverheid *clustering van de uitvoerende taken op het terrein van de inkomensondersteuning aan burgers door uitvoeringsorganisaties van de rijksoverheid als het UVW, SVB en DUO *clustering van de rijksinspecties die toezicht houden op de fysieke veiligheid van bedrijven  +
Algemene kaders consolidatie datacenters +De consolidatie van de datacenters van het Rijk heeft tot doel de verbrokkelde I-infrastructuur van het Rijk meer een eenheid te laten worden en daarmee de kosten te drukken. Daartoe wordt onder meer het aantal datacenters van de ministeries verminderd van 64 naar 4 tot 5.  +
Algemene zaken functies +De interne verlening van diensten en ter beschikking stelling van faciliteiten, de planning en het onderhoud ervan, nodig voor de ondersteuning van de interne operaties. Concreet betreft het: *algemene kantoordiensten, zoals: schoonmaak, interne en externe verhuizingen, secretariaten, inkoop kantoorartikelen, kantine of catering, e.d., *gegevensbeheer, monitoring en sturing van alle zaken betreffende leveranciers en de omgang en gebeurtenissen daarmee *de ondersteunende aspecten van de juridische functie betreffende de mate van compliancy van de eigen organisatie aan wettelijke eisen zoals WOB, privacywetgeving, ARBO, bewaartermijnen , etc. Hieronder vallen de volgende detailbedrijfsfuncties: *Algemene Diensten - Management van alle algemene kantoordiensten, waaronder: schoonmaak, interne en externe verhuizingen, secretariaten, inkoop kantoorartikelen, kantine of catering, e.d. Inclusief de planning, voorspelling van de interne behoefte aan deze diensten en de coördinatie van de uitvoering ervan. *Kantoorvoorraad Beheer - Management en beheer van alle interne kantoorvoorraden, door de behoeften aan artikelen te plannen, te voorspellen en te budgetteren. *Postale Diensten - Management van alle interne en externe post activiteiten. *Repro Diensten - Management van alle interne en externe repro activiteiten. *Veiligheidsdiensten - Management van de interne en externe beveiliging- en veiligheidsdiensten die door partijen aan BZK geleverd worden, inclusief: receptie, toegangscontrole, check-out, e.d.. *Catering - Management van de alle culinaire diensten die aan het personeel geleverd worden (bijv.: kantine, koffie- en snoepautomaten, avondcatering, roomservice, e.d.).  +
Applicatiediensten +Applicatiediensten zijn informatiediensten die applicaties van het Rijk leveren en die niet worden geleverd binnen één van de andere informatiseringsdomeinen. Applicatiediensten worden aangeboden via een server of de cloud.  +
Applicatieinfrastructuur. +Het geheel van applicatieservers en besturingssystemen en hun onderlinge relaties. Bestaat uit de samenvoeging van applicatiecomponent en infrastructuurcomponent. Synoniem: applicatielandschap.  +
Applicatielandschap Rijk +Het overzicht van rijksbreed aangeboden functionaliteit, door middel van applicaties en daarbij horende logische gegevensverzamelingen.  +
Aquo standaard +De Aquo-standaard maakt het mogelijk om op een uniforme manier gegevens uit te wisselen tussen partijen die betrokken zijn bij het waterbeheer en draagt daarmee bij aan een kwaliteitsverbetering van het waterbeheer.  +
ArchiMate +Archimate een open en onafhankelijke, in Nederland ontworpen, modelleertaal voor enterprise architectuur. ArchiMate biedt modellen voor de ondersteuning van enterprise architecten in het beschrijven, analyseren en visualiseren van de relaties tussen verschillende domeinen op een eenduidige manier. Door gebruik van deze standaard kunnen architecturen van verschillende organisaties makkelijker worden geïntegreerd en/of uitgewisseld en hergebruikt.  +
Archiefbesluit 1995 +Het Archiefbesluit 1995 is de voornaamste uitvoeringsregeling van de Archiefwet. In deze wet wordt dit besluit aangeduid als 'algemene maatregel van bestuur'. In principe gaat het Archiefbesluit in op dezelfde onderwerpen als de Archiefwet 1995, maar het besluit geeft meer gedetailleerde regels.  +
Archiefregeling +Het archiefbesluit 1995 verwijst in de artikelen 11, 12 en 13 naar (nadere) regels, waarin bepaalde eisen verder worden uitgewerkt. Die regels zijn uitgewerkt in de Archiefregeling  +
Archiefwet 1995 +De Archiefwet 1995 stelt regels aan het beheer en behoud van archiefbescheiden van de overheid. Een zorgvuldig geselecteerd deel van de overheidsarchieven wordt blijvend bewaard. Na uiterlijk twintig jaar zijn ze in beginsel voor iedere burger openbaar.  +
Architectuur +Een beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. Deze beschrijving houdt zich aan de definitie in TOGAF.  +
Architectuur domein +Aandachtsgebied waarop een architectuurbeschrijving betrekking heeft. Voorbeelden procesarchitectuur, informatiearchitectuur en inkooparchitectuur. Niet te verwarren met domeinarchitectuur  +
Architectuurgids SSA +Architectuurgids Shared Services Architectuur  +
Architectuurlaag +De invalshoek van waaruit de architectuur wordt beschreven. Er zijn 3 architectuurlagen: Bedrijfslaag, Applicatielaag en Technologielaag. Het European Interoperability Framework 2.0 voegt daar nog een vierde interoperabiliteits laag aan toe; de juridische ofwel, the legal layer  +
Authenticatie +Het proces waarbij wordt nagegaan of een natuurlijk persoon daadwerkelijk degene is die hij beweert te zijn. Is een subproces van het IAM proces  +
Authenticatiemiddel +Het middel waarmee een persoon zijn of haar identiteit kan aantonen.Hierbij moet gedacht worden aan bv paspoort, rijbewijs of ID-kaart. Synoniem: legitimatiebewijs. Gangbaar is om te spreken van authenticatievoorziening of authenticatie service, als voorziening of instrument of dienst die de gegevens op zo'n authenticatiemiddel kan lezen en controleren en verifiëren  +
Authorisatieproces +Het proces waarin wordt vastgesteld welke rechten een natuurlijk persoon heeft in applicaties (logische toegang) en welke rechten een natuurlijk persoon heeft in gebouwen (fysieke toegang). De rechten zijn gekoppeld aan de rol die een persoon in een organisatie heeft.  +
Authorisatieprofiel +Het geheel van rechten van een medewerker gebaseerd op de aan zijn functie gekoppelde rol, regels en requests. gangbaar is momenteel de werktitel of begrip: Persona's  +
B
BIR - Operationele Handreiking vs. 1.0 +Deze versie van de Operationele baseline bouwt voort op het succes van de operationele baseline DWR en bevat alleen IT patronen. De overige onderwerpen uit de ISO-27002, waaruit procedurele patronen of operationele richtlijnen samengesteld kunnen worden, volgen in nieuwe versies van deze baseline. Het tactische deel van de BIR wordt in deze versie nog niet volledig gedekt door de operationele baseline.  +
BIR - Quick Scan v10-1 +De BIR beschrijft het minimale beveiligingsniveau waaraan elk systeem binnen de rijksoverheid moet voldoen. Voor elk informatiesysteem moeten dus minimaal de beveiligingsmaatregelen uit de BIR geïmplementeerd worden. De QuickScan BIR is bedoeld als instrument om te bepalen of de risico’s voor een proces met ondersteunende systemen voldoende door de BIR worden afgedekt. Als dit niet het geval is dan moet met een aanvullende risicoanalyse vastgesteld worden welke extra beveiligingsmaatregelen nodig zijn. Deze aanvullende risicoanalyse maakt geen onderdeel uit van de QuickScan BIR.  +
EAR Online