Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Eigenschap:Beschrijving

Kennismodel Kennismodel EAR
Type Tekst
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaan Nee
Weergave op invulformulieren Tekstvak
Defaultwaarde
Toelichting
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


Toelichtende omschrijving van de eigenschap

Deze eigenschap beschrijft of definieert het onderhavige architectuurelement.

Pagina's die de eigenschap "Beschrijving" gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

B
Betrouwbaar (NORA) +De beschikbaarheid en de kwaliteit van diensten voldoen aan vooraf bepaalde normen. Aangeboden informatie dient bijvoorbeeld juist, authentiek, actueel en volledig te zijn. Processen zijn zodanig ingericht dat dit is gegarandeerd en monitoring van het kwaliteitsniveau plaatsvindt.  +
F
Financiële functies +Deze bedrijfsfunctie richt zich op het beheersen van de financiële middelenstroom van, naar en binnen het Rijk. De beheersing betreft onder andere: *Reguleren en bewaken van de financiële organisatie en administratie **Weten en verantwoorden welke financiële middelen nodig zijn **Weten en verantwoorden welke financiële middelen er zijn **Weten en verantwoorden welke financiële middelen het Rijk in- en uitgaan **Weten en verantwoorden welke organisatieonderdelen en/of functionarissen over welke financiële middelen mogen/kunnen beschikken  +
G
GIETA: Module I-dienst +Het toetsingsproces van de Generieke I Toets & Advies bestaat uit 2 checklists. De checklist ‘functioneel’ wordt altijd doorlopen, zowel in geval het om een functionele vraag gaat als om een concreet te toetsen I-dienst. De checklist ‘I-dienst’, waarvan het sjabloon hierbij is gevoegd, wordt alleen doorlopen als er een concreet aanboden I-dienst moet worden getoetst.  +
Gebundeld (NORA) +Wanneer (deel)diensten vanuit het perspectief van de afnemer nauw verwant zijn aan elkaar, worden deze gebundeld gepresenteerd aan de afnemer. Zo ervaart de afnemer ze als waren ze één dienst. Dienstverleners moeten hiervoor afspraken maken met elkaar. Dit kan betekenen dat de achterliggende processen (gedeeltelijk) zijn geïntegreerd, maar dat hoeft niet.  +
Generieke I-Toets & Advies (GIETA) +Deze template ondersteunt onderzoek door professionals (architecten en adviseurs) naar de mate van genericiteit van functionaliteit van informatiediensten. Het onderzoeksresultaat, de ingevulde template, leidt tot een daarop gebaseerd bestuurlijk advies. Het toetsingsproces van de Generieke I Toets & Advies bestaat uit 2 checklists. De checklist ‘functioneel’ (bijgevoegd is het sjabloon of template) wordt altijd doorlopen, zowel in geval het om een functionele vraag gaat als om een concreet te toetsen I-dienst. De checklist ‘I-dienst’ (elders op deze site opgenomen) wordt alleen doorlopen als er een concreet aanboden I-dienst moet worden getoetst. Deze checklists zijn afgestemd met de Procedure Erkenning Basisvoorzieningen die overheidsbreed ontwikkeld is in opdracht van het College Standaardisatie en waarover op 21 maart jl. in de ICCIO* een advies voor het in te nemen rijksstandpunt is vastgesteld. (*: ICCIO is de voorganger van het CIO-Beraad)  +
Geo standaarden +In Nederland (en ook daarbuiten) zijn veel organisaties betrokken bij het registreren en uitwisselen van informatie met een geografische component. Dat wil zeggen: informatie over objecten die gerelateerd zijn aan een locatie ten opzichte van het aardoppervlakte. Hierbinnen zijn verschillende domeinen te onderkennen, zoals kadastrale informatie en informatie over waterhuishouding. Om te waarborgen dat de geo-informatiehuishouding van deze domeinen goed op elkaar aansluit, en dat informatie tussen domeinen uitgewisseld kan worden, zijn afspraken nodig over de te gebruiken standaarden. De set Geo-standaarden voorziet hierin.  +
H
Handboek portfoliomanagement +Voor projecten met een ICT-component van tenminste €5 miljoen zijn rijksbrede afspraken gemaakt over beheersmaatregelen, portfoliomanagement en rapportage aan de Tweede Kamer. Het Handboek Portfoliomanagement Rijk beschrijft alle in de Tweede Kamerstukken of CIO-beraad vastgestelde afspraken. Het helpt de medewerkers van CIO-offices van departementen bij het uitvragen van projectgegevens bij projectleiders. Dit door het toelichten van de maatregelen en het behandelen van afwegingen bij het invullen van de rapportage. Onderdeel van het Handboek zijn de afspraken die zijn gemaakt met betrekking tot het <strong>Bureau ICT-toetsing (BIT)</strong>. Belangrijk daarin is het proces van de aanmelding van een project voor een BIT-advies. De op basis van het Handboek verkregen gegevens worden gepubliceerd in het Rijks ICT-dashboard en opgenomen in de voor de Tweede Kamer bestemde Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk. Het ministerie is verantwoordelijk voor de kwaliteit (juistheid) van de eigen gegevens.  +
Handhavingsfuncties +De handhavingsfuncties (of uitvoerend toezicht) zijn gericht op naleven van beleid. Denk aan inspecties (voedselkwaliteit, belastingen, et cetera), strafrechtelijke handhaving of handhaven van (inter)nationale vrede en veiligheid. De handhavingsfuncties zijn in eerste instantie gedecomponeerd naar het soort recht dat wordt gehandhaafd. Omwille van functiescheiding is onderscheid gemaakt naar: #'''''Toezicht en bestuursrechtelijke handhaving''''' betreft: #*beoordeling of handelingen van burgers en bedrijven in lijn zijn met wet-en regelgeving; #*bepalen interventie bij afwijkingen en #*het ten uitvoer brengen van de eventuele interventie of sanctie. <BR><BR>Voorbeelden zijn het toezicht op het doen van aangifte en afdragen van belastingen, het houden van toezicht op het naleven van voorschriften ten aanzien van voedselkwaliteit of het houden van toezicht op de kwaliteit van kinderopvanginstellingen. Het toezicht betreft ook de handelingen van de overheid, wanneer deze als private partij optreedt.<BR><BR> #'''''Civiel recht''''' betreft geschillen tussen burgers en bedrijven onderling. Alleen als partijen er niet uitkomen vervult de Rijksdienst een rol in de vorm van civielrechtelijk rechtspraak. #'''''Strafrechtelijk handhaving''''' is een vorm waarin de Rijksdienst een prominente rol heeft. Daarbij worden er diverse rollen in de handhaving onderscheiden, waartussen ook weer sprake is van functiescheidingen. In de opsporing en vervolging spelen politie en Openbaar Ministerie een belangrijke rol. In de berechting heeft de zittende macht een dominante rol. Ten slotte heeft de Dienst Justitionele Inrichtingen en het Justitioneel Incasso Bureau een belangrijke rol bij de ten uitvoer legging van sancties. #'''''(Inter)Nationaal recht gericht op vrede en veiligheid''''' betreft een bijdrage waarbij Defensie een dominante rol vervult. Het gaat hier om het beschermen van het grondgebied, het uitvoeren van militaire operaties (oorlog- en vredesmissies) en de civiele overheidstaak 'handhaven van openbare orde en veiligheid'. Hieronder vallen veel taken van de koninklijke marechaussee en politie.  +
Hervormingsagenda Rijksdienst +Hervormingsagenda Rijksdienst: dienstverlenend, slagvaardig, kostenbewust. De Hervormingsagenda beoogt een bijdrage te leveren aan drie bredere doelstellingen voor de rijksdienst: *Het leveren van goede dienstverlening aan burgers,bedrijven en instellingen; *Het vergroten van de slagvaardigheid en het verminderen van overbodige bureaucratie; *Het verminderen van de apparaatskosten van de rijksdienst. .  +
I
ICT-dashboard +Voor een betere bestuurbaarheid van de bedrijfsvoering op ICT-terrein is er een (rijksbreed) openbaar ICT-dashboard gemaakt. Het ICT-dashboard vergroot de transparantie binnen en buiten het rijk over de status van de grote ICT-projecten. Elk ministerie is zelf verantwoordelijk voor het actualiseren van de informatie over eigen projecten in het dashboard. Te vinden zijn ondermeer gegevens over: kosten, doorlooptijd, baten, betrokken leveranciers, het BIT-advies en kwaliteitstoetsen.  +
Informatie en ICT functies +Deze bedrijfsfunctie richt zich op: *Strategische sturing en beleid m.b.t. informatievoorziening en ICT **ontwikkeling rijksbreed beleid en kaders voor het gebruik van ICT-voorzieningen **kwaliteit van de I-kolom en van het opdrachtgeverschap voor ICT-projecten **ontwikkeling van maatregelen om beheersing van ICT-projecten te verbeteren **opstellen jaarlijkse rapportage over grote en risicovolle ICT-projecten aan de Kamer. *Tactische sturing en uitvoering m.b.t. informatievoorziening en ICT **ontwikkeling van de generieke informatievoorziening Rijk **toezicht op naleving I- en ICT-beleid door programma’s en projecten *Operationele sturing en uitvoering m.b.t. informatievoorziening en ICT **Exploitatie, beheer en onderhoud informatievoorzieningen en infrastructuur  +
K
Kabinetsreactie op WRR-rapport iOverheid +Kabinetsreactie op WRR-rapport iOverheid: de rol van de overheid in de iSamenleving. In deel I zet het kabinet zijn visie op de iOverheid in de iSamenleving uiteen. In deel II schetst het kabinet welke kansen en perspectieven op dit moment worden onderzocht voor het verder versterken van een effectieve iOverheid.  +
Kamerbrief Cloud strategie +Kamerbrief over cloud computing-strategie en cloud first-strategie.  +
M
Metagegevens Rijk +Het Toepassingsprofiel Metagegevens Rijksoverheid is een uitwerking van de ISO / NEN 23081 metadata standaard. Het toepassingsprofiel is de vertaling naar metadata voor de Rijksoverheid. Het beschrijft de rijksbrede afspraken over de wijze van vastleggen van metagegevens en de afspraken over metagegevens die minimaal vereist zijn. Metagegevens zorgen voor vindbaarheid, authenticiteit, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid in de omgang (vertrouwelijkheid, openbaarheid), leesbaarheid en uitwisselbaarheid van gegevens. De afspraken dragen daarom onder andere bij aan: *adequate informatie-uitwisseling tussen overheden; *mogelijkheden tot tijd-, plaats-, en apparaat onafhankelijk werken; *adequate samenwerking en kennisdeling.  +
N
NEN-ISO/IEC 27001 +ISO 27001 specificeert eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, bewaken, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Information Security Management System (ISMS) in het kader van de algemene bedrijfsrisico's voor de organisatie. Het ISMS is ontworpen met het oog op adequate en proportionele beveiligingsmaatregelen die de informatie afdoende beveiligen en vertrouwen bieden.  +
NEN-ISO/IEC 27002 +ISO 27002 'Code voor informatiebeveiliging' geeft richtlijnen en principes voor het initiëren, het implementeren, het onderhouden en het verbeteren van informatiebeveiliging binnen een organisatie. ISO 27002 kan dienen als een praktische richtlijn voor het ontwerpen van veiligheidsstandaarden binnen een organisatie en effectieve methoden voor het bereiken van deze veiligheid.  +
NL LOM +In deze afspraak staat beschreven welke metadata toegekend moeten worden aan educatieve content om de vindbaarheid en vergelijkbaarheid te vergroten. Metadata beschrijven de kenmerken van leerobjecten. Deze afspraak is gemaakt voor de sectoren primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs.  +
NTA 9040 +De Nederlandse Technische afspraak 9040 (NTA 9040) beschrijft afspraken over het koppelvlak waarover informatie wordt uitgewisseld binnen het ondernemingsdossier-concept. De standaard maakt het mogelijk meerdere aanbieders en branches in verschillend tempo en met eigen invulling een ondernemingsdossier te laten starten. De standaard bestaat uit vier NTA’s. Hiervan zijn de drie die van toepassing zijn op de overheid aangemeld: NTA 9040-1: Regelhulp; NTA 9040-2: Aanvraag en rapportage; NTA 9040-3: Toezicht;  +
Noodzakelijk (NORA) +De dienstverlener gebruikt informatie die bekend is (bij zichzelf of bij andere dienstverleners) en stelt informatie beschikbaar aan andere dienstverleners. Procedures en regelgeving zijn eenvoudig, zodat de afnemer zo min mogelijk informatie hoeft te verstrekken. Samenwerkende overheden hebben expliciet vastgelegd welke afspraken zij gemaakt hebben om aan dit principe invulling te geven.  +
Notitie vrijheid en veiligheid in de digitale samenleving +Deze notitie beoogt een aanzet te zijn voor een verdergaand maatschappelijk debat over het thema vrijheid en veiligheid in de digitale samenleving, waarin de overheid zich zal moeten herbezinnen op haar rol bij het beschermen en respecteren van de persoonlijke levenssfeer, ook in het digitale domein.  +
O
OAI-PMH +OAI-PMH is een standaard voor verzamelen van metadata uit repositories. Met metadata worden hier de kenmerken van en de extra opgeslagen informatie over een document of een ander object bedoeld. Denk aan auteursgegevens, titel, uitgever, taal, etc. Een repository is een bibliotheek met documenten/objecten (ook wel ‘content’ genoemd), bijvoorbeeld een (digitaal) archief. OAI-PMH maakt het mogelijk om deze metadata (dus niet de documenten/objecten zelf) uit verschillende repositories te verzamelen. Vanuit een centraal systeem kan dan gezocht worden naar documenten/objecten in de verschillende aangesloten repositories.  +
OWMS +Overheids Web Metadata Standaard (OWMS) is een semantische standaard voor metadata, de eigenschappen om informatieobjecten mee te beschrijven. Het voorschrijven van een semantische standaard voor metadata verhoogt de vindbaarheid en de samenhang van informatie die door overheidsorganisaties wordt aangeboden op internet.  +
Ondersteunende functies +Het begrip "'''Bedrijfsvoering'''" is een veel gebruikt synoniem voor Ondersteunende functies in het algemene spraakgebruik binnen de overheid. De Algemene Rekenkamer hanteert in haar rapportage [[Rijk_verantwoord_2009|Rijk verantwoord 2009]], de volgende omschrijving van het begrip bedrijfsvoering: ''Een goed functionerende overheid is transparant en legt verantwoording af over wat zij doet. Bij een goed functionerende overheid is de sturing en beheersing («control») op orde. De sturing en beheersing van de primaire en ondersteunende processen, gericht op het realiseren van taken en doelen van het ministerie, wordt ook wel «bedrijfsvoering» genoemd. Onder de bedrijfsvoering vallen alle bedrijfsprocessen die ervoor zorgen dat een ministerie functioneert.'' Een goede organisatie en bedrijfsvoering zijn essentieel om de Rijksoverheid goed te laten functioneren. Als de ICT het niet doet, de huisvesting onvoldoende is of de facilitaire dienstverlening niet op orde is, heeft de Rijksoverheid daar last van bij het realiseren van haar maatschappelijke opdracht. Op hoog abstractieniveau is dat het doel van de Bedrijfsvoering Rijk: het primaire proces van de Rijksdienst beleidsontwikkeling, uitvoering en handhaving goed ondersteunen. Binnen de overheid worden de ondersteunende functies doorgaans aangeduid met het acroniem PIOFACH (Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Algemene zaken, Communicatie en Huisvesting).  +
Ontvankelijk (NORA) +Afnemers kunnen (gevraagd en ongevraagd) correcties, klachten, ideeën, etc. kwijt bij de dienstverlener. Die gebruikt deze input om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Afnemers krijgen zo de kans mee te denken en hun eigen belangen te behartigen.  +
Overzichtsplaat Stelsel Basisregistraties +Interactieve overzichtsplaat Stelsel Basisregistraties met toelichting.  +
EAR Online