Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

BIR 2012

BIR:2012 is inmiddels opgevolgd door BIR2017

BIR:2012 mag alleen nog worden gebruikt voor bestaande informatiesystemen; voor nieuwe is toepassing van BIR2017 verplicht.

Zie pagina BIR-Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst voor meer informatie over BIR2017.


 
Standaard.png
Een standaard is een afspraak tussen organisaties of afdelingen om in specifieke situaties gebruik te maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol.

Eigenschappen

IDBIR
Versie1.0
BeschrijvingDe Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst – Tactisch Normenkader (TNK) biedt één normenkader voor de beveiliging van de informatiehuishouding van de Rijksdienst. Het bestaat uit een concrete set van maatregelen op organisatorisch en technisch vlak die er aan bijdragen dat bedrijfsprocessen ongestoorde doorgang vinden. Informatiebeveiliging is niet alleen zorgen voor de vertrouwelijkheid, ook de integriteit (is de informatie juist en niet, bijvoorbeeld, ongeautoriseerd veranderd?) en beschikbaarheid van informatie maakt hier onderdeel van uit. Dit maakt het mogelijk om veilig samen te werken en onderling gegevens uit te wisselen.
ToepassingBeveiligen informatievoorziening bij en/of door Rijksorganisaties
ToelichtingDe BIR is geheel gestructureerd volgens NEN/ISO 27001, bijlage A en NEN/ISO 27002, welke standaarden door College Standaardisatie zijn opgenomen op de lijst met verplichte standaarden voor de publieke sector, volgens het Pas Toe of Leg Uit principe.

NEN/ISO 27001 en 27002 beschrijven implementatierichtlijnen en eisen voor de procesinrichting. De BIR beschrijft de invulling daarvan voor de rijksoverheid, waarbij specifieke rijksnormen worden gemerkt met een [R]. BIR is beperkt tot basisniveau en beschrijft niet alle details voor toepassing. De specificaties van de NEN/ISO normen blijven derhalve nodig als gedetailleerde aanvulling op BIR. Gebruik van de NEN/ISO normen in de BIR geschiedt met toestemming van het NNI.

Met de vaststelling van BIR is een aantal kaders vervallen, waaronder het normenkader Rijksweb, mobiele datadragers en DWR. December 2013 is de op het TNK afgestemde operationele handreiking Informatiebeveiliging beschikbaar gekomen, een operationalisering van maatregelen in de BIR. Deze wordt in samenhang met de BIR onderhouden. Naast BIR2012 zijn er VIR (2007) en VIR-BI (2013) (VIR Bijzonder Informatie) en het document Tactisch Normenkader BIR.
Soort standaardRijksstandaard
StatusVastgesteld
ArchitectuurcomponentBeveiliging
WerkingsgebiedRijksbreed generiek
WG BijzonderNVT
InformatiseringsdomeinI-domein totaal
BeheerderBZK/DGOO
Vastgesteld doorICBR, d.d. 25 september 2012

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
E-SWF (Bouwsteen)RealiseertBIR 2012
E-SWF (Bouwsteen)Voldoet aanBIR 2012

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:07.