Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Overzicht Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid (DiDu)

Figuur is plaatje uit document doelarchitectuur digitale duurzaamheid, en ter illustratie toegevoegd.
Generieke voorzieningen in de SOLL-situatie

Doelarchitectuur Digitale Duuurzaamheid

Het kabinet heeft de ambitie geformuleerd om in 2015 digitaal documentbeheer te implementeren binnen alle departementen. Digitaal werken geeft vele mogelijkheden om informatie te creëren, te bewerken, te gebruiken en beschikbaar te stellen. Het kan de overheid efficiënter en transparanter maken, onder andere omdat ambtenaren en andere belanghebbenden minder tijd kwijt zijn om de juiste informatie te vinden. In dit verband spreken we over digitale duurzaamheid, het aandachtspunt van deze doelarchitectuur:een situatie waarin digitale documenten (in de brede zin van het woord) die ten behoeve van wettelijke eisen, administratieve eisen of maatschappelijke behoeften bewaard moeten worden, op een zodanige wijze worden vastgelegd, bewaard, beheerd en beschikbaar gesteld, dat deze ook na verloop van tijd raadpleegbaar, toegankelijk en authentiek zijn en - wanneer van toepassing - binnen de daarvoor gestelde termijn vernietigd worden.

De Doelarchitectuur DiDu schetst het streefbeeld van een rijksbrede informatiehuishouding, waarin de duurzame toegankelijkheid van digitale informatie is geborgd. In bijgaande figuur is de gewenste verdeling van generiek en specifiek te implementeren diensten daartoe geschetst. De doelarchitectuur zal gebruikt worden:

  • Om te toetsen of bestaande voorzieningen al voldoen aan de gewenste situatie.
  • Om te bepalen wat er nog moet gebeuren om aan de gewenste situatie te voldoen.
  • Door het ontwerp van een projectportfolio om de gewenste situatie te realiseren.
  • Als basis voor de projectstartarchitectuur van projecten.

Vaststelling

De Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid is vastgesteld door de ICCIO* op 21 juni 2012.

(*: ICCIO is de voorganger van het CIO-Beraad)

Structuur/opzet document

Het document Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid, beschrijft een aantal uitrgangspunten: Diensten als basis: de doelarchitectuur geeft een overzicht van diensten die te maken krijgen met digitale duurzaamheid, zoals bv beheer van records, Metadatering. Ook geeft de doelarchitectuur een beschrijving van de SOLL- en IST-situatie. Het streefbeeld van de SOLL sitiuatie beschrijft de gewenste situatie in 2022, waarin alle principes op een doelmatige en doeltreffende wijze zijn gerealiseerd. De IST-situatie beschrijft de huidige stand van zaken. Ten aanzien van de doelmatigheid stelt de doelarchitectuur vast dat er nu nog geen samenhangende infrastructuur is waarmee informatie en voorzieningen binnen het Rijk gedeeld kunnen worden. Ook constateert de doelarchitectuur dat er weinig concrete kaders beschikbaar zijn die aangeven hoe de gewenste samenhang alsnog bereikt gaat worden. Deze kaders moeten nog worden ontwikkeld.

De Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid gaat uit van het streefbeeld op basis van een zogeheten recordfederatie. Die biedt een centrale toegang tot alle records die in verschillende voorzieningen worden bewaard. De federatie lijkt voor de gebruiker één bewaarplaats, zonder daarvoor daadwerkelijk records naar een centrale bewaarplaats te verplaatsen. Generieke voorzieningen krijgen via de federatie toegang tot alle records van het Rijk. Zo kan bijvoorbeeld een rijksbrede zoekfunctie (DWR Zoeken) gerealiseerd worden, zonder dat daar een centrale bewaarplaats voor nodig is.

De inzet van de recordfederatie maakt het mogelijk om departementale en generieke voorzieningen met elkaar te combineren en geleidelijk te transformeren naar een volledig generieke infrastructuur. Dit komt tot uiting in de stappen van de plateauplanning, globaal: 1. Aansluitvoorwaarden voor de federatie zijn bekend. Plannen voor het volgende plateau zijn bekend. [2013] 2. Digitale duurzaamheid is op departementaal niveau geregeld. Departementen zijn aangesloten op de federatie. De eerste generieke voorzieningen zijn gerealiseerd. [2015] 3. Digitale duurzaamheid is rijksbreed gestandaardiseerd. Vergelijkbare voorzieningen zijn bij één shared serviceorganisatie ondergebracht. [2017] 4. Er worden alleen nog generieke voorzieningen gebruikt, mogelijk nog wel in meerdere varianten.[2019] 5. Er is rijksbreed nog maar één generieke voorziening voor elke functionaliteit. [2022] Deze plateaus bieden een rode draad voor de realisatie van de doelarchitectuur, maar kunnen deels ook parallel worden gerealiseerd. De snelheid en manier van realisatie kan daarbij per departement verschillen. De genoemde jaartallen zijn een indicatie voor de planning. De daadwerkelijke planning wordt bepaald door de planningen van de benodigde projecten door de departementen en de ICCIO.

Eigenaar en status

Jaap Haenen (toenmalig voorzitter ICCIO Subcommissie Generieke Infrastructuur) en Ron Roozendaal (portefeuillehouder Architectuur en Standaarden ICCIO) waren de trekker van de tot standkoming van deze doelarchitectuur. De eigenaar is de portefeuillehouder Generieke Infrastructuur.

Doelstelling

De Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid schetst het streefbeeld van een rijksbrede informatiehuishouding, waarin de duurzame toegankelijkheid van digitale informatie is geborgd.

Principes en afspraken


Vervolgafspraken/inclusief standaarden

De Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid stelt vast dat op het gebied van doelmatigheid er nu nog geen samenhangende infrastructuur is waarmee informatie en voorzieningen binnen het Rijk gedeeld kunnen worden. Ook constateert de doelarchitectuur dat er weinig concrete kaders beschikbaar zijn die aangeven hoe de gewenste samenhang alsnog bereikt gaat worden. Deze kaders moeten nog worden ontwikkeld.

Tot slot: staande rijkskaders, regelgeving of richtlijnen gelden ook voor de DiDu. Er is een nauwe relatie met de doelarchitectuur DWR Zoeken

Voor relevante standaarden en diensten, zie onder andere: Informatiseringsdomein Documentdiensten

EAR Online