Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Besluit Archiefoverdrachten Rijksadministratie

Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.


Eigenschappen

ID BARA
Beschrijving Deze regeling is specifiek voor het Rijk en geeft de bestemming aan van archiefbescheiden bij een organisatieverandering.
Toelichting

Het BARA voorziet in regels die aangeven wat er met de archiefbescheiden van rijksorganen dient te geschieden wanneer binnen de rijksdienst reorganisaties of opheffingen plaats hebben of rijkstaken worden overgedragen aan privaatrechtelijke instellingen. Het besluit strekt er toe om enerzijds het archivistische leerstuk, dat een archief een bijeen te houden geheel is, en anderzijds de dagelijkse praktijk, die vereist, dat men, ook na gewijzigde omstandigheden in de organisatie, om redenen van continuïteit over de relevante stukken moet kunnen beschikken, met elkaar te verzoenen.

Het laten prevaleren van de archivistiek kan immers onwerkbare situaties tot gevolg hebben. Het laten prevaleren van het praktisch nut kan daarentegen leiden tot ongewenste situaties bij het beheer van de betrokken archieven.
Contactpersoon Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Publicatiedatum 1988-11-09
Type Bron Overig
Status Vastgesteld
Vertrouwelijk Nee
Externe informatie http://wetten.overheid.nl/BWBR0004427
Informatiseringsdomein Documentdiensten, Gegevensdiensten


Elementrelaties

Besluit Archiefoverdrachten Rijksadministratie legt geen relaties naar andere elementen.


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online