Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

DUO Examens

Inleiding DUO Examens

De figuur is een artist impression ter illustratie en wordt in de tekst kort toegelicht.
DUO Examens

DUO is de uitvoeringsorganisatie voor het onderwijs. DUO Examens faciliteert centrale examens voor het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs en organiseert daarnaast ook staatsexamens en inburgeringsexamens. DUO heeft daardoor een centrale positie in de examenketen. De expertise en kennis uit de uitvoering zet DUO steeds meer in aan de ‘beleidstafel’ van opdrachtgevers. Om de examenprocessen te verbeteren en te vereenvoudigen en ervoor te zorgen dat beleid en uitvoeringspraktijk beter op elkaar aansluiten.

Het examendomein is volop in ontwikkeling. Zo worden aanmelding en afname van examens steeds meer gedigitaliseerd. Verder is er een toenemende vraag naar examendienstverlening in het publieke domein. Om in te spelen op de veranderende omgeving, richt DUO Examens een ingrijpend vernieuwingstraject in.

Organisatie, processen en informatievoorziening zijn nu nog per wettlijke taak ingericht. In de informatievoorziening hebben soortgelijke activiteiten als inburgeringexamens en centrale examens in het Voortgezet Onderwijs eigen systemen met grotendeels dezelfde functionaliteit. In de vernieuwing wordt toegewerkt naar wendbare en effiënte inrichting van de examenprocessen op basis van gestandaardiseerde services (het uitvoeringsplatform). Aanmelding en afname van examens worden vergaand gedigitaliseerd. Tegelijkertijd ontwikkelt DUO selfservicevoorzieningen voor ketenpartners, scholen en betrokkenen bij de uitvoering van examens (bijvoorbeeld surveillanten). Dit alles leidt ertoe dat DUO veel flxibeler kan inspringen op de wensen en behoeften van haar huidige opdrachtgevers en meer opdrachten in het publieke domein kan faciliteren.

Koers

DUO Examens heef de ambitie uit te groeien tot het expertisecentrum voor uitvoering van examinering en toetsing voor het publieke domein. Naast vernieuwing van bestaande – veelal uitvoerende – taken zet DUO in op nieuwe opdrachten in het publieke domein. Dat vraagt om een andere focus: meer participeren in beleidsvorming en daarin steeds de verbinding leggen met de uitvoeringspraktijk. En het vraagt om innovatie en structurele aandacht voor het ontwikkelen van nieuwe producten. Een voorbeeld is de adaptieve toets: een digitale toets die zich aanpast aan het niveau van de kandidaat of leerling.

De ambities hebben consequenties voor de uitvoering. DUO wil opdrachtgevers integrale dienstverlening rondom examinering en toetsing bieden: naast examinering bijvoorbeeld ook het faciliteren van fiancieringsregelingen en daarnaast betalingsverkeer­ en registerservices. Opdrachtgevers kunnen kiezen welk pakket van diensten ze afnemen. Dat wordt mogelijk gemaakt door het te ontwikkelen wendbaar uitvoeringsplatform voor digitale dienstverlening. Daarmee wordt het mogelijk snel in te spelen op vernieuwingen en om de dienstverleningsprocessen bij (nieuwe) opdrachten op maat in te richten.

Afspraken

Architectuur speelt een belangrijke rol in het vernieuwingstraject. Het geeft sturing en richting aan vernieuwingsactiviteiten. Toegankelijke verbeeldingen van de architectuur – zoals de I­Atlaskaart – helpen inzicht en overzicht te bieden aan stakeholders en worden ingezet om betrokkenheid en draagvlak te ontwikkelen. De uitgangspunten voor ontwerp van het flxibel uitvoeringsplatform zijn:

 • Een wendbaar en digitaal uitvoeringsplatform voor examinering en toetsing in het publieke domein.
 • Opdrachtgevers kunnen de gewenste dienstverlening op maat samenstellen.
 • Faciliteren van betrouwbare dienstverlening door regie en coördinatie over de totale examenketen.
 • Het bestaande landschap met legacysystemen onder architectuur ontdubbelen, vervangen en uitfaseren. Waar nodig wordt achterstallig onderhoud gepleegd.
 • DUO bedrijfsservices en applicaties worden waar mogelijk hergebruikt.
 • Maximale interoperabiliteit tussen partners in de examenketen; toepassing van de referentiearchitecturen NORA en ROSA (voor het onderwijsdomein) dragen bij aan standaardisering en uniformiteit in de examenketen.
 • De examenketen maakt gebruik van unieke gegevensbronnen als de Basisregistratie Personen (BRP), het Handelsregister (NHR) en op termijn de basisvoorziening vreemdelingen (BVV).
 • In de keten wordt gewerkt aan de ontwikkeling van sectorregisters voor het Onderwijs en worden overheids­ en rijksbrede bouwstenen als DigiD, het Loket Informatie Rijksoverheid en op termijn e­ID ingezet.

Trend

De volgende trend is voor DUO Examens te verwachten:

 • De rijksbrede bundeling van taken vanuit de Compacte Rijksdienst biedt DUO de ruimte en de uitdaging om het expertisecentrum voor de uitvoering van toetsing en examinering in het publieke domein te worden.
 • Administratieve lastenverlichting door digitalisering van processen en selfservice voor klanten en ketenpartners.
 • Vanuit het principe van ‘de normerende overheid’ worden standaarden in het onderwijs steeds meer geborgd met uniforme wijzen van toetsing en examinering; steeds meer examens en toetsen worden daardoor centraal afgenomen.
 • Leren en werken raken steeds meer vervlochten: examineren en toetsen worden daardoor steeds meer gemeengoed op de werkvloer.
 • De dienstverlening van DUO wordt ketengeoriënteerd in plaats van activiteitengeoriënteerd. Voor de migratie naar het nieuwe uitvoeringsplatform wordt de organisatie gekanteld en het bestaande landschap met legacysystemen onder architectuur ontdubbeld, vervangen en uitgefaseerd.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 23 jan 2015 om 05:06.