Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Totaal overzicht Standaarden Rijksdienst

Aquo standaard Status: Vastgesteld Werking: Overheidsbreed I-domein: Connectdiensten Beheer: IDsW
Beschrijving: De Aquo-standaard maakt het mogelijk om op een uniforme manier gegevens uit te wisselen tussen partijen die betrokken zijn bij het waterbeheer en draagt daarmee bij aan een kwaliteitsverbetering van het waterbeheer.
ArchiMate Status: Vastgesteld Werking: Rijksbreed generiek I-domein: Overig Beheer: The Open Group
Beschrijving: Archimate een open en onafhankelijke, in Nederland ontworpen, modelleertaal voor enterprise architectuur.

ArchiMate biedt modellen voor de ondersteuning van enterprise architecten in het beschrijven, analyseren en visualiseren van de relaties tussen verschillende domeinen op een eenduidige manier. Door gebruik van deze standaard kunnen architecturen van verschillende organisaties makkelijker worden geïntegreerd en/of uitgewisseld en hergebruikt.

BIR 2012 Status: Vastgesteld Werking: Rijksbreed generiek I-domein: I-domein totaal Beheer: BZK/DGOO
Beschrijving: De Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst – Tactisch Normenkader (TNK) biedt één normenkader voor de beveiliging van de informatiehuishouding van de Rijksdienst. Het bestaat uit een concrete set van maatregelen op organisatorisch en technisch vlak die er aan bijdragen dat bedrijfsprocessen ongestoorde doorgang vinden. Informatiebeveiliging is niet alleen zorgen voor de vertrouwelijkheid, ook de integriteit (is de informatie juist en niet, bijvoorbeeld, ongeautoriseerd veranderd?) en beschikbaarheid van informatie maakt hier onderdeel van uit. Dit maakt het mogelijk om veilig samen te werken en onderling gegevens uit te wisselen.
BWB Status: Vastgesteld Werking: Overheidsbreed I-domein: Applicatiediensten Beheer: Juriconnect
Beschrijving: De standaard biedt een eenduidige manier van verwijzen naar (onderdelen van) wet- en regelgeving waarmee de interoperabiliteit van juridische documenten en systemen die veel verwijzingen kennen naar wet- en regelgeving wordt bevorderd.
CMIS - Content Management Interoperability Services Status: Vastgesteld Werking: Overheidsbreed I-domein: Documentdiensten Beheer: OASIS
Beschrijving: Content Management Interoperability Services (CMIS) is een open standaard die een scheiding mogelijk maakt tussen zogenaamde ‘content repositories’ en content applicaties. Hierdoor kunnen content (ongestructureerde data, zoals documenten en e-mails) en bijbehorende metadata (beschrijvende data) gemakkelijker worden uitgewisseld.
DKIM Status: Vastgesteld Werking: Overheidsbreed I-domein: Werkplekdiensten Beheer: IETF
Beschrijving: DomainKeys Identified Mail Signatures (DKIM) koppelt een e-mail aan een domeinnaam met behulp van een digitale handtekening. Het stelt de ontvanger in staat om te bepalen welke domeinnaam (en daarmee welke achterliggende organisatie) verantwoordelijk is voor het zenden van de e-mail. Daardoor kunnen spam- en phishing-mails beter worden gefilterd.
DNSSEC Status: Vastgesteld Werking: Overheidsbreed I-domein: Applicatiediensten Beheer: IETF
Beschrijving: Domain Name System Security Extensions (DNSSEC) is een standaard gericht op voorkomen van DNS spoofing (domeinnaam frauduleus koppelen aan een ander IP-adres). Gebruikers kunnen door DNS spoofing worden geleid naar frauduleuze c.q. gevaarlijke websites.
DigiKoppeling Standaard Status: Vastgesteld Werking: Overheidsbreed I-domein: Connectdiensten Beheer: Logius
Beschrijving: DigiKoppeling versie 2.0 (voorheen OSB) bestaat uit een set standaarden voor elektronisch berichtenverkeer tussen overheidsorganisaties. Twee hoofdvormen van berichtenverkeer:
 1. Bevragingen; een vraag waar direct een reactie op wordt verwacht. Hierbij is snelheid van afleveren belangrijk. Als een service niet beschikbaar is, dan hoeft de vraag niet opnieuw worden aangeboden.
 2. Meldingen; men levert een bericht en pas (veel) later komt eventueel een reactie terug. In dat geval is snelheid van afleveren minder belangrijk. Als een partij even niet beschikbaar is om het bericht aan te nemen, dan is het juist wel gewenst dat het bericht nogmaals wordt aangeboden.
E-portfolio NL Status: Vastgesteld Werking: Overheidsbreed I-domein: Applicatiediensten Beheer: NEN
Beschrijving: NTA 2035 E-portfolio NL is een toepassingsprofiel voor studenten en werknemers bij Nederlandse organisaties, van de internationale IMS ePortfolio specificatie. Hiermee kunnen de competenties van een individu worden bijgehouden. Het voordeel van deze standaard is dat de student/lerende medewerker zijn profiel mee kan nemen naar verschillende organisaties.
ECLI Status: Vastgesteld Werking: Overheidsbreed I-domein: Applicatiediensten Beheer: Juriconnect
Beschrijving: Met de standaard European Case Law Identifier kunnen:
 1. alle rechterlijke uitspraken in de Europese Unie (zowel van nationale als van Europese gerechten) worden voorzien van een gelijkaardige, unieke en persistente identifier. Deze identifier kan worden gebruikt voor identificatie en citatie van rechterlijke uitspraken en derhalve om deze te vinden in binnenlandse of, buitenlandse, Europese of internationale jurisprudentiedatabanken.
 2. alle rechterlijke uitspraken worden voorzien van uniforme metadata, gebaseerd op de Dublin Core standaard. Het zoeken van uitspraken in allerlei databanken worden daardoor gefaciliteerd.
EML NL Status: Vastgesteld Werking: Overheidsbreed I-domein: Connectdiensten Beheer: Kiesraad
Beschrijving: Het Toepassingsprofiel NL op Election Markup Language (EML_NL standaard) versie 1.0 definieert de gegevens en de uitwisseling van gegevens bij verkiezingen die vallen onder de Nederlandse Kieswet. Het gaat daarbij om de uitwisseling van kandidaatgegevens en uitslaggegevens.
Geo standaarden Status: Vastgesteld Werking: Overheidsbreed I-domein: Connectdiensten Beheer: Geonovum
Beschrijving: In Nederland (en ook daarbuiten) zijn veel organisaties betrokken bij het registreren en uitwisselen van informatie met een geografische component. Dat wil zeggen: informatie over objecten die gerelateerd zijn aan een locatie ten opzichte van het aardoppervlakte. Hierbinnen zijn verschillende domeinen te onderkennen, zoals kadastrale informatie en informatie over waterhuishouding. Om te waarborgen dat de geo-informatiehuishouding van deze domeinen goed op elkaar aansluit, en dat informatie tussen domeinen uitgewisseld kan worden, zijn afspraken nodig over de te gebruiken standaarden. De set Geo-standaarden voorziet hierin.
IFC Status: Vastgesteld Werking: Overheidsbreed I-domein: Connectdiensten Beheer: buildingSMART
Beschrijving: Industry Foudation Classes (IFC) is een standaard voor uitwisseling van 3D-bouwinformatiemodellen
IPv4-IPv6 Status: Vastgesteld Werking: Overheidsbreed I-domein: Datacenterdiensten Beheer: IETF
Beschrijving: Internet Protocol versie 6 (IPv6) maakt communicatie van data tussen ICT-systemen binnen een netwerk, zoals internet, mogelijk. De standaard bepaalt dat ieder ICT-systeem binnen het netwerk een uniek nummer (IP-adres) heeft. De belangrijkste motivatie voor de ontwikkeling van IPv6 was het vergroten van de hoeveelheid beschikbare adressen ten opzichte van de tegenwoordig gangbare voorganger IPv4.
JCDR Status: Vastgesteld Werking: Overheidsbreed I-domein: Applicatiediensten Beheer: Juriconnect
Beschrijving: De standaard Juriconnect Decentrale Regelgeving (JCDR) biedt een eenduidige manier van verwijzen naar (onderdelen van) decentrale regelgeving waarmee de interoperabiliteit van juridische documenten en systemen die veel verwijzingen kennen naar decentrale regelgeving wordt bevorderd
Metagegevens Rijk Status: Vastgesteld Werking: Rijksbreed generiek I-domein: Documentdiensten, Gegevensdiensten Beheer: Nationaal Archief
Beschrijving: Het Toepassingsprofiel Metagegevens Rijksoverheid is een uitwerking van de ISO / NEN 23081 metadata standaard. Het toepassingsprofiel is de vertaling naar metadata voor de Rijksoverheid. Het beschrijft de rijksbrede afspraken over de wijze van vastleggen van metagegevens en de afspraken over metagegevens die minimaal vereist zijn. Metagegevens zorgen voor vindbaarheid, authenticiteit, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid in de omgang (vertrouwelijkheid, openbaarheid), leesbaarheid en uitwisselbaarheid van gegevens. De afspraken dragen daarom onder andere bij aan:
 • adequate informatie-uitwisseling tussen overheden;
 • mogelijkheden tot tijd-, plaats-, en apparaat onafhankelijk werken;
 • adequate samenwerking en kennisdeling.
NEN-ISO/IEC 27001 Status: Vastgesteld Werking: Overheidsbreed I-domein: I-domein totaal Beheer: NEN
Beschrijving: ISO 27001 specificeert eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, bewaken, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Information Security Management System (ISMS) in het kader van de algemene bedrijfsrisico's voor de organisatie. Het ISMS is ontworpen met het oog op adequate en proportionele beveiligingsmaatregelen die de informatie afdoende beveiligen en vertrouwen bieden.
NEN-ISO/IEC 27002 Status: Vastgesteld Werking: Overheidsbreed I-domein: I-domein totaal Beheer: NEN
Beschrijving: ISO 27002 'Code voor informatiebeveiliging' geeft richtlijnen en principes voor het initiëren, het implementeren, het onderhouden en het verbeteren van informatiebeveiliging binnen een organisatie. ISO 27002 kan dienen als een praktische richtlijn voor het ontwerpen van veiligheidsstandaarden binnen een organisatie en effectieve methoden voor het bereiken van deze veiligheid.
NILT Status: Vastgesteld Werking: Rijksbreed generiek I-domein: Toegangsdiensten Beheer: TBGI (Tactische Besturing Generieke ICT); Beheerorganisatie Rijkspas
Beschrijving: Het Normenkader Infrastructuur Logische Toegang beschrijft de generieke infrastructuur en de verschillende toepassingen van de Rijkspas voor logische toegang tot systemen, netwerken en applicaties. Het normenkader betreft uitsluitend departementale logische toegang, en stelt geen eisen aan interdepartementale logische toegang.
NL LOM Status: Vastgesteld Werking: Overheidsbreed I-domein: Applicatiediensten Beheer: EduStandaard
Beschrijving: In deze afspraak staat beschreven welke metadata toegekend moeten worden aan educatieve content om de vindbaarheid en vergelijkbaarheid te vergroten. Metadata beschrijven de kenmerken van leerobjecten. Deze afspraak is gemaakt voor de sectoren primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs.
OAI-PMH Status: Vastgesteld Werking: Overheidsbreed I-domein: Connectdiensten Beheer: Open Archives Initiative
Beschrijving: OAI-PMH is een standaard voor verzamelen van metadata uit repositories. Met metadata worden hier de kenmerken van en de extra opgeslagen informatie over een document of een ander object bedoeld. Denk aan auteursgegevens, titel, uitgever, taal, etc. Een repository is een bibliotheek met documenten/objecten (ook wel ‘content’ genoemd), bijvoorbeeld een (digitaal) archief. OAI-PMH maakt het mogelijk om deze metadata (dus niet de documenten/objecten zelf) uit verschillende repositories te verzamelen. Vanuit een centraal systeem kan dan gezocht worden naar documenten/objecten in de verschillende aangesloten repositories.
ODF Status: Vastgesteld Werking: Overheidsbreed I-domein: Documentdiensten Beheer: OASIS
Beschrijving: ODF is een applicatie- en leveranciersonafhankelijke documentstandaard in de vorm van een XML-schema, gedefinieerd door ISO/IEC 26300:2006, dat kan worden gebruikt door office-applicaties. Het schema is geschikt voor officedocumenten, zoals tekstdocumenten, spreadsheets, grafieken en grafische documenten zoals tekeningen en presentaties, maar het is niet beperkt tot deze soort documenten.

De ODF structuur kan eenvoudig worden geconverteerd naar een PDF/A structuur. ODF bestanden zijn ook beter te indexeren door zoekmachines en daardoor beter te vinden.

OWMS Status: Vastgesteld Werking: Overheidsbreed I-domein: Documentdiensten, Gegevensdiensten Beheer: ICTU / De werkmaatschappij BZK
Beschrijving: Overheids Web Metadata Standaard (OWMS) is een semantische standaard voor metadata, de eigenschappen om informatieobjecten mee te beschrijven. Het voorschrijven van een semantische standaard voor metadata verhoogt de vindbaarheid en de samenhang van informatie die door overheidsorganisaties wordt aangeboden op internet.
PDF/A-1 Status: Vastgesteld Werking: Overheidsbreed I-domein: Documentdiensten Beheer: NEN
Beschrijving: PDF is het gangbare formaat voor de uitwisseling van documenten waarvan de pagina opmaak vastligt. PDF/A1 is een door ISO gestandaardiseerd formaat dat duurzame toegankelijkheid garandeert. PDF/A1 heeft alleen die functionaliteit die duurzaam ondersteund blijft. Een PDF/A1 document heeft alle informatie in zich (zoals de gebruikte lettertypen) die nodig is om het weer te geven ongeacht de gebruikte applicatie, ook in de toekomst. Een PDF/A1 document is niet afhankelijk van applicatie specifieke functies.
PDF/A-2 Status: Vastgesteld Werking: Overheidsbreed I-domein: Documentdiensten Beheer: ISO
Beschrijving: PDF is het gangbare formaat voor de uitwisseling van documenten waarvan de pagina opmaak vastligt. PDF/A2 is het formaat dat wordt gebruikt voor documenten die niet of moeilijk in PDF/A1 formaat zijn op te slaan. O.a. gescande documenten of documenten met een ingewikkelde opmaak (bijvoorbeeld verschillende transparante lagen).
PDFv1.7 Status: Vastgesteld Werking: Overheidsbreed I-domein: Documentdiensten Beheer: ISO
Beschrijving: PDF is het gangbare formaat voor de uitwisseling van documenten waarvan de pagina opmaak vastligt. PDF 1.7 is door ISO gepubliceerd als open standaard (ISO 32000-1). PDF 1.7 is rijk aan features, onder andere om audio en video in een document op te nemen.

PDF v1.7 specificeert een bestandsformaat voor het weergeven van elektronische documenten. Het uitgangspunt van de standaard is dat het gebruikers mogelijk wordt gemaakt documenten uit te wisselen en te bekijken, zowel onafhankelijk van de omgeving waarin ze zijn gecreëerd, alsook de omgeving waarin ze worden uitgeprint of bekeken. Elk PDF v1.7 document bevat een complete beschrijving van een document, inclusief tekst, font objects (embedded of met typeface beschrijving), afbeeldingen, audio, video, en 2D/3D graphics.

PRINCE II Status: Vastgesteld Werking: Rijksbreed generiek I-domein: Overig Beheer: Axelos
Beschrijving: PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) is een internationaal veel toegepaste, gestructureerde methode voor projectmanagement. De methode is gericht op het management, de besturing en de organisatie van een project. PRINCE2 is ontwikkeld en wordt onderhouden door de Britse semi-overheidsorganisatie the Cabinet Office.

PRINCE2®, © Copyright © AXELOS Limited 2011. All rights reserved. Material is reproduced with the permission of AXELOS.

SAML Status: Vastgesteld Werking: Overheidsbreed I-domein: Toegangsdiensten Beheer: OASIS
Beschrijving: Security Assertion Markup Language (SAML).De Security Assertion Markup Language (SAML), is een XML-gebaseerd raamwerk voor het communiceren van gebruikers authenticatie, rechten, en attribuut informatie. SAML biedt organisatie entiteiten de mogelijkheid om claims te maken over de identiteit, attributen en rechten van een subject (een entiteit welke vaak een menselijke gebruiker is) aan andere entiteiten zoals Internet applicaties of diensten.
SETU Status: Vastgesteld Werking: Overheidsbreed I-domein: Connectdiensten Beheer: SETU
Beschrijving: De SETU-standaard is de Nederlandse implementatie van de internationale HR-XML standaard en is ontwikkeld door de grote uitzendorganisaties. Door toepassing van de SETU standaard ontstaat uniformering van het elektronisch berichtenverkeer tussen aanbieders en afnemers (inleners) van tijdelijk personeel (flexibele arbeid). Dit leidt tot vereenvoudiging van het inhuurproces.
SIKB0101 Status: Vastgesteld Werking: Overheidsbreed I-domein: Connectdiensten Beheer: SIKB (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer)
Beschrijving: SIKB0101 is een standaard voor uitwisseling van milieuhygiënische data binnen het bodembeheer. Het gaat daarbij om vaststellen of voorkomen van schadelijke gevolgen voor volksgezondheid en milieu t.g.v. bodemvervuiling.
SIKB0102 Status: Vastgesteld Werking: Overheidsbreed I-domein: Connectdiensten Beheer: SIKB (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer)
Beschrijving: Met SIKB0102 kunnen overheden en bedrijven gestandaardiseerde archeologische informatie uitwisselen. Door de SIKB0102-uitwisselingsstandaard zijn archeologische onderzoeksgegevens voor iedereen online beschikbaar.
SKOS Status: Vastgesteld Werking: Overheidsbreed I-domein: Connectdiensten Beheer:
Beschrijving: SKOS is een standaard voor machinaal interpreteerbare publicatie van gegevensbestanden in de vorm van begrippenlijsten, digitale woordenboeken en taxonomieën. SKOS zorgt ervoor dat deze kennisrepresentaties via het internet aan elkaar kunnen worden gekoppeld en maakt het zo mogelijk gegevensbestanden makkelijker als open data te kunnen hergebruiken.
SPF Status: Vastgesteld Werking: Overheidsbreed I-domein: Werkplekdiensten Beheer:
Beschrijving: SPF is een standaard voor het veiliger maken van email verkeer door het tegengaan van spam en phisingmail door misbruik van domeinnamen bij e-mail te voorkomen.
STOSAG Status: Vastgesteld Werking: Overig I-domein: Connectdiensten Beheer: STOSAG/NVRD
Beschrijving: De STOSAG standaard heeft betrekking op container- en pasmanagement voor afval en grondstoffen. De standaard beschrijft het proces van informatie-uitwisseling op een viertal koppelvlakken tussen chippas, bechipte containers, chiplezer en backoffice systemen, elk voor een afzonderlijk proces van informatie-uitwisseling. De processen zijn:
 1. Communicatie tussen chipkaarten en (ondergrondse)verzamelcontainers met toegangsidentificatie;
 2. Communicatie tussen bechipte minicontainers en identificatiesystemen op de inzamelwagen;
 3. Communicatie tussen verzamelcontainers en back-office systemen;
 4. Communicatie tussen de systemen op de inzamelwagen en back-office systemen.
Sem. Mod. e-factureren Status: Vastgesteld Werking: Overheidsbreed I-domein: Connectdiensten Beheer: Logius
Beschrijving: Het Semanitische factuurmodel is een standaard voor electronisch factureren. De standaard beschrijft welke gegevenselementen er in een elektronische factuur opgenomen dienen en kunnen worden, wat de samenhang is tussen deze elementen en wat de betekenis is van deze elementen.

Daarnaast bevat de standaard mappings van de gegevenselementen naar SETU en de internationale UBL standaard. Dit zijn twee veelgebruikte standaarden voor elektronisch factureren. Dankzij de mappings kunnen gebruikers van deze standaarden op een eenvoudige uniforme wijze elektronisch naar de overheid factureren. Mappings naar andere standaarden zijn bovendien ook mogelijk.

De opname van het semantische factuurmodel geeft duidelijkheid aan overheden en bedrijven (gebruikers en ICT-aanbieders) over de elementen die op facturen naar overheidsorganisaties gebruikt dienen te worden (specifiek voor de Nederlandse situatie).

StUF Status: Vastgesteld Werking: Overheidsbreed I-domein: Connectdiensten Beheer: VNG/KING
Beschrijving: Standaard uitwisselings formaat (StUF) is een universele berichtenstandaard voor het elektronisch uitwisselen van gegevens tussen applicaties. Het domein van de StUF-taal omvat informatieketens tussen overheidsorganisaties (basisregistraties en landelijke voorzieningen) en gemeentebrede informatieketens en -functionaliteit. StUF is beschreven in XML en gebaseerd op geaccepteerde internetstandaarden
TLS Status: Vastgesteld Werking: Overheidsbreed I-domein: Datacenterdiensten Beheer: Internet Engineering Task Force (IETF)
Beschrijving: Transport Layer Security Protocol (TLS) is een protocol, dat tot doel heeft om beveiligde verbindingen op de transportlaag over het internet te verzorgen. De standaard wordt gebruikt bovenop standaard internet transport protocollen (TCP/IP) en biedt een beveiligde basis, waar applicatie protocollen als HTTP (webverkeer) of SMTP en IMAP (mailuitwisseling) op hun beurt weer op kunnen bouwen en gebruik van kunnen maken.
TOGAF Status: Vastgesteld Werking: Rijksbreed generiek I-domein: Overig Beheer: The Open Group
Beschrijving: The Open Group Architecture Framework TOGAF is een methode voor het ontwikkelen en beheren van de enterprise-architectuur. TOGAF is een open standaard. TOGAF bevat een verzameling aan technieken en best-practices. Centraal in de methode staat de Architecture Development Method (ADM). Deze beschrijft de verschillende fasen van ontwikkeling en beheer van de enterprise-architectuur
VISI Status: Vastgesteld Werking: Overheidsbreed I-domein: Connectdiensten Beheer: CROW
Beschrijving: VISI is een open standaard, die zich richt op digitale communicatie tussen partijen in een bouwproject. Met behulp van VISI wordt bepaald wanneer (proces), wie (rol), wat (informatie), aan wie (rol) aanlevert. Hierbij kan gedacht worden aan het geven van opdrachten, het aanleveren van tijdschema’s, het opleveren van resultaten en het melden van afwijkingen. Huidige gebruikers bevinden zich ook buiten de publieke sector, bijvoorbeeld (internationale) bouwgroepen die als opdrachtnemer ingehuurd worden door overheden.
WDO Datamodel Status: Vastgesteld Werking: Overheidsbreed I-domein: Connectdiensten Beheer: Wereld Douane Organisatie en binnen Nederland het Nationaal Plaform DataModel (NPDM)
Beschrijving: Het WDO Datamodel is bedoeld om gegevensaanlevering van het bedrijfsleven naar de overheid op het gebied van grensoverschrijdend personen- en goederenverkeer meer te simplificeren en te harmoniseren.

Het WDO Datamodel bevat zogenaamde ‘informatiepakketten’ voor gegevensuitwisseling. Een informatiepakket beschrijft de semantiek van de uitgewisselde informatie: gegevens- en procesmodellen en hiervan afgeleide berichtspecificaties (Message Implementation Guidelines). Informatiepakketten kunnen aan elkaar gerelateerd worden, waardoor samenhang ontstaat. Het WDO Datamodel integreert op deze manier de semantiek voor verschillende toepassingsdomeinen. Hierbij gaat het niet alleen om de Douane, maar ook om tal van andere overheidsinstellingen die betrokken zijn bij grensoverschrijdend verkeer (Voedsel en Waren Autoriteit, Havenautoriteiten etc.).

WPA2 Enterprise Status: Vastgesteld Werking: Overheidsbreed I-domein: Datacenterdiensten Beheer:
Beschrijving: WPA2 Enterprise is een WIFI-protocol dat het gebruikers mogelijk maakt automatisch en veilig toegang te verkrijgen tot aangesloten WiFi-netwerken via authenticatie op basis van bestaande identiteitsgegevens.
Webrichtlijnen Status: Vastgesteld Werking: Overheidsbreed I-domein: Applicatiediensten Beheer: Logius
Beschrijving: De Webrichtlijnen bevatten richtlijnen en principes voor het toegankelijk maken van webcontent die onder uiteenlopende situaties te gebruiken moet zijn, uitwisselbaar en duurzaam is. Het volgen van deze richtlijnen en principes maakt content optimaal bruikbaar en toegankelijk voor mensen en systemen, waaronder gebruikers van uiteenlopende webapparaten, besturingssystemen en hulptechnologieën. De Webrichtlijnen versie 2 biedt een technologieonafhankelijke standaard die toepassing van verschillende technologieën toestaat en die is voorbereid op toekomstige technologieën.
XBRL Dimensions Status: Vastgesteld Werking: Overheidsbreed I-domein: Connectdiensten Beheer: XBRL International
Beschrijving: Organisaties wisselen bedrijfsinformatie uit op de meest uiteenlopende manieren (op papier of elektronisch, als Word-document, als Pdf, als spreadsheet, etc.). XBRL, eXtensible Business Reporting Language, is een internationale open standaard om deze gegevens op eenvoudige wijze te verzamelen, elektronisch uit te wisselen, te analyseren en zonodig nader te bewerken.
EAR Online