Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Overzicht Doelarchitectuur Rijks Application Store (RAS)

in deze figuur is de Architectuurvisie RAS in beeld gebracht. De cijfers 1 t/m 5 geven aan wat met de RAS wordt beoogd. Achtereenvolgens houden die cijfers het volgende in: 1. Één centrale RAS 2. De RAS is voor alle gebruikers beschikbaar 3. De RAS ondersteund verschillende type hardware en verschillende soorten besturingsystemen 4. Toegang tot de RAS is gecontroleerd op basis van de in de GRC aanwezige authenticatie dienst 5. De via de RAS beschikbaar gestelde software is vooraf getoetst en voldoet aan vastgestelde criteria.
Architectuurvisie RAS

Doelarchitectuur RAS

De Rijks Application Store (RAS) is één van de onderdelen uit de “I-infrastructuur voor de rijksambtenaar”, zoals beschreven is in de I-Strategie. Om de toekomstige RAS als generieke dienst in de vorm van een doelarchitectuur te kunnen beschrijven is het van belang dat er een eenduidig en duidelijk uitgangspunt bestaat. Dit uitgangspunt is beschreven in een Postion Paper. Op basis van dit paper is een Doelarchitectuur opgesteld. Deze doelarchitectuur RAS voorziet in een oplossing voor de distributie van software in lijn met actuele ontwikkelingen rondom het nieuwe werken en het toenemend gebruik van smartphones en tablets. De doelarchitectuur past in de enterprise mobility visie voor de Rijksoverheid en is in lijn met de doelarchitecturen voor DWR en de GRC. De RAS vervult de functie van één enkele enterprise appstore binnen de gesloten rijkscloud (GRC). Het is een centrale distributie dienst voor alle functionaliteiten die in de vorm van software of op andere wijze digitaal beschikbaar wordt gesteld. Centraal hierbij staat het selfservice concept, waarbij de medewerker zelf kiest voor het installeren en/of de-installeren van de aangeboden functionaliteit vanuit de RAS. Er is sprake van een gecontroleerde toegang waarbij gebruik wordt gemaakt van het centrale authenticatie- en autorisatieproces binnen de GRC. De RAS is geschikt voor alle apparaten (met bijhorende besturingssystemen) die als onderdeel van een werkplekdienst binnen de GRC beschikbaar zijn. Daarmee ook deels voor werkplekdiensten gebaseerd op het “bring your own” of “choose your own” concept op basis van gestelde voorwaarden. De via de RAS beschikbare software voldoet aan vooraf getoetste criteria. Dit betreft vastgestelde criteria ten aanzien van onder andere beveiliging, ontwikkelstandaarden en toepassing van de Rijkshuisstijl.

Document: media:140501 Doelarchitectuur RAS - Definitief.pdf

Vaststelling

De doelarchitectuur Rijks Application Store (RAS) is in juni 2013 goedgekeurd door het ICCIO* en in oktober 2013 is de definitieve versie vastgesteld.

(*: ICCIO is de voorganger van het CIO-Beraad)

Structuur/opzet document

De doelarchitectuur is opgezet conform het TOGAF Architecture Development Model. Uitgaande van 11 beleidsrichtlijnen voor Apps en Appstores en vastgeteld kadere en uitgangpunten ontleend aan de I-strategie Rijk, de functionele doelarchitecturen DWR en GRC en de Position Paper RAS is een architectuurvisie RAS beschreven. Zie daarvoor ook bijgaande afbeelding. In deze visie is aangegeven wat de RAS is en wat de kernbegrippen zijn. Daarbij draait het om:

  • Één centrale RAS
  • De RAS is voor alle gebruikers beschikbaar
  • De RAS ondersteund verschillende type hardware en verschillende soorten besturingsystemen
  • Toegang tot de RAS is gecontroleerd op basis van de in de GRC aanwezige authenticatie dienst
  • De via de RAS beschikbaar gestelde software is vooraf getoetst en voldoet aan vastgestelde criteria

Via de RAS worden geen apps aangeboden die al in de publieke appstores bestaan. Verwijzingen daar naar toe zijn eventueel wel mogelijk. Vervolgens is een aantal algemene architectuurprincipes en hun betekenis voor de RAS beschreven. Tevens wordt ingegaan op de bedrijfs- informatie- en technische architectuur voor de RAS. Bedrijfsmatige aspecten die zijn beschreven betreffen de functionele efficiency, kostenbesparing, beheersing, ontwikkeling en innovatie. Bij de informatiearchitectuur wordt vanuit de optiek van de gebruiker, de applicatieaanbieder en de beheerder, dienstverlener de basis beschreven voorafgaande aan het functioneel ontwerp. Bij de technische architectuur worden de uitgangspunten voor het technisch ontwerp beschreven. Met de realisatie van de RAS conform de doelarchitectuur wordt een bijdrage geleverd aan verschillende strategische doelen. Die bijdrage aan o.a. de realisatie van de I-strategie, de ondersteuning van Het Nieuwe Werken en BYO wordt aangegeven. Tot slot wordt een beeld geschetst van de te volgen aanpak, het wijzigingsbeheer doelarchitectuur RAS en het architectuurproces. De totstandkoming van de doelarchitectuur voor de RAS is namelijk één van de stappen in het architectuurproces. Sturing vanuit het architectuurproces is van belang om te komen tot de realisatie van de RAS als generieke voorziening.

Eigenaar en status

Opdrachtgever namens het CIO-Beraad is de CIO Rijk. De Doelarchitectuur RAS is aangenomen in het ICCIO* van 26/27 juni en de versie 1.0 is vastgesteld op 30 oktober 2013. De ICCIO heeft vervolgens de Supplyboard onder andere gevraagd om aan te geven of op basis van de DA RAS een gezamenlijk aanbod kan worden geformuleerd en of de PoC RAS die op dat moment als door SSC-ICT werd uitgevoerd daar invulling aan zou kunnen geven. De Supplyboard heeft in antwoord daarop op 21 november aangegeven dat het PoC de eerste versie van de rijk brede RAS was. Deze versie van de RAS is gerealiseerd als een generieke dienst voor gebruik binnen de Gesloten Rijks Cloud (GRC), inclusief de bijbehorende beheerprocedures, richtlijnen App ontwikkeling, criteria t.b.v. opnemen van apps in de RAS, gebruikersinstructies en een verrekenmodel voor het gebruik van de RAS en het plaatsen van apps in de RAS. Deze RAS kan de functie vervullen van één enkele Enterprise appstore binnen de gesloten Rijkscloud. Het is een centrale distributiedienst voor alle functionaliteit, die in de vorm van software digitaal beschikbaar kan worden gesteld. Centraal hierbij staat het selfserviceconcept, waarbij de medewerker zelf kiest voor het installeren en/of de-installeren van de aangeboden functionaliteit uit de RAS. De ICCIO is hiermee akkoord gegaan.

(*: ICCIO is de voorganger van het CIO-Beraad)

Doelstelling

Tegemoet komen aan de behoefte om de DWR te voorzien van een application store waarmee de rijksambtenaar een keuzepalet aan functionaliteiten krijgt dat aansluit op zijn werkzaamheden.

Principes en afspraken

Vervolgafspraken/inclusief standaarden

In de ICCIO-vergadering van 20 november 2013 is de ICCIO akkoord gegaan met het verstrekken van een opdracht tot onderzoek naar de toepassing van apps in de RAS. Een start is gemaakt met de uitvoering door SSC ICT van de PoC RAS. Het resultaat daarvan,een RijksAppStore (RAS), is op 1 juli 2014 gelanceerd . Dit is een centrale, digitale winkel voor smartphone of tablet van waaruit je zakelijke apps kunt downloaden. Qua opzet is de RAS vergelijkbaar met bijvoorbeeld de AppStore van Apple, of Google Play Store. Nederland introduceert hiermee als eerste nationale overheid ter wereld een eigen appstore.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 29 nov 2016 om 05:08.