Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Eigenschap:Stelling

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 100 pages using this property.
A
De dienst kan, behalve via internet, via minimaal één ander kanaal voor persoonlijk contact worden aangevraagd.  +
De afnemer heeft inzage in de eigen informatie en het gebruik er van  +
Als de rijksbrede business case in financieel opzicht positief is, maar voor een individueel ministerie ongunstig, dan worden separate afspraken gemaakt voor compensatie met behoud van de rijksbrede opbrengst.  +
De informatiehuishouding van de Rijksdienst ontkoppelt dynamische processen van stabiele gegevens.  +
De dienst gebruikt beschikbare bouwstenen.  +
De dienst maakt gebruik van open standaarden.  +
Wanneer een onderdeel van de rijksdienst een functionaliteit van een bestaande generieke dienst of voorziening nodig heeft, is het niet toegestaan een alternatief in te richten.  +
Ook voor het primair proces wordt gestreefd naar standaardisatie en hergebruik.  +
Bij de organisatie-inrichting redeneren we vanuit het ene concern Rijk. Belangrijke organisatiefuncties en voorzieningen dienen binnen het rijk aanwezig te zijn, maar niet noodzakelijkerwijs binnen elk departement.  +
Elk organisatieonderdeel van de rijksdienst is beschikbaar om werkzaamheden te verrichten voor andere onderdelen.  +
Als verscheidenheid niet absoluut noodzakelijk is, wordt nadrukkelijk gestreefd naar gemeenschappelijkheid, standaardisatie en hergebruik.  +
Dubbelingen worden voorkomen door een ordening naar processen en naar maatschappelijke doelgroepen.  +
Dienstverlener en afnemer hebben afspraken vastgelegd over de levering van de dienst  +
De dienst wordt na bepaalde signalen automatisch geleverd.  +
B
De dienst voldoet aan de baseline kwaliteit.  +
Snel, slagvaardig, gebruikersgericht en klantvriendelijk moet de beleving zijn van burgers en bedrijven bij de dienstverlening van de Rijksdienst.  +
Afnemers kunnen erop vertrouwen dat de dienstverlener zich aan afspraken houdt.  +
Alle gebruikte informatieobjecten zijn afkomstig uit een bronregistratie.  +
De dienst wordt gebundeld met verwante diensten zodat deze samen met één aanvraag afgenomen kunnen worden.  +
C
De datacentervoorziening Rijk verwerkt alleen de data die vallen onder de Nederlandse beschikkingsmacht.  +
De datacenters van de datacentervoorziening Rijk bieden de koppelvlakken naar andere overheidsorganisaties, burgers en bedrijven. De datacentervoorziening Rijk biedt als een eenheid gegevensdiensten op veilige wijze aan zowel publieke als private afnemers.  +
De datacentervoorziening Rijk maakt duplicaten en back-ups van bedrijfskritsche data, rekening houdend met software latency.  +
De datacentervoorziening Rijk biedt de dienstverlening housing.  +
De datacenters van de datacentervoorziening Rijk voldoen aan de duurzaamheidsnorm EUE <1,5 (greengrid Methode) en techniekstandaarden minimaal tier level 3 (Tui en Tia 942). De datacentervoorziening Rijk garandeert duurzaamheid van dienstverlening.  +
De datacentervoorziening Rijk biedt housing op informatiebeveiligingsniveau tot en met staatsgeheim confidentieel.  +
De datacenters van de datacentervoorziening Rijk zijn opwaarts en neerwaarts effectief schaalbaar in housingcapaciteit.  +
De levering van de dienst is continu gewaarborgd.  +
De betrokken systemen controleren informatie-objecten op juistheid, volledigheid en tijdigheid.  +
D
Een persoon kan niet meer dan één keer geregistreerd staan in het register RIdM en wordt daarbij geïdentifi-ceerd met een uniek Rijks Identificatie Nummer.  +
De verantwoordelijkheid voor correcte registratie van personen en werkrelaties in het register RIdM, berust bij het HRM-domein.  +
Handelingen met voorzieningen van het Rijk zijn te herleiden tot een verantwoordelijke persoon  +
De in het register RIdM geregistreerde personen hebben de mogelijkheid tot inzage in de inhoud en het gebruik van de gegevens die over hen zijn vastgelegd  +
Het systeem RIdM is een samenhangend geheel van onafhankelijke herbruikbare services, en maakt gebruikt van vastgestelde open standaarden en bestaande rijksbreed herbruikbare voorzieningen en services.  +
Alleen personen die zijn opgenomen in het register RIdM krijgen toegang tot de kernvoorzieningen van het Rijk.  +
De bij de intake geregistreerde uniek identificerende gegevens van een persoon, worden (benevens wettelijke verplichtingen) alleen gebruikt om de uniciteit van die persoon binnen de context van het Rijk te kunnen waarborgen  +
Registratie van nieuwe, gewijzigde of beëindigde werkrelaties in het register RIdM, gebeurt in opdracht van het bevoegd gezag dat de werkrelatie is aangegaan.  +
Het systeem RIdM waarborgt de (wettelijke) privacy van geregistreerde personen.  +
Het toegangsbeleid van de Rijksdienst is gebaseerd op rollen, regels en requests.  +
Rijksportaal is één virtuele community van rijksambtenaren. Het is niet een samenvoeging van virtuele departementen met begrenzingen.  +
Flexibele werkplekken om: - Nieuwe functionaliteit snel te kunnen toevoegen en beschikbaar te hebben via (mobiele) apparaten. - Te realiseren dat in ieder willekeurig gebouw van de rijksdienst, rijksmedewerkers kunnen aansluiten op het netwerk en dan bij hun informatie kunnen. - Rijksmedewerkers deels zelf te kunnen laten kiezen voor het apparaat dat ze gebruiken. - Applicaties aan te kunnen bieden vanuit een cloudomgeving via de RijksApplicationStore.  +
Voor bestuurders/opdrachtgevers is van belang te weten dat bij de ontwikkeling (en inkoop) en/of (groot) onderhoud van applicaties de regels van service gerichte architectuur worden nageleefd.  +
Beveiliging van informatie moet een grote rol blijven spelen dat kan niet anders. De ontwikkelingen rondom ICT- en Informatievoorziening gaan snel en zijn ook nog eens onvoorspelbaar.  +
Om mobiel werken en gastgebruik/interoperabiliteit mogelijk te maken is het noodzakelijk om een scheiding aan te brengen tussen “devices” (apparaten zoals pc’s, laptops, tablets en smartphone) en de functionaliteit die via deze apparaten ter beschikking wordt gesteld.  +
De organisatorische scopedefinitie van het begrip Rijksdienst is niet helder. Het is noodzakelijk dat op topniveau (CIO-Beraad of ICBR) besloten wordt wat wel en wat niet tot de (organisatorische) scope behoort.  +
Bij de departementen zijn DMS-systemen geïmplementeerd die NIET service gericht zijn ontworpen. De presentatielaag, servicelaag en dataopslag zijn niet netjes gescheiden. Omdat documentbeheer een belangrijke rol speelt in alle processen, is het noodzakelijk dat in de DWR-docs-projecten veranderingen worden ingezet richting service gerichte architectuur.  +
Eén grote IV-infrastructuur of een samenhangende federatie van IV-infrastructuren. Een vraag die niet eenvoudig is te beantwoorden en waar bestuurlijke en inhoudelijke discussie voor nodig is.  +
DWR-Zoeken is de standaard generieke zoekdienst van het Rijk voor ontsluiting van bij het Rijk digitaal beschikbare informatie. xxx DWR-Zoeken is dé zoekdienst van het Rijk xxx  +
DWR-Zoeken maakt gebruik van een betrouwbare bron voor autorisatie en authenticatie  +
Het eigenaarschap is belegd en het beheer is ingeregeld  +
Aansluitvoorwaarden.  +
De gebruiker staat centraal  +
De broneigenaar is verantwoordelijk voor de kwaliteit  +
DWR-Zoeken maakt gebruik van standaard koppelvlakken.  +
DWR-Zoeken is toekomstbestendig en kostenefficiënt.  +
DWR-Zoeken vergroot de vindbaarheid van informatie.  +
Een bron is geïntegreerd of federatief aangesloten aan DWR-Zoeken  +
De dienstverlener draagt zelf de consequenties wanneer de dienst afwijkt van afspraken en standaarden.  +
De zorgdrager is er verantwoordelijk voor dat records toegankelijk blijven.  +
Bij het inrichten van de informatiehuishouding is het bedrijfsproces leidend.  +
De inrichting van de informatiehuishouding is flexibel  +
Maatregelen vanaf het ontstaan van records, borgen de digitale duurzaamheid.  +
Records die voor permanente bewaring in aanmerking komen, worden overgebracht naar een archiefbewaarplaats.  +
Organisaties binnen de Rijksoverheid die een bepaalde functionaliteit nodig hebben, zijn verplicht een rijksbrede generieke voorziening te gebruiken, als deze beschikbaar is.  +
De eigenaar van de bron is verantwoordelijk voor de authenticiteit (inhoud, structuur, verschijningsvorm en gedrag) van de records. Records worden gebruikt uit deze unieke bron. Ieder record heeft een unieke bron.  +
Bedrijfsprocessen van kerndepartementen werken uitsluitend met digitale informatie.  +
Record zijn beschreven volgens standaard profielen voor metagegevens bij het Rijk.  +
Systemen classificeren en ordenen records volgens een bedrijfsprocesgerelateerd classificatieschema en vullen dat zo nodig aan met andere doelgerichte classificatieschema's.  +
Een record kan alleen worden aangemaakt, gewijzigd, geraadpleegd en vernietigd door personen die daartoe bevoegd zijn.  +
Records zijn eenvoudig te vinden via de metagegevens en/of op basis van hun inhoud.  +
Records met openbaar karakter zijn digitaal raadpleegbaar.  +
Rijksambtenaren kunnen informatie van alle rijksorganisaties gebruiken.  +
De specificaties van processen, applicaties, systemen en de informatie die zij uitwisselen, zijn gebaseerd op open standaarden (waar die beschikbaar zijn) zodat deze maximaal herbruikbaar zijn. .  +
Overheidsorganen houden hun records in geordende en toegankelijke staat.  +
Een record is voorzien van een bewaartermijn en wordt na het verlopen van deze termijn vernietigd.  +
De dienst vult andere diensten aan en overlapt deze niet  +
De dienst is zodanig opgezet, dat andere organisaties deze in eigen diensten kunnen hergebruiken  +
Het doel waarvoor informatie wordt (her)gebruikt is verenigbaar met het doel waarvoor deze oorspronkelijk is verzameld.  +
E
RD-organisaties borgen de betrouwbaarheid van hun informatiehuishouding door adequate beheermaatregelen.  +
Rijksdienstorganisaties sluiten aan op generiek afgesproken infrastructuren.  +
De beschikbaarheid van dienstverlening door de Rijksdienst is genormeerd op de behoefte van de afnemers.  +
Het functiegebouw Rijksdienst bevordert uitwisselbaarheid van RD-medewerkers en daarmee de mogelijkheden tot samenwerking.  +
De informatiehuishouding van de Rijksdienst ontkoppelt dynamische processen van stabiele gegevens.  +
Diensten aan RD-medewerkers zijn opgezet vanuit efficiencyperspectief.  +
De Rijksdienst gebruikt in haar bedrijfsvoering erkende identificatiemiddelen.  +
De Rijksdienst hanteert in haar informatiehuishouding een gemeenschappelijk begrippenkader.  +
De Rijksdienst gebruikt beschikbare bouwstenen.  +
RD-organisaties onderscheiden zich door expertise op het beleidsterrein waarvoor ze verantwoordelijk zijn.  +
Het authenticatiemiddel dient ontkoppeld te zijn van het autorisatieproces.  +
De Rijksdienst stelt haar medewerkers in staat hun werk plaats-, tijd-, organisatie- en apparatuuronafhankelijk uit te voeren.  +
De RD-medewerker kan de door de RD-organisatie verstrekte digitale functionaliteit naar eigen inzicht aanvullen met digitale functionaliteit vanuit het publieke domein.  +
De Rijksdienst gebruikt rijksbrede authenticatiemiddelen  +
RD-organisaties zorgen voor tijdige signalering en bestrijding van mogelijke discontinuïteit in de dienstverlening.  +
De classificatie van de informatie bepaalt de sterkte van het authenticatiemiddel.  +
Het toegangsbeleid van de Rijksdienst is gebaseerd op rollen, regels en requests.  +
RD-organisaties geven onvoorwaardelijke toegang tot de openbare informatie waarover ze beschikken.  +
Specifieke metadata profielen van RD-organisaties vullen aan op het Toepassingsprofiel Metagegevens Rijk.  +
Rijksorganisaties waarborgen de verantwoording over hun taakuitvoering.  +
De Rijksdienst gebruikt webservices om digitaal informatiediensten uit te wisselen.  +
Eén organisatie is verantwoordelijk en aanspreekbaar voor de dienst  +
Afnemers wordt niet naar reeds bekende informatie gevraagd  +

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:17.