Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Overzicht Functionele doelarchitectuur DWR

Aanleiding

deze figuur bevat een zgn. woord-wolk waarin termen/begrippen die centraal staan in de functionele doelarchitectuur en die kriskras door elkaar worden weergegeven.
Een kris-krasbeeld van termen/begrippen die centraal staan in de functionele doelarchitectuur DWR

In 2008 is het programmaplan Digitale Werkomgeving Rijksdienst vastgesteld. Op basis van dat programmaplan is door het DWR-programma gewerkt aan de ontwikkeling van:

 • DWR-Client;
 • DWR-Infra;
 • DWR-Rijksportaal;
 • DWR-Samenwerkfunctionaliteit.


Het programma DWR is per 31-12-2010 beëindigd en de DWR-producten worden sindsdien op tactisch niveau aangestuurd door het Tactisch Beraad Generieke ICT (TBGI).

Daarnaast is het uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst gestart (herbevestigd in de Hervormingsagenda)gestart en is rondom informatievoorziening de cloud-strategie en de I-strategie verschenen. De doelen die zijn gesteld in zowel DWR-programma, CRD, I-strategie cloudstrategie liggen sterk in elkaars verlengde en kunnen als volgt worden samengevat:

 • Kosten besparen.
 • Flexibiliteit vergroten, wendbaar zijn.
 • Betere informatievoorziening richting burgers en bedrijven.
 • Betere ondersteuning van het werk van medewerkers rijksdienst.


Op basis van de gestelde doelen is een groot aantal projecten opgestart en zijn ontwikkelingen in gang gezet. Bijgaande figuur brengt dit treffend in beeld.

Tot welk beeld leiden al die projecten? Hoe is de samenhang tussen al die projecten en ontwikkelingen? Ofwel, wat treft de medewerker van de rijksdienst straks aan op zijn “bureaublad”? Op kantoor, maar ook thuis en onderweg?

Met de functionele doelarchitectuur DWR wordt aan dit beeld invulling gegeven.

Doelstelling

Doel van de functionele doelarchitectuur is om bestuurders binnen de rijksdienst op het I-domein (CIO’s en CIO-Beraad) zicht te bieden op de functionele situatie zoals die moet gaan ontstaan (Soll) (deel 1).

Daarnaast wordt in dit document aangegeven welke issues de komende tijd aandacht en energie vragen van de bestuurders (deel 2) en wordt aangegeven welke besluiten nu genomen moeten worden om ook daadwerkelijk het functionele beeld te bereiken.

Opzet van de Functionele Doelarchitectuur DWR

In deel 1 van dit document maken we kennis met Thomas, Marieke, Joep, Anne en Willem. Ze zijn allemaal medewerker van de Rijksdienst.

Thomas, Marieke en Anne zijn echte “eindgebruikers”. Zij treden in dienst bij het Rijk, maken een overstap van het ene naar het andere departement en worden projectleider van een ketenproject. Geschetst wordt waar zij op het gebied van ICT en informatievoorziening mee te maken krijgen. Hoe hun “bureaublad” eruit ziet.

Joep en Willem hebben een faciliterende rol. Joep is een accountmanager bij SSC-ICT en Willem is ICT-adviseur. Geschetst wordt hoe zij in de toekomst hun taken uitvoeren.

In deel 2 wordt op een aantal punten het functionele beeld uit deel 1 nader ingevuld. In dit deel zijn keuzes gemaakt. Is veel weggelaten. Alleen de belangrijkste onderwerpen, de topprioriteiten, worden benoemd en beschreven, omdat:

 • ze randvoorwaardelijk zijn.
 • ze moeilijk en complex zijn.
 • “de techneuten” op die gebieden de aandacht, energie en sturing van bestuurders absoluut nodig hebben.

Hoewel gepoogd is om in deze functionele doelarchitectuur “techniek” zo veel als mogelijk te vermijden, wordt in deel 2 toch ook voor een aantal “technische” uitdagingen aandacht gevraagd.

Deel 1: De personen


Thomas is startend ambtenaar. Hij komt vers van de universiteit. Hij kan zijn eigen apparaten kiezen. Kan gebruik maken van het feit dat medewerkers van de rijksdienst in alle rijkskantoren goed kunnen werken (gastgebruik).

Marieke maakt na acht jaar beleidsmedewerker asbest te zijn geweest bij SZW de overstap naar een uitvoerende functie bij IenM/ILT. Die overstap gaat zeer soepel, vooral omdat op ICT-gebied allerlei departementale grenzen zijn geslecht. Ook Marieke kan een “mandje” met apparaten samenstellen en kan tijdens het werk (letterlijk) “in het veld” gebruik maken van moderne ICT-voorzieningen.

Joep is relatiemanager bij SSC-ICT. Beschreven wordt hoe hij in korte tijd in staat is om de ICT-dienstverlening van een op te heffen ZBO onder te brengen in de cloud dienstverlening van SSC-ICT. Zowel voor de basis kantoorautomatisering als de bedrijfsspecifieke applicaties worden oplossingen gevonden die een snelle migratie van ICT mogelijk maakt.

Anne wordt projectleider van een ketenproject. Daarbij wordt een samenwerkingsproject opgezet door de hele keten heen. Dit betekent dat aan het project medewerkers meedoen van gemeentes, provincies, werkgeversorganisaties, platforms voor jongere gehandicapten en collega rijksambtenaren van andere departementen.

Willem werkt als ICT-adviseur bij een van de departementen. Willem is betrokken bij een project waarbij een nieuw systeem wordt ontwikkeld ter ondersteuning van een van de primaire processen binnen het departement. Binnen het project stimuleert en bewaakt hij het hergebruik van reeds bestaande “services” (voorzieningen, deel-applicaties).

Aan de hand van deze vijf collega’s wordt het beeld geschetst zoals dat over ca. 5 jaar bereikt moet zijn. Een beeld dat overigens in zijn geheel niet revolutionair is. Er zitten geen visionaire beelden bij. Er is geen poging gedaan om toekomstige trends een plek te geven.

Deel 2: De issues

In deel 2 van de functionele doelarchitectuur DWR worden thema’s behandeld die een grote voorwaardelijke rol spelen bij de haalbaarheid van het functionele beeld uit deel 1. Het gaat om een beperkt aantal thema’s waarvoor aandacht gewenst is van CIO’s en ICCIO. Omdat ze bepalend zijn voor de haalbaarheid van het toekomstbeeld en er op dit moment bijgestuurd moet worden. Of omdat er onduidelijkheid bestaat. Omdat afhankelijkheden timingproblemen opleveren en om keuzes vragen.

Het gaat om de volgende onderwerpen:

 • de noodzakelijkheid van een nieuw werkplekconcept;
 • de noodzakelijkheid om eisen te stellen aan applicaties (o.a. om hergebruik mogelijk te maken);
 • herijking c.q. accentverplaatsing informatiebeveiliging;
 • de noodzakelijke helderheid rondom “consolidatie” of “federeren”;
 • connectivity, datacommunicatie, netwerkaansluitingen;
 • identity- en accessmanagement (programma toegang).

Zij vormen de topprioriteiten. Omdat ze randvoorwaardelijk zijn. Omdat ze moeilijk en complex zijn. Omdat “de techneuten” op die gebieden de aandacht, energie en sturing van bestuurders absoluut nodig hebben.

Deze thema’s zijn concreet gemaakt in een actielijst waarin is aangegeven van wie welke acties/besluiten worden verwacht.

Vaststelling

Eind 2012 heeft de Interdepartementale Commissie Chief Information Officers (ICCIO) de Functionele Doelarchitectuur DWR vastgesteld. Deze doelarchitectuur geeft richting aan de verdere doorontwikkeling van de Digitale Werkomgeving Rijksdienst.

Het document is opgesteld door het Tactisch Beraad Generieke ICT in samenwerking met Werkgroep Enterprise Architectuur Rijksdienst. Voor vaststelling van de doelarchitectuur DWR heeft een brede review plaatsgevonden (o.a. Regie-organisaties Departementen, Projectleiders DWR-projecten, een aantal uitvoeringsorganisaties, aanbieders werkplekdiensten binnen de Rijksdienst) en is de doelarchitectuur van advies voorzien van de Architectuurboard Rijksdienst. De Functionele Doelarchitectuur DWR is in december 2012 vastgesteld in ICCIO.


Eigenaar en Status

De Functionele Doelarchitectuur DWR is in eigendom van de RijksCIO. De doelarchitectuur wordt via de Subcommissie Generieke ICT beheerd via de portefeuillehouder SGI in ICCIO: Peter den Held.

De doelarchitectuur is van toepassing op alle ontwikkelingen rondom de Digitale Werkomgeving Rijksdienst.


Principes en afspraken

Vervolgafspraken/inclusief standaarden

In de Functionele Doelarchitectuur DWR is een actielijst opgenomen, waarbij ook is aangegeven wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de actie. TBGI (Tactisch Beraad Generieke ICT) zorgt voor voortgangsrapportage aan ICCIO.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 29 nov 2016 om 05:08.