Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Eigenschap:Stelling

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
C
De datacenters van de datacentervoorziening Rijk bieden de koppelvlakken naar andere overheidsorganisaties, burgers en bedrijven. De datacentervoorziening Rijk biedt als een eenheid gegevensdiensten op veilige wijze aan zowel publieke als private afnemers.  +
De datacentervoorziening Rijk maakt duplicaten en back-ups van bedrijfskritsche data, rekening houdend met software latency.  +
De datacentervoorziening Rijk biedt de dienstverlening housing.  +
De datacenters van de datacentervoorziening Rijk voldoen aan de duurzaamheidsnorm EUE <1,5 (greengrid Methode) en techniekstandaarden minimaal tier level 3 (Tui en Tia 942). De datacentervoorziening Rijk garandeert duurzaamheid van dienstverlening.  +
De datacentervoorziening Rijk biedt housing op informatiebeveiligingsniveau tot en met staatsgeheim confidentieel.  +
De datacenters van de datacentervoorziening Rijk zijn opwaarts en neerwaarts effectief schaalbaar in housingcapaciteit.  +
De levering van de dienst is continu gewaarborgd.  +
De betrokken systemen controleren informatie-objecten op juistheid, volledigheid en tijdigheid.  +
D
Een persoon kan niet meer dan één keer geregistreerd staan in het register RIdM en wordt daarbij geïdentifi-ceerd met een uniek Rijks Identificatie Nummer.  +
De verantwoordelijkheid voor correcte registratie van personen en werkrelaties in het register RIdM, berust bij het HRM-domein.  +
Handelingen met voorzieningen van het Rijk zijn te herleiden tot een verantwoordelijke persoon  +
De in het register RIdM geregistreerde personen hebben de mogelijkheid tot inzage in de inhoud en het gebruik van de gegevens die over hen zijn vastgelegd  +
Het systeem RIdM is een samenhangend geheel van onafhankelijke herbruikbare services, en maakt gebruikt van vastgestelde open standaarden en bestaande rijksbreed herbruikbare voorzieningen en services.  +
Alleen personen die zijn opgenomen in het register RIdM krijgen toegang tot de kernvoorzieningen van het Rijk.  +
De bij de intake geregistreerde uniek identificerende gegevens van een persoon, worden (benevens wettelijke verplichtingen) alleen gebruikt om de uniciteit van die persoon binnen de context van het Rijk te kunnen waarborgen  +
Registratie van nieuwe, gewijzigde of beëindigde werkrelaties in het register RIdM, gebeurt in opdracht van het bevoegd gezag dat de werkrelatie is aangegaan.  +
Het systeem RIdM waarborgt de (wettelijke) privacy van geregistreerde personen.  +
Het toegangsbeleid van de Rijksdienst is gebaseerd op rollen, regels en requests.  +
Rijksportaal is één virtuele community van rijksambtenaren. Het is niet een samenvoeging van virtuele departementen met begrenzingen.  +
Flexibele werkplekken om: - Nieuwe functionaliteit snel te kunnen toevoegen en beschikbaar te hebben via (mobiele) apparaten. - Te realiseren dat in ieder willekeurig gebouw van de rijksdienst, rijksmedewerkers kunnen aansluiten op het netwerk en dan bij hun informatie kunnen. - Rijksmedewerkers deels zelf te kunnen laten kiezen voor het apparaat dat ze gebruiken. - Applicaties aan te kunnen bieden vanuit een cloudomgeving via de RijksApplicationStore.  +

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:17.