Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Handhavingsfuncties

 
Bedrijfsfunctie.png
Een bedrijfsfunctie is datgene wat gedaan moet worden om een bedrijfsdoelstelling te bereiken. Het bedrijfsfunctiemodel is de beschrijving welke bedrijfsfuncties worden uitgeoefend om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Deze bedrijfsfuncties worden in hun onderlinge samenhang beschreven. Bedrijfsfuncties worden los gezien van de vraag ‘hoe’ en ‘door wie’. (bron: MARIJ 1.0)

Eigenschappen

BeschrijvingDe handhavingsfuncties (of uitvoerend toezicht) zijn gericht op naleven van beleid. Denk aan inspecties (voedselkwaliteit, belastingen, et cetera), strafrechtelijke handhaving of handhaven van (inter)nationale vrede en veiligheid. De handhavingsfuncties zijn in eerste instantie gedecomponeerd naar het soort recht dat wordt gehandhaafd. Omwille van functiescheiding is onderscheid gemaakt naar:
 1. Toezicht en bestuursrechtelijke handhaving betreft:
  • beoordeling of handelingen van burgers en bedrijven in lijn zijn met wet-en regelgeving;
  • bepalen interventie bij afwijkingen en
  • het ten uitvoer brengen van de eventuele interventie of sanctie.

   Voorbeelden zijn het toezicht op het doen van aangifte en afdragen van belastingen, het houden van toezicht op het naleven van voorschriften ten aanzien van voedselkwaliteit of het houden van toezicht op de kwaliteit van kinderopvanginstellingen. Het toezicht betreft ook de handelingen van de overheid, wanneer deze als private partij optreedt.

 2. Civiel recht betreft geschillen tussen burgers en bedrijven onderling. Alleen als partijen er niet uitkomen vervult de Rijksdienst een rol in de vorm van civielrechtelijk rechtspraak.
 3. Strafrechtelijk handhaving is een vorm waarin de Rijksdienst een prominente rol heeft. Daarbij worden er diverse rollen in de handhaving onderscheiden, waartussen ook weer sprake is van functiescheidingen. In de opsporing en vervolging spelen politie en Openbaar Ministerie een belangrijke rol. In de berechting heeft de zittende macht een dominante rol. Ten slotte heeft de Dienst Justitionele Inrichtingen en het Justitioneel Incasso Bureau een belangrijke rol bij de ten uitvoer legging van sancties.
 4. (Inter)Nationaal recht gericht op vrede en veiligheid betreft een bijdrage waarbij Defensie een dominante rol vervult. Het gaat hier om het beschermen van het grondgebied, het uitvoeren van militaire operaties (oorlog- en vredesmissies) en de civiele overheidstaak 'handhaven van openbare orde en veiligheid'. Hieronder vallen veel taken van de koninklijke marechaussee en politie.
Interne informatieBFM:_Primaire_functies

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Uitvoeringsfuncties (Bedrijfsfunctie)Bestaat uitHandhavingsfuncties
Productcatalogus MFG (Bouwsteen)Ondersteunt bedrijfsfunctieHandhavingsfuncties

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:09.