Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Dienst Regelingen Subsidie

Inhoud


Inleiding Dienst Regelingen

De figuur is een artist impression ter illustratie en wordt in de tekst kort toegelicht.
Dienst Regelingen, subsidieverlening

Dienst Regelingen (DR), agentschap van het ministerie van EZ, voert zo’n 160 unieke regelingen uit. De dienstverlening van DR bestaat ondermeer uit het verlenen van subsidies, vergunningen en ontheffingen. De meeste van de 160 regelingen kenden eigen systemen en procedures. Door anders te kijken naar verschillen en overeenkomsten tussen regelingen, is meer uniformiteit mogelijk.

Drie kernelementen staan in het nieuwe concept centraal:

  • de kennis (‘know’),
  • de procedures (‘flow’) en
  • de basisfuncties (‘share’).

Dit concept is praktisch vertaald in de ontwikkeling van één uitvoeringsplatform, een verzameling van ICT­componenten waarmee alle dienstverlening kan worden onder­steund. Uniformiteit in de techniek zorgt dat zowel informatie voor klanten en medewerkers als managementinformatie altijd online en realtime beschikbaar is. In de dienstverlening wordt gebruik gemaakt van de standaardbouwstenen eHerkenning en DigiD voor identificatie en authenticatie van ondernemers. Via standaardkoppelingen worden actuele gegevens uit de basisregistraties opgehaald. In de nabije toekomst zal de Berichtenbox worden ingezet om als overheid op meer uniforme wijze met ondernemers te communiceren.

De inrichting wordt flexibeler: regelingen kunnen sneller gerealiseerd en gewijzigd worden. En de besparingsmogelijkheden zijn groot. Zowel het concept als een deel van de technologie zijn goed herbruikbaar.

De artist impression van de figuur "Dienst Regelingen, subsidieverlening" verbeeldt de architectuur van de bedrijfsfunctie subsidieverlening van de Dienst Regelingen. De drie lagen in deze figuur, business, informatievoorziening en technologie worden verbonden door blauwe dataleidingen met daarin de tekst "digikoppeling" en "ON-2013 BIR proof". Deze teksten benoemen de gevolgde standaarden op gebied van gegevensuitwisseling en beveiliging.

Koers

Dienst Regelingen wil zich de komende jaren verder ontwikkelen tot een professionele publieke dienstverlener. Geconstateerd is dat enkel het verbeteren van de huidige processen en systemen daarvoor ontoereikend is. DR is haar organisatie dan ook op verschillende terreinen fundamenteel aan het vernieuwen. Uitgangspunten hierbij zijn onder andere een verantwoorde wijze van besteding van publieke middelen en klantgerichtheid; dienstverlenend werken en beperking van administratieve lasten.

Afspraken

Architectuur speelt een belangrijke rol in het ambitieus ingezette vernieuwingsproject. En wel op een geheel eigen manier. De structuur van het veranderproces kwam tot stand met grote betrokkenheid van management, medewerkers en klanten. De eerste grote uitdaging was gelegen in het verkennen van standaardisatie­ en verbetermogelijkheden van de verbonden processen en de ondersteuning daarvan. Dat heeft geleid tot een werkend concept met herbruikbaarheidswaarde. Het overzetten van de subsidie­ en vergunningsregelingen naar het uitvoeringsplatform is nu in gang gezet.

In de verdere uitwerking is gekeken waar rijks­- en overheidsbrede bouwstenen konden worden ingezet. Dat heeft bijvoorbeeld geleid tot het gebruik van basisregistraties en DigiD als standaard voor beveiligde toegang tot infrastructuur.

Trend

Dienst Regelingen is ontstaan uit een fusie van vier uitvoeringsdiensten. Regelingen zijn in het verleden vaak omkleed met maatwerksystemen. De automatisering is daardoor versnipperd en systemen overlappen elkaar. In de vernieuwing is DR bezig om stapsgewijs de oude systemen te vernieuwen. Met het nieuwe systeem – het uitvoeringsplatform – kan de dienst de mogelijkheden voor informatie-­uitwisseling met nieuwe technologie beter benutten.

In nationaal perspectief neemt de digitale gegevensuitwisseling toe. DR participeert in samenwerkingsverbanden van uitvoeringsdiensten op het gebied van subsidies en vergunningen. Als uitvoerder van Europese subsidieregelingen heeft DR in toenemende mate te maken met Europese standaarden voor het uitwisselen van digitale informatie.

EAR Online