Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

RIS/ IBOS

Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).


Eigenschappen

ID RIS-IBOS
Beschrijving Het Interdepartmentaal Budgettair Overleg Systeem (IBOS) verzorgt de elektronische informatieverstrekking tussen de departementen en het ministerie van Financiën. Uitwisseling begrotingsinformatie in het kader van planning en control. RIS / IBOS is onderdeel van het HaFiR; handboek financiele informatie en administratie rijksoverheid
Externe informatie http://rbv.minfin.nl, http://wettenpocket.overheid.nl/portal/7ec1a250-bb0b-4d72-929e-d270ddae2817/document/4309%20Handleiding%20dataverkeer%20RIS-IBOS%20v03.pdf
Werkingsgebied Kerndepartement
Informatiseringsdomein Applicatiediensten
Type functionaris Rijksambtenaren werkzaam in finaciele domein op het gebied van (financiele) planning, control en verantwoording
Intern - Extern Intern
Status Vastgesteld


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
RIS/ IBOS Heeft contract
RIS/ IBOS Ondersteunt bedrijfsfunctie
RIS/ IBOS Realiseert principe


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt

De reguliere verstrekking van financiële informatie binnen het kader van begroting en rekening van de departementen aan het ministerie van Financiën (en omgekeerd) geschiedt in geautomatiseerde vorm. In geautomatiseerde vorm heeft niet alleen betrekking op ’automatisch leesbaar’, maar ook op ’automatisch verwerkbaar’, d.w.z. verwerkbaar door geautomatiseerde informatiesystemen. Verzending geschiedt via datacommunicatie naar door het ministerie van Financiën aangegeven adressen. De eis van automatische verwerkbaarheid van de financiële informatie heeft tot gevolg dat de gegevens in een bepaalde onderlinge samenhang (structuur) moeten zijn gebracht en dat de inhoud van de gegevens aan vastgelegde normen voldoet. De structuur volgens welke de gegevens verstrekt dienen te worden, normen waaraan de gegevens dienen te voldoen en de vorm waarin de gegevens worden gegoten en overgedragen, zijn beschreven in de bijlage: "Handleiding dataverkeer RIS-IBOS'

EAR Online