Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

NVWA Inspecteur Centraal

Inleiding NVWA

De figuur is een artist impression ter illustratie en wordt in de tekst kort toegelicht.
Atlaskaart NVWA

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) bewaakt de veiligheid van voedsel­ en consumentenproducten, de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en handhaaft de natuurwetgeving.

Fusieorganisatie NVWA had te kampen met een erfenis uit de tijd van de eiland­automatisering. De systemen waren verouderd, stonden los van elkaar en overlapten elkaar. Dat vormde een rem op de realisatie van de ambitie om nieuwe vormen van toezicht in te voeren. Om deze impasse te doorbreken, is men consequent gaan denken over wat optimaal zou zijn voor een inspecteur.

Kenmerk van een inspecteur is dat hij veel onderweg is. Daarom is het handig dat hij onderweg toegang tot dossiers heeft. Een tablet is een handig hulpmiddel om planningen mee maken, te communiceren en alle noodzakelijke gegevens op te vragen. En de inspecteur wil een app op de tablet, ter ondersteuning van de feitelijke inspectie waarmee alle stappen en registraties snel en makkelijk doorlopen worden. De inspectiegegevens worden direct en automatisch verzonden naar kantoor, en zijn op termijn via openbaarmaking inzichtelijk te maken. De problemen met de verouderde techniek bleken overkomelijk. De inspecteur kan prettiger werken, en de efficiëntie van de inspecties neemt sterk toe.

De artist impression van de figuur "Atlaskaart NVWA" verbeeldt de architectuur die de inspecteur in een centrale positie plaatst in de informatievoorziening van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit. De drie lagen in deze figuur, business, informatievoorziening en technologie worden verbonden door blauwe dataleidingen met daarin de tekst "digikoppeling" en "ON-2013 BIR proof". Deze teksten benoemen de gevolgde standaarden op gebied van gegevensuitwisseling en beveiliging.

Koers

De handhavingsstrategie van de NVWA gaat uit vrijwillige naleving van wet­- en regel­geving door bedrijven, instellingen en consumenten. De houding van de NVWA ten opzichte van bedrijven en consumenten kenmerkt zich door het principe ‘vertrouwen, tenzij...’.

Een belangrijk onderdeel van het vernieuwde toezicht is het afsluiten van convenanten. Hiermee bekrachtigen de NVWA, koepelorganisaties en bedrijven hun gezamenlijke inspanning voor een optimale naleving van de wettelijke veiligheidseisen die van toe­passing zijn.

De NVWA werkt met een risicogerichte aanpak, gebaseerd op kennis van en samen­werking met de sector, en op gedragsbeïnvloeding. De risicoanalyse wordt gevoed en verfijnd door informatie uit de eigen organisatie te combineren met informatie uit andere bronnen, zowel binnen als buiten de overheid. Internationale contacten zijn daarbij voor de NVWA belangrijk: de veiligheid van voedsel en waren stopt niet bij de landsgrenzen.

Afspraken

Bij Inspecteur Centraal zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd.

  • Het werkproces van de inspecteur is leidend (de voorbereiding en backoffice zijn daarmee volgend).
  • De nieuwe werkwijze moet breed inzetbaar zijn binnen NVWA.
  • Het moet organisatie­, tijd­- en plaatsonafhankelijk werken ondersteunen.
  • Startpunt is standaardisatie van het inspectieproces.

De model processen voor toezicht en handhaving van de NVWA zijn inmiddels samen met de andere Rijksinspectiediensten als standaard uitgewerkt in MARTHE, de Model Architectuur Rijks Toezicht ­en Handhaving Eenheden). Een gezamenlijk procesmodel faciliteert samenwerking en hergebruik, en het benutten van gegevens uit de basisregistraties.

Door de praktijkgerichte benadering van Inspecteur Centraal vindt de doorvoering van standaarden stapsgewijs plaats. In de startfase van Inspecteur Centraal kon nog niet volledig aan alle eisen en standaarden worden voldaan of waren nog geen standaarden aanwezig. De gehanteerde procesgerichte methodiek Zes Sigma was nieuw; ook voor de interne ICT­ dienstverlener.

Trend

De Algemene Inspectiedienst, de Plantenziektenkundige Dienst en de Voedsel en Waren Autoriteit zijn per 1 januari 2012 gefuseerd tot Nederlandse Voedsel­en Warenautoriteit (NVWA). De informatievoorziening van NVWA is samengesteld vanuit diverse bron­systemen, met soms al een lange geschiedenis (legacy).

Op intersectoraal niveau werkt NVWA samen met andere inspectiediensten en maakt ook gebruik van basisregistraties. Dat heeft steeds meer gegevensuitwisseling tot gevolg en de noodzaak in de systemen rekening te houden met efficiënte geautomati­seerde gegevensuitwisseling (interoperabiliteit).

Ook op internationaal niveau wordt gewerkt aan samenwerking en uitwisseling van gegevens, bijvoorbeeld bij de in­en uitvoer van partijen dieren, landbouw­producten, etc. Daarin speelt ook de douane een rol.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 4 jul 2014 om 13:40.