Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Welkom op de kennisbank van de Enterprise Architectuur Rijksdienst

Versie door EARbot (overleg | bijdragen) op 15 sep 2015 om 04:08

Deze site voldoet aan Webrichtlijnen 2, niveau AA (incl. WCAG 2.0)EAR weergegeven als verzameling brondocumenten ingedeeld naar domeinen. De figuur is omschreven in de tekst.
Figuur 1 - De EAR: brondocumenten en informatiseringsdomeinen

Dit is de kennisbank Enterprise Architectuur van de Rijksdienst. De kennisbank ondersteunt het ontwikkelen en uitdragen van de Enterprise Architectuur van de Rijksdienst, in het vervolg aangeduid als EAR (spreek uit E - A - R). Er is bewust gekozen om geen dik document te maken. Evenmin bevat de EAR een blauwdruk:

 • de Rijksdienst is in beweging, hervormt, wordt compacter en beweegt zich steeds meer naar één concern;
 • technologisch en qua "concepten" is informatietechnologie nog lang niet uitontwikkeld;
 • de maatschappij verandert en steeds meer gaan deze veranderingen hand in hand met veranderingen in de informatietechnologie;
 • de wijze waarop de overheid (en dus ook de Rijksdienst) communiceert met burgers en bedrijven verandert.

De architectuur van de informatiehuishouding van de Rijksdienst kan dan ook niet in beton gegoten worden. De EAR is in ontwikkeling. Deze kennisbank laat je zien wat op dit moment de stand van zaken is:

De EAR staat open voor raadplegen en eventueel becommentariëren door iedere internetgebruiker. Bewerken van de inhoud gebeurt alleen door het redactieteam EAR, in samenspraak met opdrachtgevers en gebruikers.

Meer informatie over de structuur en indeling van deze website vind je in de lees- en gebruikswijzer.

De nevenstaande figuur 1 verbeeldt hoe de EAR wordt opgebouwd uit brondocumenten (o.a. doelarchitecturen, registers en IR-kaders) die in samenhang worden gebracht rondom de zeven informatiseringsdomeinen:

 • werkplekdiensten;
 • applicatiediensten;
 • documentdiensten;
 • gegevensdiensten;
 • connectdiensten;
 • toegangsdiensten;
 • datacenterdiensten.

Meer informatie over deze informatiseringsdomeinen is beschikbaar op de pagina Inleiding Domeinen.


De figuur laat zien hoe vanuit strategische ambities, via bedrijfsfuncties en diverse architecturen wordt toegewerkt naar Project(start)architecturen
Figuur 2 - Van Enterprise Architectuur naar Project Architectuur

De EAR biedt een samenhangende beschrijving van de organisatie en inrichting van de informatiediensten en -voorzieningen van de Rijksdienst. Het is een houvast voor iedereen die, vanuit de concerngedachte, stappen wil zetten om de samenwerking tussen en binnen delen van de Rijksdienst te verbeteren.

De EAR kent als primaire doelgroep de architecten en adviseurs die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de informatiehuishouding van de rijksdienst. In aanvulling op de view voor bestuurders, zoals die in de iAtlas is weergegeven, zijn nu ook views beschikbaar voor architecten en adviseurs en voor project- en programmamanagers. Voor de architecten en adviseurs betreft die view inzicht in informatiseringsdomeinen, principes, standaarden en I-diensten) en voor de project – en programmamanagers betreft die view informatie over: wat architectuur is, hoe met opdrachtgevers in gesprek kunnen gaan over de noodzaak van samenhang, weten wat ze aan hun project-architecten moeten vragen en het onderscheid kennen tussen Referentiearchitectuur, AS-IS Architectuur, Doelarchitectuur, Enterprise Architectuur, Project Start Architectuur (PSA)en Solution Architectuur.

Om de samenwerking te verbeteren, richt de EAR zich enerzijds op de interoperabiliteit van haar dienstverlening. Dat wil zeggen, de mate waarin informatiediensten van de organisaties van de Rijksdienst uitwisselbaar zijn, zowel onderling als naar afnemers buiten de Rijksdienst. De Rijksdienst conformeert zich met betrekking hiermee aan de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur. Waar nodig worden beginselen uit NORA nader gespecificeerd ten behoeve van de Rijksdienst. Anderzijds wil de EAR de samenwerking verbeteren door de inrichting van de organisatie en informatievoorziening van de Rijksdienst op gemeenschappelijk niveau zo uniform mogelijk te beschrijven.

De ambities die op Rijksdienstniveau zijn vastgelegd in de Compacte Rijksdienst (CRD), de Hervormingsagenda en de I-strategie zijn in de brondocumenten van de EAR vastgelegd, vaak in de vorm van principes, standaarden en diensten. Bij het doorvoeren van veranderingen dienen deze principes, standaarden en diensten te worden doorgevoerd. De Project Start Architecturen vormen daarbij als het ware het "overdrachtsdocument" vanuit de architectuur naar het daadwerkelijk doorvoeren van veranderingen. Zie afbeelding "Van Enterprise Architectuur naar Project Architectuur".

Zowel de principes, standaarden en diensten, de totstandkoming daarvan als hoe daarmee om te gaan bij projecten is onderwerp van deze kennisbank.

Met behulp van deze kennisbank werkt de community van architecten en belanghebbenden binnen de Rijksdienst aan de Architectuur van het concern Rijksdienst.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 23 nov 2022 om 14:33.