Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Rijksregister Generieke I-diensten

Versie door EARbot (overleg | bijdragen) op 24 sep 2016 om 04:08
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Inleiding

Binnen de rijksdienst is er bij het management behoefte aan ondersteuning bij keuzes voor oplossingen op het terrein van de informatisering. Oplossingen die aansluiten bij organisatiedoelstellingen en oplossingen die passen binnen vastgestelde kaders. Gebleken is dat departementen en uitvoeringsorganisaties in eerste instantie behoefte hebben aan overzicht. Het Rijksregister Generieke I-diensten is daarin een stap en biedt overzicht van “wat er al is”.

Het Rijksregister Generieke I-diensten

Het Rijksregister Generieke I-diensten wordt in de praktijk gevormd door de volgende lijsten met diensten.


Gezamenlijk vormen deze lijsten de diensten die gelden voor de Rijksdienst. In deze EAR is het totaal van deze lijsten geplot c.q. toegedeeld aan de relevante I-domeinen. Hierdoor ontstaan de volgende 'ingangen':

Sturende werking van het Rijksregister Generieke I-diensten

Met het register wordt een bijdrage geleverd aan het in de praktijk toepassen van hergebruik en generiek gebruik door ministeries volgens het besturingsprincipe uit de I-strategie rijksdienst: “Wanneer een onderdeel van het Rijk de functionaliteit van een bestaande generieke dienst of voorziening nodig heeft is het niet toegestaan daarvoor een alternatief in te richten.”

Wat biedt het Rijksregister Generieke I-diensten.

Het register biedt een overzicht van generieke diensten en producten die, in het kader van standaardisatie en hergebruik, beschikbaar worden gesteld aan alle organisaties binnen de rijksdienst. Belangrijke uitgangspunten voor opname in het Rijksregister zijn mogelijkheden voor hergebruik, dan wel generiek gebruik. Dit leidt tot meer standaardisatie. Met het Rijksregister is inzichtelijk wat er al is.

Proces

Om te beoordelen of een dienst/voorziening in aanmerking komt voor opname in het Rijksregister is een I-hergebruiktoets ontwikkel. De Generieke I Toets & Advies, kortweg GIETA , is gepositioneerd om de generieke dienstverlening zoals beoogd met het uitvoeringsprogramma CRD en de I-strategie te bevorderen en besluitvorming daarover door het CIO-Beraad te ondersteunen. GIETA draagt bij aan het ontwikkelen van de rijksbrede I-infrastructuur met de focus op de generieke diensten (en producten) die, in het kader van standaardisatie en verplicht gemeenschappelijk gebruik, beschikbaar worden gesteld aan alle organisaties binnen de rijksdienst.

Wanneer nog niet aan alle criteria voor opname in het Rijksregister kan worden voldaan, maar dit wel verwacht wordt, dan wordt een dienst/voorziening (i.o.) op de Rijksagenda geplaatst. Wanneer een onderdeel van het Rijk de functionaliteit van een bestaande generieke dienst of voorziening nodig heeft, is het niet toegestaan daarvoor een alternatief in te richten. De Rijksagenda biedt zo een vooruitzicht, waardoor parallel inrichten wordt voorkomen.

Het Rijksregister en de -agenda zijn levende documenten, die vragen om actief onderhoud. Daarbij zijn verschillende actoren betrokken. Als eerste stap in kwaliteitsborging dient de compliance van de diensten/voorzieningen in dit register/deze agenda aan de geldende standaarden nog aangetoond te worden. GIETA is daarbij een hulpmiddel, daarmee worden ook ervaringen opgedaan.

Vraag en aanbod

Hoe kan de vraag vertaald worden naar een zo generiek mogelijk aanbod? Daarvoor is meer nodig dan overzicht. Verdere stappen die voorzien worden zijn het bieden van meer inzicht en ondersteuning bij de inrichting van de informatisering: de functionele vraag koppelen aan een toegankelijk aanbod. Dit met het oog op zoveel mogelijk hergebruik en generiek gebruik, sanering van specifieke oplossingen en terugdringen van functionele overlap in het aanbod.

Informatie

Meer informatie is te vinden op onderstaande pagina.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 sep 2016 om 04:08.