Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Functionele doelarchitectuur Gesloten Rijkscloud

Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.


Eigenschappen

ID Gesloten Rijkscloud (functionele doelarchitectuur)
Beschrijving

In de functionele doelarchitectuur GRC wordt een beeld geschetst van de GRC en de werking ervan. Dit wordt gedaan aan de hand van verhalen over persona’s. Op basis van deze verhalen wordt een 15-tal inhoudelijke onderwerpen met bijbehorende 18 uitgangspunten of principes geadresseerd. In de verdere uitwerking en de implementatie van de GRC zullen over de onderwerpen zoals benoemd vervolgvragen naar voren komen. Er zullen dan keuzes gemaakt moeten worden. Bij deze vervolgvragen en keuzes zal rekening moeten worden gehouden met de voor het onderwerp geldende wettelijke kaders en richtlijnen. De GRC heeft een inhoudelijke samenhang met een aantal andere Rijksbrede ontwikkelingen die onderdeel zijn van de I-strategie Rijk of de CRD. Vanuit de 4 geconsolideerde datacenters worden “GRC cloud diensten” geleverd. Dit gebeurt over het Rijksbrede netwerk. Toegang tot de GRC gaat ook via dit netwerk. Vanaf de kantoorwerkplek kan men via dit netwerk ook het publieke internet op. Cloud diensten, zoals Apps, worden gedistribueerd via de RAS. De RAS is onderdeel van de DWR. Gebruikers van de GRC cloud diensten zijn Rijksambtenaren die met een pc, tablet of smartphone gebruik maken van deze diensten. Dit kan vanaf hun werkplek, maar ook bijvoorbeeld vanuit de trein of thuis

De doelarchitectuur GRC is onderdeel van de Enterprise Architectuur rijksdienst (i.o.) en strekt zich daarbinnen uit over alle I-domeinen.
Toelichting In 2010 nam de Kamer de motie Van der Burg (26 643, nr. 157) aan waarin het kabinet werd verzocht om een cloudstrategie te ontwikkelen. In april 2011 is de cloudstrategie aan de Kamer aangeboden (26 643, nr. 179). Kern daarvan is de keuze voor een gesloten Rijkscloud (GRC) in eigen beheer die generieke diensten levert binnen de Rijksdienst. Deze voorziening wordt ingericht binnen een eigen beveiligd netwerk en beheerd door een eigen rijksbrede organisatie, zoals aangekondigd in het Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst (TK 31 490, nr. 54). De inrichting van de GRC is als maatregel 6 opgenomen in de I-strategie Rijk
Publicatiedatum 2013-06-27
Type Bron Afspraak
Status Vastgesteld
Vertrouwelijk Nee
Externe informatie (t)
Informatiseringsdomein I-domein totaal


Elementrelaties

Functionele doelarchitectuur Gesloten Rijkscloud legt geen relaties naar andere elementen.


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
Vaststelling Doelarchitectuur Gesloten Rijkscloud (GRC) Geabstraheerd van bron Functionele doelarchitectuur Gesloten Rijkscloud
EAR Online