Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Procedure I-standaardisatiecommissie Rijksdienst


Aanmelden

Een standaard aanmelden voor plaatsing op één van de rijksstandaardenlijsten. De volgende typen aanmelding zijn mogelijk:

  1. Opname nieuwe standaard op lijst;
  2. Opname nieuwe versie van standaard op lijst;
  3. Verhuizing van standaard naar de andere lijst.
  4. Verwijdering van standaard van lijst;

De aanmelder dient de aanvraag in bij de voorzitter van de rijksstandaardisatiecommissie.

Controleren

De rijksstandaardisatiecommissie controleert de aanmelding op volledigheid en het voldoen aan de doelstellingen van een rijksstandaard.

Intake

Indiener licht middels bespreking dan wel schriftelijk de standaard toe aan Rijksstandaardisatiecommissie. De rijksstandaardisatiecommissie laat een verkennend onderzoek uitvoeren op basis van criteria voor in behandel name en inhoudelijke criteria om te komen tot een eerste beoordeling van de standaard. De eerste beoordeling wordt vastgelegd in een intakenotitie en omvat in ieder geval een inschatting van de zwaarte van het vervolgonderzoek en een advies over de vervolgstappen. De rijksstandaardisatiecommissie besluit n.a.v. de intakenotitie het besluit over het in procedure nemen van de standaard. Dit koppelt de commissie terug aan de indiener en maakt afspraken met de indiener voor het vervolg van de procedure.

Samenstellen expertgroep

De rijksstandaardisatiecommissie is verantwoordelijk voor het samenstellen van de expertgroep en het selecteren van een voorzitter. De voorzitter mag geen directe betrokkenheid of belang hebben bij de aangemelde standaard. De belangenbehartiging van stakeholders is zo veel mogelijk en evenwichtig geborgd in de samenstelling van de expertgroep. De rijksstandaardisatiecommissie benadert en plaatst deelnemers voor de expertgroep.

deze figuur geeft het proces weer dat wordt doorlopen om specifiek voor de Rijsdienst geldende standaarden vast te laten stellen door de Standaardisatiecommissie Rijksdienst. Het proces wordt in de tekst op deze pagina verder omschreven

Toetsen

Het expertonderzoek, door een of meerdere inhoudelijke experts, leidt tot een advies aan het CIO-Beraad. Het onderbouwde advies over het wel of niet opnemen van de aangemelde standaard op een van de lijsten met open standaarden ondersteunt de voorbereidende besluitvorming door het CIO-Beraad voor de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijk (ICBR).

Openbare consultatie

Alvorens het advies van de expertgroep aan te bieden aan het CIO-Beraad, wordt het voorgelegd voor openbare consultatie. Deze consultatie toetst het expertadvies op juistheid en volledigheid. De reacties uit de consultatie worden gepubliceerd, tenzij respondenten publicatie van een eigen reactie niet wenselijk vinden. Reacties die om die redenen niet zijn gepubliceerd kunnen door de rijksstandaardisatiecommissie naar eigen inzicht wel of niet worden meegewogen in de procedure. De samenvatting van bevindingen uit de consultatie en het expertadvies worden via de Subcommissie Architectuur en Standaarden, voorgelegd aan het CIO-Beraad.

Besluiten over opname van de standaard

Op basis van het expertadvies en de reacties uit de openbare consultatie adviseert het CIO-Beraad aan de ICBR om al dan niet de standaard op een van de lijsten op te nemen.

Opnemen op de standaarden lijst

Indiener en expert groep worden op de hoogte gesteld van het genomen besluit door het ICBR. De bestaande standaard lijsten worden bijgewerkt en gepubliceerd.

Documenten

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 sep 2016 om 04:08.