Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Algemene principes en uitgangspunten

Versie door EARbot (overleg | bijdragen) op 3 jul 2014 om 13:03 (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Publicatie |Status publicatie=Publicatie }} Principes vormen een belangrijke component van de EAR. Het zijn fundamentele regels en richtlijnen die de wijze waarop...')
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Principes vormen een belangrijke component van de EAR. Het zijn fundamentele regels en richtlijnen die de wijze waarop de Rijksdienst haar missie vervult, beschrijven en ondersteunen. Principes zijn richtinggevend voor het nemen van besluiten en/of uitgangspunt voor acties. Bij de EAR gaat het om principes over de architectuur van het onderwerp, i.c. de Rijksdienst.

Bestuurlijke afspraken. Afspraken top-10

De MARIJ 1.0 (PDF, 2,4 MB) kent 7 besturingsprincipes, die direct zijn afgeleid van de strategie en beleidsdoelstellingen van de Rijksdienst. Deze principes gaven destijds heel goed weer wat er bij de Rijksdienst speelde en waren en zijn feitelijk nog heel bepalend voor de (inrichting van de) organisatie en het functioneren van de Rijksdienst. Sindsdien hebben zich ontwikkelingen voorgedaan (CRD, I-Strategie, Hervormingsagenda) die tot nieuwe inzichten hebben geleid. Om die reden zijn in de iAtlas 10 bestuurlijke afspraken geformuleerd, de Afspraken top-10 die een goed beeld geeft van wat bij de Rijksdienst op dit moment als bepalend wordt gezien.

Investeringsprincipes

In MARIJ 1.0 zijn ook Investeringsprincipes opgenomen. Deze principes worden binnen de Rijksdienst gehanteerd en in het Handboek Portfoliomanagement wordt daar ook aan gerefereerd. Het rapport van de Algemene Rekenkamer 'Lessen uit ICT-projecten bij de overheid' leidde tot moties vanuit de Tweede Kamer die het toenmalige kabinet aanleiding gaven voor nieuwe maatregelen om ICT beter te beheersen. Die kwamen niet helemaal uit de lucht vallen. Sinds 2006 werd er binnen het Rijk al gewerkt aan verbetering van de beheersing van ICT-projecten. Zo werden in dat jaar de Gouden regels voor opdrachtgeverschap gepubliceerd, als product van het Netwerk betere projecten. En ten slotte werd het Rijks ICT-dashboard vormgegeven naar Amerikaans voorbeeld. Alle maatregelen zijn opgenomen in besluiten van de Ministerraad die in brieven aan de Tweede Kamer zijn opgenomen en besluiten van de ICCIO. Het Handboek Portfoliomanagement maakt die besluiten toegankelijk, zodat de ministeries deze kunnen toepassen bij hun eigen ICT-beleid.

EAR/MARIJ-principes

Voortbouwend op de strategie en beleidsdoelstellingen van de Rijksdienst, zijn in het verlengde van besturingsprincipes en de investeringsprincipes in MARIJ 1.0 4 vertrekpunten en 75 afgeleide principes onderscheiden. Deze principes zijn in MARIJ 2.0, deel III Bijlagen, pag. 78 en volgende MARIJ 2.0 teruggebracht naar 21 principes onderverdeeld naar de bedrijfs, informatie- en technische architectuur. Deze zijn in de EAR opgenomen als EAR-principes die in bijgaand overzicht zijn terug te vinden. Het zijn richtlijnen en regels die het streven van de Rijksdienst naar een efficiënt en effectief opererend concern moeten borgen. Gezien ontwikkelingen de afgelopen jaren behoeven ze nog een kritisch blik. Deze principes zijn een aanvulling op en/of verdieping van algemene principes met betrekking tot interoperabiliteit (vermogen om diensten en informatie uit te wisselen tussen organisaties) zoals opgenomen in:

Overzicht principes per informatiseringsdomein

De onderstaande overzichtstabel benoemt de kaders, uitgangspunten, normen, richtlijnen en principes zoals ze in de diverse doelarchitecturen van de afgelopen twee jaren zijn opgenomen. Ze zijn afgeleid van wat in CRD, informatiestrategie en hervormingsagenda aan beleid is uitgezet.

Applicatiediensten Documentdiensten
Gegevensdiensten Toegangsdiensten
Werkplekdiensten Connectdiensten
Datacenterdiensten Overige diensten

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 2 mei 2017 om 03:07.