Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Overzicht Functionele doelarchitectuur Gesloten Rijkscloud (GRC)

Versie door EARbot (overleg | bijdragen) op 29 nov 2016 om 05:08
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
de figuur geeft weer dat er wordt gebouwd aan de Rijkscloud. Op de figuur zijn een aantal herkenbare gebouwen van Haagse Departementen te zien, waarvan de bovenkant als een soort bijenwolk zichtbaar is. Daarboven uit staan een aantal bouwkranen die uitbeelden dat er gebouwd wordt
De Rijkscloud

Functionele Doelarchitectuur GRC

In 2010 nam de Kamer de motie Van der Burg (26 643, nr. 157) aan waarin het kabinet werd verzocht om een cloudstrategie te ontwikkelen. In april 2011 is de cloudstrategie aan de Kamer aangeboden (26 643, nr. 179). Kern daarvan is de keuze voor een gesloten Rijkscloud (GRC) in eigen beheer die generieke diensten levert binnen de Rijksdienst. Deze voorziening wordt ingericht binnen een eigen beveiligd netwerk en beheerd door een eigen rijksbrede organisatie, zoals aangekondigd in het Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst (TK 31 490, nr. 54). De inrichting van de GRC is als maatregel 6 opgenomen in de I-strategie Rijk. In de functionele doelarchitectuur GRC wordt een beeld geschetst van de GRC en de werking ervan. Dit wordt gedaan aan de hand van verhalen over persona’s. Op basis van deze verhalen wordt een aantal inhoudelijke onderwerpen met bijbehorende uitgangspunten of principes geadresseerd. In vervolgfase bij de verdere uitwerking en de implementatie van de GRC zullen over de onderwerpen zoals benoemd in dit document vervolgvragen naar voren komen. Er zullen dan keuzes gemaakt moeten worden. Bij deze vervolgvragen en keuzes zal rekening moeten worden gehouden met de voor het onderwerp geldende wettelijke kaders en richtlijnen. De GRC heeft een inhoudelijke samenhang met een aantal andere Rijksbrede ontwikkelingen die onderdeel zijn van de I-strategie Rijk of de CRD. Vanuit de 4 geconsolideerde datacenters worden “GRC cloud diensten” geleverd. Dit gebeurt over het Rijksoverheid netwerk (RON 2.0). Toegang tot de GRC gaat ook via RON 2.0. Vanaf de kantoorwerkplek kan men via RON 2.0 ook het publieke internet op. Cloud diensten, zoals Apps, worden gedistribueerd via de RAS. De RAS is onderdeel van de DWR. Gebruikers van de GRC cloud diensten zijn Rijksambtenaren die met een pc, tablet of smartphone gebruik maken van deze diensten. Dit kan vanaf hun werkplek, maar ook bijvoorbeeld vanuit de trein of thuis. Veel van die Rijksambtenaren zijn gehuisvest in Haagse kerndepartementen, vandaar de afbeelding op deze pagina die de kantoren treffend in beeld brengt.

Vaststelling

De functionele doelarchitectuur Gesloten Rijkscloud is goedgekeurd door het ICCIO* op 26/27 juni 2013. Het onderwerp van de doelarchitectuur, de Gesloten Rijkscloud, is onderdeel van de I-strategie Rijk. Je kunt zeggen dat het begin van de GRC er al is. Denk bijvoorbeeld aan de softwareproducten die worden gebruikt om agenda’s en mail op de centrale servers van het rijk te ontsluiten via smartphones en tablets. Maar ook aan de mogelijkheden die er nu zijn om via een (lichte) PC thuis te werken met dezelfde functionaliteit die ook beschikbaar is op de kantoorwerkplek. Verder wordt de vorming van de GRC in belangrijke mate bepaald door het tempo van de andere interdepartementale projecten uit de I-strategie Rijk of uit het programma Vernieuwing Rijksdienst. Zo komt een belangrijk deel van het rendement van cloudcomputing voort uit het gezamenlijk gebruik en de flexibele inzet van IT-voorzieningen. Daarin wordt binnen de rijksdienst mede voorzien door de lopende consolidatie van de huidige 64 rijksdatacenters in 4 datacenters die samen de basis gaan vormen voor de gesloten rijkscloud.

(*: ICCIO is de voorganger van het CIO-Beraad)

Structuur/opzet document

Het document gaat in deel A eerst in op het concept van cloud computing. Het geeft een definitie, verschillende servicemodellen, implementatiemodellen en essentiele kenmerken. Gebaseerd op de NIST. Ook wordt ingegaan op de relatie die de GRC heeft met andere RIjksbrede ontwikkelingen. Daarna komt deel B met verhalen van persona’s die diensten uit de GRC afnemen. Aan de hand van deze persona's wordt duidelijk wat de GRC is en hoe het werkt. Maar ook wordt duidelijk welke zaken geregeld moeten worden. En wat aandachtspunten en vraagstukken zijn. Deel C gaat over verschillende onderwerpen zoals die naar voren kwamen in deel B. Onderwerpen die belangrijk zijn voor de vorming van de GRC. Wat nu in het licht van de GRC, randvoorwaarden en afhankelijkheden zijn tussen de maatregelen uit de I- strategie. Wat er in de uitvoering van de andere maatregelen gedaan moet worden om de GRC vorm te laten krijgen. Wat consequenties zijn van het opzetten van een GRC. Tot slot gaat deel D over het uitzetten van de onderwerpen en aandachtspunten in plateaus. Het bevat een voorstel voor een plateauplanning voor realisatie van de GRC.

OG/Eigenaar/status

Opdrachtgever namens het Rijk is Ron Roozendaal, CIO van VWS. Het document is aangenomen in het ICCIO van 26/27 juni. Versie 0.9 is daarmee definitief geworden en kan eigenlijk een 1.0 definitief versie worden.

Doelstelling

De doelstelling van het document is het functionele beschrijven van de GRC en van de zaken die belangrijk zijn of nader moeten worden uitgewerkt. Aan de hand van de doelarchitectuur wordt door ICCIO de supplyboard gevraagd om met een passend aanbod te komen. De doelstelling van de GRC zelf is een goedkoper, flexibeler en moderner IT landschap neer te zetten.

Principes en afspraken

Vervolgafspraken/inclusief standaarden

Aan de supplyboard is gevraagd om met een passend aanbod te komen. Momenteel zijn er nog geen vastgestelde cloud standaarden. Wel speelt een aantal ontwikkelingen. De selectie en vaststelling van cloud standaarden op Europees niveau is in volle gang. ETSI (European Telecommunications Standards Institute) heeft van de Europese Commissie (EC) de opdracht gekregen om cloud standaarden te selecteren die we in Europa adopteren. Deze opdracht richt zich vooral op standaarden rondom: Security & Privacy; Interoperability; Data portability; SLA’s; Reversibility. Tot slot: staande rijkskaders, regelgeving of richtlijnen gelden ook voor de GRC. Voorbeelden zijn de BIR of de vastgestelde doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 29 nov 2016 om 05:08.