Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Rijksregister I-standaarden

Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.


Eigenschappen

ID Rijksregister I-standaarden
Beschrijving kort Kaders voor en overzicht van standaarden bij het Rijk.
Beschrijving

Het Rijksregister I-standaarden bevat de open standaarden die zijn vastgesteld in het College Standaardisatie en - sinds 2014 - via het Forum Standaardisatie in het Nationaal Beraad Digitale Overheid (standaarden van de pas-toe-of-leg-uit lijst), en de standaarden die in het ICCIO (nu CIO-beraad geheten) zijn vastgesteld. Het rijksregister is onderdeel van de Enterprise Architectuur Rijksdienst (EAR). Het gaat daarmee om 2 typen standaarden:

  • Informatiseringstandaarden voor elektronische gegevensuitwisseling tussen de overheidsorganisaties onderling en tussen een overheidsorganisatie (binnen het rijk), bedrijven en burgers. Het gaat dus om standaarden waarmee gegevensuitwisseling over organisatiegrenzen heen kan plaatsvinden;
  • Rijksbrede (bedrijfsproces)standaarden voor het bedrijfsprocesdomein Informatisering (Iv).

Het organisatorische werkingsgebied en functionele toepassingsgebied van een standaard bepalen of een standaard relevant is voor een organisatie of bedrijfsproces en gehanteerd dient te worden bij aanschaf van ICT-diensten en ICT-producten.

Het volgende besluiten is van belang: Beleidskader Open standaarden: pas-toe-of-leg-uit principe (MR, Kamerstuk 26 643 nr. 98).
Toelichting

Concrete norm:

  • Gebruik op terrein van ICT open standaarden of leg uit waarom de standaard niet gebruikt wordt. (Rijksinstructie over toepassing open standaarden inzake aanschaf ICT-diensten en ICT-producten vanaf € 50.000, -. MR, Besluit Instructie rijksdienst inzake aanschaf ICT-diensten en ICT-producten, Staatscourant 227, 2008)
  • Bij de aanschaf van een ICT-dienst of ICT-product voor een toepassingsgebied dat voorkomtop de pas-toe-of-leg-uit lijst, die op de website www.forumstandaardisatie.nl is gepubliceerd, wordt gekozen voor een ICT-dienst of een ICT-product dat gebruikt maakt van een bij het desbetreffende toepassingsgebied vermelde open standaard.

    Hiervan kan worden afgeweken indien een dergelijke dienst of product naar verwachting in onvoldoende mate wordt aangeboden, onvoldoende veilig of onvoldoende zeker functioneert, of om andere redenen van bijzonder gewicht.
  • Afwijkingen van het eerste lid worden gemotiveerd vastgelegd in de departementale administratie, behalve wanneer ICT-diensten of ICT-producten voor militair operationeel gebruik worden aangeschaft.
  • Rapportage over uitleg vindt plaats in de “bedrijfsvoeringparagraaf” van het jaarverslag van de ministeries (het betreft uitdrukkelijk een uitzonderingsrapportage, dus alleen rapporteren als er wat is uit te leggen over afwijkingen van de norm).
Het gebruik van de open standaarden van de pas-toe-of-leg-uit lijst wordt niet voorgeschreven voor de gegevensuitwisseling binnen een bestuursorgaan.
Publicatiedatum 2014-12-11
Type Bron Beleidskader
Status Vastgesteld
Vertrouwelijk Nee
Externe informatie (t)
Informatiseringsdomein Architectuur


Elementrelaties

Rijksregister I-standaarden legt geen relaties naar andere elementen.


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online