Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Overzicht Doelarchitectuur DWR Zoeken

Figuur is plaatje uit document doelarchtitectuur DWR Zoeken en ter illustratie toegevoerd.
DWR-Zoeken in context DWR-Doelarchitectuur

Doelarchitectuur DWR-Zoeken

In 2011 heeft het kabinet de informatisering (I)-strategie voor het Rijk vastgesteld. Eén van de maatregelen (M10) de “Inrichting van ééninformatiehuishouding (DWR)” gaat in op de verdere doorontwikkeling van de digitale werkomgeving van de Rijksdienst. Een belangrijke doelstelling bij deze maatregel is dat alle relevante informatie voor een rijksambtenaar raadpleegbaar moet zijn. Bij deze maatregel wordt in het implementatieplan van de I-strategie tevens aangegeven dat er in 2015 eenduidig beleid moet zijn om hun informatiehuishouding extern toegankelijk te kunnen maken voor iedere burger. Alle relevante overheidsinformatie moet voor een burger openbaar en digitaal raadpleegbaar kunnen zijn.

De doelarchitectuur voor DWR-Zoeken is dé standaard generieke zoekdienst van het Rijk voor het zoeken en vinden van interne en externe informatie in digitale bronnen. De doelarchitectuur voor DWR-Zoeken geeft richting en normen aan dé standaard generieke zoekdienst van het Rijk voor het zoeken en vinden van interne en externe informatie in digitale bronnen. De scope (reikwijdte; toepassinggebied) van de generieke zoekdienst van het Rijk is breed georiënteerd: de Rijksdienst (intern) en burgers en bedrijven (extern). Bijgaand plaatje geeft een beeld van die brede scope. DWR-Zoeken is in dit plaatje centraal gepositioneerd met raakvlakken met Documentdiensten (zoals DWR-Docs en DWR-Archief) en Gegevensdiensten.

Document: Doelarchitectuur DWR-Zoeken (PDF, 1,24 MB)

Vaststelling

De doelarchitectuur is goedgekeurd door de subcommissie Generieke Informatievoorziening, subcommissie Architectuur en Standaarden en programmaraad DWR Documentdiensten. Tevens is de doelarchitectuur ter advies aangeboden aan de Architectuurboard. De doelarchitectuur DWR-Zoeken is op 21 maart 2013 goedgekeurd door het ICCIO*.

(*: ICCIO is de voorganger van het CIO-Beraad)

Structuur/opzet document

In de doelarchitectuur zijn de huidige en de toekomstige situatie geschetst.

Het overall beeld t.a.v. Zoeken en Vinden bij departementen was:

  • Departementen hebben niet de beschikking over één zoekingang waarmee in diverse rijksinterne en externe bronnen gezocht kan worden: nagenoeg iedere bron heeft zijn eigen zoekingang
  • Ieder departement geeft op eigen wijze invulling aan zoekprojecten en heeft daarvoor ook weer eigen contracten voor afgesloten met externe leveranciers voor diensten en producten

Beoogd werd de oude versie van DWR-Zoeken (“versie 1.0”), die via het Rijksportaal bekend staat als Zoek en Vind Rijksportaal te vervangen door een nieuwe versie van DWR-Zoeken (“versie 2.0”), waarvoor de doelarchitectuur een fundament vormt, en die moet worden gezien als een generieke (herbruikbare) service die kan worden aangeroepen vanuit meerdere zoekingangen (zoals het Rijksportaal) en meerdere rijksinterne en externe bronnen kan ontsluiten

Om scherpte te krijgen over wat precies met DWR-Zoeken wordt beoggd is de doelarchitectuur DWR-Zoeken opgesteld waarin de opzet en afbakening is geformuleerd aan de hand van een set van kaderstellende principes. De doelarchitectuur DWR-Zoeken is geschreven voor een brede doelgroep: bestuurders, management, (ICT)adviseurs en architecten en is met nadruk functioneel georiënteerd. Technische implicaties van onderliggende doelarchitectuur DWRZoeken vormen geen onderdeel van dit document en zal bij de uitwerking in het programma van eisen en realisatie van projecten verder worden ingevuld. De doelarchitectuur DWR-Zoeken is opgebouwd uit drie delen: beschrijving van de huidige situatie (hoofdstuk 1), beschrijving van de toekomstige situatie (hoofdstuk 2) en een beschrijving van de te nemen stappen om van de huidige situatie naar de toekomstige situatie te komen (Roadmap, hoofdstuk 3). Zie hiervoor ook de leeswijzer in de doelarchitectuur.

OG/Eigenaar/status

DWR-Zoeken is ondergebracht bij het programma DWR-Documentdiensten. De CIO van EZ is opdrachtgever voor DWR-Zoeken.

Doelstelling

Doel van het document is een kader neerzetten voor de ontwikkeling van DWR-Zoeken:

  • Inzicht in een gemeenschappelijk (toetsing)kader voor DWR-Zoeken door het beschrijven van 10 principes (richtinggevende uitspraken)
  • Inzicht in de implicaties die dit heeft voor business en ICT
  • Inzicht in de te nemen stappen voor 2013 en verder (roadmap)

Principes en afspraken


Vervolgafspraken/inclusief standaarden

Op basis van de doelarchitectuur DWR-Zoeken heeft een verdiepingslag plaatsgevonden in de vorm van een programma van eisen (PvE) in 4 blokken, t.w. eisen van de gebruiker , eisen ten behoeve van beheer, technische eisen en eisen aan de leverancier. Dit PvE is uitgangspunt voor aanbesteding. Bij de aanbieding van de Doelarchitectuur DWR-Zoeken aan het ICCIO is vermeld, dat het PvE (tezamen met de doelarchitectuur) het fundament vormt voor de eerste implementatie van DWR-Zoeken 2.0 die bij Financiën in 2013 wordt gerealiseerd. Financiën vervult hiermee een voortrekkersrol voor de totstandkoming van de generieke zoekservice DWR-Zoeken voor het Rijk (“DWR-Zoeken 2.0”). Na de eerste implementatie van DWR-Zoeken 2.0 bij Financiën zal de zoekingang van het Rijksportaal worden aangesloten op de generieke zoekservice DWR-Zoeken.

EAR Online