Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Protocol uitwisseling persoonsgerelateerde beveiligingsinformatie

Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.


Eigenschappen

ID Uitwisseling van persoonsgerelateerde beveiligingsinformatie (Protocol)
Beschrijving Het doel van dit protocol is om duidelijkheid te verschaffen over het uitwisselen van persoongerelateerde beveiligingsinformatie binnen het beveiligingsdomein van het Rijk en wie daarvoor verantwoordelijk is. Dit protocol is bedoeld voor alle medewerkers die uitvoering geven aan de beveiliging van de te beschermen belangen van het Rijk.
Toelichting

Het onderhavige protocol bestrijkt alleen het onderwerp informatie uitwisseling. Daarmee kan het een overlap vertonen met bestaande of toekomstige departementale

regels of voorzieningen zoals Wbp-meldingen of protocollen. Daarom zal dit protocol deel uitmaken van bestaand, of nog te ontwikkelen beleid, maatregelen en (controle)mechanis-men die bedoeld zijn om ervoor te zorgen en te kunnen aantonen dat de verwerking van persoonsgegevens in het beveiligingsdomein in overeenstemming met de Wbp wordt uitgevoerd. Daarnaast past dit protocol binnen de afspraken en kaders zoals vastgelegd in de Circulaire Bewaken en beveiligen van personen, objecten en diensten.
Publicatiedatum 2014-07-24
Type Bron Afspraak
Status Vastgesteld
Vertrouwelijk Nee
Externe informatie (t) kamerstuk 2014D28209
Informatiseringsdomein I-domein totaal


Elementrelaties

Protocol uitwisseling persoonsgerelateerde beveiligingsinformatie legt geen relaties naar andere elementen.


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online