Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

GWR Generiek Waarderingsmodel Rijksoverheid (GWR)

Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.


Eigenschappen

ID GWR Generiek waarderingsmodel Rijksoverheid
Beschrijving

Het GWR geldt als een model dat voor de ministeries het startpunt is voor een nieuwe methode voor het opstellen i.c. ontwerpen van hun eigen selectielijsten. De methode bestaat verder uit de waarderingsinstrumenten risicoanalyse, systeemanalyse en trendanalyse, en wordt ondersteund door een model voor de selectielijst. Het resultaat van het waarderen wordt door een ministerie vastgelegd in selectielijsten (die de indeling van het GWR volgen) en procesbeschrijvingen, waarin wordt vastgelegd welke informatieobjecten als archiefstukken zijn aan te merken. In een digitaal systeem worden deze resultaten doorvertaald naar de inrichting van processen (workflowmanagement), metagegevens en ordeningsstructuren. Op 18 januari 2011 is versie 1.0 vastgesteld door de ICCIO*. Deze versie bevat de primaire en ondersteunende functies van de Rijksoverheid: het beleid en PIOFACH. De uitvoering is slechts globaal opgenomen. Op 18 januari 2011 is versie 1.0 vastgesteld door de ICCIO . Deze versie bevat de primaire en ondersteunende functies van de Rijksoverheid: het beleid en PIOFACH. De uitvoering is slechts globaal opgenomen. Daarom heeft de ICCIO aan het Programma Kennislab Digitale Informatiehuishouding Rijksoverheid opgedragen de uitvoeringsfuncties aan het model toe te voegen.

(*: ICCIO is de voorganger van het CIO-Beraad)
Toelichting De aanleiding voor de ontwikkeling van het Generiek Waarderingsmodel Rijksoverheid was het Programma Informatie op Orde. Daarin is aangegeven dat een nieuwe methode voor waarderen en selecteren gewenst is. Deze methode moet efficiënter zijn dan de bestaande procedures en regels en aansluiten op de digitale ontwikkelingen. Het startpunt van de nieuwe methode is een lijst van functies, procescategorieën en processen. Deze lijst is gestandaardiseerd voor het rijk: het Generiek Waarderingsmodel Rijksoverheid (GWR). Primaire doelstellingen van het GWR zijn een gelijkwaardige waardering van informatie door de verschillende ministeries en efficiëntiewinst bij het toepassen van het instrumentarium.Daarnaast draagt het GWR bij aan de uitwisselbaarheid van informatie en aan het voorkomen van dubbele bewaring.
Publicatiedatum 2013-01-23
Type Bron Afspraak
Status Vastgesteld
Vertrouwelijk Nee
Externe informatie (t)


Elementrelaties

GWR Generiek Waarderingsmodel Rijksoverheid (GWR) legt geen relaties naar andere elementen.


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online