Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Algemene principes en uitgangspunten: verschil tussen versies

Regel 1: Regel 1:
 
{{Publicatie
 
{{Publicatie
|Status publicatie=Publicatie}}Principes vormen een belangrijke component van de EAR. Het zijn fundamentele regels en richtlijnen die de wijze waarop de Rijksdienst haar missie vervult, beschrijven en ondersteunen. Principes zijn richtinggevend voor het nemen van besluiten en/of uitgangspunt voor acties. Bij de EAR gaat het om principes over de architectuur van het onderwerp, i.c. de Rijksdienst. Binnen de EAR worden besturingsprincipes, investeringsprincipes en MARIJ/EAR-principes onderscheiden. De MARIJ/EAR-principes die voor een deel ontleend zijn aan de diverse doelarchitecturen zijn in de EAR in eerste aanleg verdeeld over de verschillende informatiseringsdomeinen. Gezien ontwikkelingen de afgelopen jaren behoeven alle principes nog een kritisch blik: Zijn ze nog actueel? Behoeven ze aanpassing? Dekken ze nog de lading af? In hoeverre hangen ze samen? Is het niet noodzakelijk er een zekere hiërarchie in aan te brengen door bijvoorbeeld onderscheid te maken tussen basis- en afgeleide principes? etc.. Dat is iets voor het vervolgtraject. Alle MARIJ/EAR-principes (excl. besturings- en investeringsprincipes) zijn op dit moment ondergebracht op de pagina [[Afgeleid principe|Afgeleide principes]] onder de rubriek Categorie:EAR Afgeleide principes.
+
|Status publicatie=Publicatie}}
 +
__TOC__
  
==Bestuurlijke afspraken. Afspraken top-10==
+
==Inleiding==
De [[:media:080714_MARIJ_1.0_def_%2B_tabellen.pdf|MARIJ 1.0 (PDF, 2,4 MB)]] kent 7 besturingsprincipes, die direct zijn afgeleid van de strategie en beleidsdoelstellingen van de Rijksdienst. Deze principes gaven destijds heel goed weer wat er bij de Rijksdienst speelde en waren en zijn feitelijk nog heel bepalend voor de (inrichting van de) organisatie en het functioneren van de Rijksdienst. Sindsdien hebben zich ontwikkelingen voorgedaan (CRD, I-Strategie, Hervormingsagenda) die tot nieuwe inzichten hebben geleid. Om die reden zijn in de iAtlas 10 bestuurlijke afspraken geformuleerd, de [[Top_10_bestuurlijke_afspraken|Afspraken top-10]] die een goed beeld geeft van wat bij de Rijksdienst op dit moment als bepalend wordt gezien.
+
Principes vormen een belangrijke component van de EAR. Het zijn fundamentele regels en richtlijnen die de wijze waarop de Rijksdienst haar missie vervult, beschrijven en ondersteunen. Principes zijn richtinggevend voor het nemen van besluiten en/of uitgangspunt voor acties. Bij de EAR gaat het om principes over de architectuur van het onderwerp, i.c. de Rijksdienst. MARIJ 1.0, de voorloper van deze EAR, maakte onderscheid in vertrekpunten, besturingsprincipes, investeringsprincipes en architectuurprincipes. De EAR in de huidige vorm benoemt [[Basisprincipe|EAR Basisprincipes]] en [[Afgeleid principe|EAR Afgeleide principes]].
  
==Investeringsprincipes==
+
Het strategische karakter van de EAR basisprincipes komt het meest overeen met de besturingsprincipes, de investeringsprincipes en de vertrekpunten zoals beschreven in MARIJ 1.0. De architectuurprincipes van MARIJ 1.0 komen terug bij de EAR Afgeleide principes.
 +
 
 +
Naast het strategisch kader van de Rijksdienst, zijn er ook algemene referentiekaders waaraan de EAR geheel of gedeeltelijk moet kunnen conformeren. Het betreft in ieder geval de algemene principes met betrekking tot interoperabiliteit (vermogen om diensten en informatie uit te wisselen tussen organisaties) zoals opgenomen in:
 +
*het [http://www.bigwobber.nl/wp-content/uploads/2009/11/European-Interoperability-Framework-for-European-Public-Services-draft.pdf European Interoperability Framework (EIF)];
 +
*de [http://www.noraonline.nl Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA)]
 +
 
 +
==EAR Basisprincipes==
 +
EAR Basisprincipes beschrijven de strategisch gewenste kenmerken van:
 +
#de primaire en ondersteunende bedrijfsvoering van het Rijk,
 +
#en de dienstverlening van het Rijk vanuit het perspectief van de afnemer.
 +
Basisprincipes doen geen uitspraken over de wijze waarop deze kenmerken te realiseren. De basisprincipes vormen hiermee een strategisch kader voor de verdere ontwikkeling van de EAR.
 +
 
 +
===Bestuurlijke afspraken===
 +
De [[:media:080714_MARIJ_1.0_def_%2B_tabellen.pdf|MARIJ 1.0 (PDF, 2,4 MB)]] kent zeven besturingsprincipes, die direct zijn afgeleid van de strategie en beleidsdoelstellingen van de Rijksdienst. Deze principes gaven destijds de strategische en bestuurlijke belangen van Rijksdienst goed weer. En nog steeds zijn ze bepalend voor de (inrichting van de) organisatie en het functioneren van de Rijksdienst. Wel ontstond door voortschrijdende inzichten met betrekking tot ontwikkelingen rond Compacte Rijksdienst (CRD), I-Strategie en de Hervormingsagenda de noodzaak tot herformulering van de zeven besturingsprincipes. De iAtlas beschrijft daarom een top tien van aangepaste bestuurlijke afspraken. Deze [[Top_10_bestuurlijke_afspraken|Afspraken top-10]] geeft een goed beeld van wat de Rijksdienst momenteel als bepalend ziet.
 +
 
 +
===Investeringsprincipes===
 
In MARIJ 1.0 zijn ook ''Investeringsprincipes'' opgenomen. Deze principes worden binnen de Rijksdienst gehanteerd en in het [[:media:Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component-pub.pdf|Handboek Portfoliomanagement]] wordt daar ook aan gerefereerd. Het rapport van de Algemene Rekenkamer '[http://www.rekenkamer.nl/Publicaties/Onderzoeksrapporten/Introducties/2007/11/Lessen_uit_ICT_projecten_bij_de_overheid Lessen uit ICT-projecten bij de overheid]' leidde tot moties vanuit de Tweede Kamer die het toenmalige kabinet aanleiding gaven voor nieuwe maatregelen om ICT beter te beheersen. Die kwamen niet helemaal uit de lucht vallen. Sinds 2006 werd er binnen het Rijk al gewerkt aan verbetering van de beheersing van ICT-projecten. Zo werden in dat jaar de Gouden regels voor opdrachtgeverschap gepubliceerd, als product van het Netwerk betere projecten. En ten slotte werd het Rijks ICT-dashboard vormgegeven naar Amerikaans voorbeeld. Alle maatregelen zijn opgenomen in besluiten van de Ministerraad die in brieven aan de Tweede Kamer zijn opgenomen en besluiten van de ICCIO. Het Handboek Portfoliomanagement maakt die besluiten toegankelijk, zodat de ministeries deze kunnen toepassen bij hun eigen ICT-beleid.
 
In MARIJ 1.0 zijn ook ''Investeringsprincipes'' opgenomen. Deze principes worden binnen de Rijksdienst gehanteerd en in het [[:media:Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een grote ICT-component-pub.pdf|Handboek Portfoliomanagement]] wordt daar ook aan gerefereerd. Het rapport van de Algemene Rekenkamer '[http://www.rekenkamer.nl/Publicaties/Onderzoeksrapporten/Introducties/2007/11/Lessen_uit_ICT_projecten_bij_de_overheid Lessen uit ICT-projecten bij de overheid]' leidde tot moties vanuit de Tweede Kamer die het toenmalige kabinet aanleiding gaven voor nieuwe maatregelen om ICT beter te beheersen. Die kwamen niet helemaal uit de lucht vallen. Sinds 2006 werd er binnen het Rijk al gewerkt aan verbetering van de beheersing van ICT-projecten. Zo werden in dat jaar de Gouden regels voor opdrachtgeverschap gepubliceerd, als product van het Netwerk betere projecten. En ten slotte werd het Rijks ICT-dashboard vormgegeven naar Amerikaans voorbeeld. Alle maatregelen zijn opgenomen in besluiten van de Ministerraad die in brieven aan de Tweede Kamer zijn opgenomen en besluiten van de ICCIO. Het Handboek Portfoliomanagement maakt die besluiten toegankelijk, zodat de ministeries deze kunnen toepassen bij hun eigen ICT-beleid.
  
==EAR/MARIJ-principes==
+
==EAR Afgeleide principes==
Voortbouwend op de strategie en beleidsdoelstellingen van de Rijksdienst, zijn in het verlengde van besturingsprincipes en de investeringsprincipes in MARIJ 1.0 4 vertrekpunten en 75 afgeleide principes onderscheiden. Deze principes zijn in MARIJ 2.0, deel III Bijlagen, pag. 78 en volgende [http://www.e-overheid.nl/images/stories/architectuur/architectuur%20rijksdienst%202.0%20-%20bijlagen%20-%201e%20concept%20-%2022.pdf MARIJ 2.0] teruggebracht naar 21 principes onderverdeeld naar de bedrijfs, informatie- en technische architectuur. Deze zijn in de EAR opgenomen als ''EAR-principes'' en zijn in bijgaand overzicht terug te vinden onderverdeeld naar de verschillende informatiseringsdomeinen. Het zijn richtlijnen en regels die het streven van de Rijksdienst naar een efficiënt en effectief opererend concern moeten borgen. Gezien ontwikkelingen de afgelopen jaren behoeven ze nog een kritisch blik. Alle MARIJ/EAR-principes (excl. besturings- en investeringsprincipes en zonder onderverdeling naar informatiseringsdomeinen) zijn op dit moment ondergebracht op de pagina [[Afgeleid principe|Afgeleide principes]] onder de rubriek Categorie: EAR Afgeleide principes.  
+
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren. De afgeleide principes onderscheiden zich naar principes van algemene aard en principes van meer specifieke aard. De algemene afgeleide principes zijn van toepassing op twee of meer informatiseringsdomeinen. De specifieke afgeleide principes zijn van toepassing op precies één informatiseringsdomein.
  
De principes zijn een aanvulling op en/of verdieping van algemene principes met betrekking tot interoperabiliteit (vermogen om diensten en informatie uit te wisselen tussen organisaties) zoals opgenomen in:
+
===Algemene EAR-principes===
*het [http://www.bigwobber.nl/wp-content/uploads/2009/11/European-Interoperability-Framework-for-European-Public-Services-draft.pdf European Interoperability Framework (EIF)];
+
Voortbouwend op de strategie en beleidsdoelstellingen van de Rijksdienst, zijn in het verlengde van besturingsprincipes en de investeringsprincipes in MARIJ 1.0 vier vertrekpunten en 75 afgeleide principes onderscheiden. De 75 principes zijn in [http://www.e-overheid.nl/images/stories/architectuur/architectuur%20rijksdienst%202.0%20-%20bijlagen%20-%201e%20concept%20-%2022.pdf MARIJ 2.0, deel III Bijlagen, pag. 78 en volgende], teruggebracht naar 21 principes onderverdeeld naar de bedrijfs, informatie- en technische architectuur. De EAR neemt deze 21 principes vooralsnog over als ''EAR-principes''. Naar aanleiding van ontwikkelingen en voortschrijdende inzichten worden deze principes het komende half jaar kritisch beschouwd en waar nodig anders geformuleerd.
*de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA)
+
 
**[http://noraonline.nl/wiki/Categorie:Basisprincipes NORA-basisprincipes] en
+
Onderstaande overzichtstabel toont in de eerste kolom de algemene principes zoals overgenomen uit MARIJ 1.0 en in de tweede kolom de overige principes met een algemeen karakter.
**[http://noraonline.nl/wiki/Afgeleide_principes NORA-afgeleide principes].
+
 
 +
{| class="table overzichtstabel"
 +
    |-
 +
    !class="tweebreed" | Algemene EAR-principes, voormalig MARIJ 1.0
 +
    !class="tweebreed" | Overige algemene EAR-principes
 +
    |-
 +
  |class="tweebreed"|
 +
    {{#Ask: [[Categorie:Principes]] [[ID::~EAR*]] | limit=500 | sort=ID | format=ol}}
 +
  |class="tweebreed"|
 +
    {{#ask: [[Categorie:EAR Afgeleide principes]] [[ID::!~EAR*]] [[Informatiseringsdomein::I-domein totaal]] |?Externe informatie =  |format=ul |template=ToonStandaardInCel|link=none|limit=500 }}
 +
|}
  
==Overzicht principes per informatiseringsdomein==
+
===Specifieke EAR-principes===
De onderstaande overzichtstabel benoemt de kaders, uitgangspunten, normen, richtlijnen en principes zoals ze in de diverse doelarchitecturen van de afgelopen twee jaren zijn opgenomen. Ze zijn afgeleid van wat in CRD, informatiestrategie en hervormingsagenda aan beleid is uitgezet.
+
Specifieke EAR principes hebben betrekking op één informatiseringsdomein. Doorgaans betreft het principes die ontstaan bij doorontwikkeling naar specifieke doel- en/of oplossingsarchitecturen. De onderstaande overzichtstabel benoemt de kaders, uitgangspunten, normen, richtlijnen en principes zoals ze in de diverse doelarchitecturen van de afgelopen twee jaren zijn opgenomen. Ze zijn afgeleid van wat in CRD, informatiestrategie en hervormingsagenda aan beleid is uitgezet.
  
 
{| class="table overzichtstabel"
 
{| class="table overzichtstabel"
Regel 26: Regel 52:
 
     |-
 
     |-
 
   |class="tweebreed"|
 
   |class="tweebreed"|
     {{#ask: [[Categorie:EAR Afgeleide principes]] [[Informatiseringsdomein::Applicatiediensten]] |format=ul |?Externe informatie = |format=ul |template=ToonStandaardInCel|link=none|limit=500 }}
+
     {{#ask: [[Categorie:EAR Afgeleide principes]] [[ID::!~EAR*]] [[Informatiseringsdomein::Applicatiediensten]] |format=ul |?Externe informatie = |format=ul |template=ToonStandaardInCel|link=none|limit=500 }}
 
   |class="tweebreed"|
 
   |class="tweebreed"|
     {{#ask: [[Categorie:EAR Afgeleide principes]] [[Informatiseringsdomein::Documentdiensten]] |?Externe informatie =  |format=ul |template=ToonStandaardInCel|link=none|limit=500 }}
+
     {{#ask: [[Categorie:EAR Afgeleide principes]] [[ID::!~EAR*]] [[Informatiseringsdomein::Documentdiensten]] |?Externe informatie =  |format=ul |template=ToonStandaardInCel|link=none|limit=500 }}
 
   |-
 
   |-
 
   !class="tweebreed" |Gegevensdiensten
 
   !class="tweebreed" |Gegevensdiensten
Regel 34: Regel 60:
 
   |-
 
   |-
 
   |class="tweebreed"|
 
   |class="tweebreed"|
     {{#ask: [[Categorie:EAR Afgeleide principes]] [[Informatiseringsdomein::Gegevensdiensten]] |?Externe informatie =  |format=ul |template=ToonStandaardInCel|link=none|limit=500 }}
+
     {{#ask: [[Categorie:EAR Afgeleide principes]] [[ID::!~EAR*]] [[Informatiseringsdomein::Gegevensdiensten]] |?Externe informatie =  |format=ul |template=ToonStandaardInCel|link=none|limit=500 }}
 
   |class="tweebreed"|
 
   |class="tweebreed"|
     {{#ask: [[Categorie:EAR Afgeleide principes]] [[Informatiseringsdomein::Toegangsdiensten]] |format=ul |?Externe informatie = |format=ul |template=ToonStandaardInCel|link=none|limit=500 }}
+
     {{#ask: [[Categorie:EAR Afgeleide principes]] [[ID::!~EAR*]] [[Informatiseringsdomein::Toegangsdiensten]] |format=ul |?Externe informatie = |format=ul |template=ToonStandaardInCel|link=none|limit=500 }}
 
     |-
 
     |-
 
   !class="tweebreed" |Werkplekdiensten
 
   !class="tweebreed" |Werkplekdiensten
Regel 42: Regel 68:
 
     |-
 
     |-
 
   |class="tweebreed"|
 
   |class="tweebreed"|
     {{#ask: [[Categorie:EAR Afgeleide principes]] [[Informatiseringsdomein::Werkplekdiensten]] |format=ul |?Externe informatie = |format=ul |template=ToonStandaardInCel|link=none|limit=500 }}
+
     {{#ask: [[Categorie:EAR Afgeleide principes]] [[ID::!~EAR*]] [[Informatiseringsdomein::Werkplekdiensten]] |format=ul |?Externe informatie = |format=ul |template=ToonStandaardInCel|link=none|limit=500 }}
 
   |class="tweebreed"|
 
   |class="tweebreed"|
     {{#ask: [[Categorie:EAR Afgeleide principes]] [[Informatiseringsdomein::Connectdiensten]] |format=ul |?Externe informatie = |format=ul |template=ToonStandaardInCel|link=none|limit=500 }}
+
     {{#ask: [[Categorie:EAR Afgeleide principes]] [[ID::!~EAR*]] [[Informatiseringsdomein::Connectdiensten]] |format=ul |?Externe informatie = |format=ul |template=ToonStandaardInCel|link=none|limit=500 }}
 
     |-
 
     |-
 
   !class="tweebreed" |Datacenterdiensten
 
   !class="tweebreed" |Datacenterdiensten
 +
  !class="tweebreed" |Informatiebeveiliging
 +
    |-
 +
  |class="tweebreed"|
 +
    {{#ask: [[Categorie:EAR Afgeleide principes]] [[ID::!~EAR*]] [[Informatiseringsdomein::Datacenterdiensten]] |format=ul |?Externe informatie = |format=ul |template=ToonStandaardInCel|link=none|limit=500 }}
 +
  |class="tweebreed"|
 +
    {{#ask: [[Categorie:EAR Afgeleide principes]] [[ID::!~EAR*]] [[Informatiseringsdomein::Informatiebeveiliging]] |?Externe informatie =  |format=ul |template=ToonStandaardInCel|link=none|limit=500 }}
 +
    |-
 +
  !class="tweebreed" |Cloud
 
   !class="tweebreed" |Overige diensten
 
   !class="tweebreed" |Overige diensten
 
     |-
 
     |-
 
   |class="tweebreed"|
 
   |class="tweebreed"|
     {{#ask: [[Categorie:EAR Afgeleide principes]] [[Informatiseringsdomein::Datacenterdiensten]] |format=ul |?Externe informatie = |format=ul |template=ToonStandaardInCel|link=none|limit=500 }}
+
     {{#ask: [[Categorie:EAR Afgeleide principes]] [[ID::!~EAR*]] [[Informatiseringsdomein::Cloud]] |format=ul |?Externe informatie = |format=ul |template=ToonStandaardInCel|link=none|limit=500 }}
 
   |class="tweebreed"|
 
   |class="tweebreed"|
     {{#ask: [[Categorie:EAR Afgeleide principes]] [[Informatiseringsdomein::Overig]] |?Externe informatie =  |format=ul |template=ToonStandaardInCel|link=none|limit=500 }}
+
     {{#ask: [[Categorie:EAR Afgeleide principes]] [[ID::!~EAR*]] [[Informatiseringsdomein::Overig]] |?Externe informatie =  |format=ul |template=ToonStandaardInCel|link=none|limit=500 }}
 
|}
 
|}
 +
 +
==NORA principes==
 +
{| class="table overzichtstabel"
 +
    |-
 +
    !class="tweebreed" | NORA Basisprincipes
 +
    !class="tweebreed" | NORA Afgeleide principes
 +
    |-
 +
  |class="tweebreed"|
 +
    {{#Ask: [[Categorie:NORA Basisprincipes]] | limit=500 | sort=ID | format=ol}}
 +
  |class="tweebreed"|
 +
    {{#ask: [[Categorie:NORA Afgeleide principes]]  |sort=ID |format=ol |template=ToonStandaardInCel|link=none|limit=500 }}
 +
|}
 +
 +
==Ontwikkelingen (ToDo)==
 +
In de tweede helft van 2014 wordt tijd ingeruimd voor een grondige herijking van basis- en afgeleide principes zoals ze momenteel in de EAR zijn en/of worden opgenomen. De EAR-principes zijn ontleend aan MARIJ 1.0, de i-Atlas en aan diverse recent ontwikkelde doelarchitecturen n.a.v. i-Strategie en/of specifieke bedrijfsvraagstukken. De EAR ordent de principes zo goed mogelijk over de verschillende informatiseringsdomeinen. Gezien ontwikkelingen en voortschrijdende inzichten van de afgelopen jaren behoeven alle principes een kritische beschouwing:
 +
*Zijn ze nog actueel?
 +
*Behoeven ze aanpassing?
 +
*Dekken ze nog de lading voldoende?
 +
*Is de samenhang tussen basisprincipes en afgeleide principes voldoende duidelijk?
 +
Dit zijn enkele vragen die in het traject 'Herijking EAR principes' het komende halfjaar geadresseerd gaan worden. Hiervoor wordt in samenspraak met EAR redactieteam en werkgroep EAR en project opgezet.

Versie van 23 jul 2014 02:08

Inleiding

Principes vormen een belangrijke component van de EAR. Het zijn fundamentele regels en richtlijnen die de wijze waarop de Rijksdienst haar missie vervult, beschrijven en ondersteunen. Principes zijn richtinggevend voor het nemen van besluiten en/of uitgangspunt voor acties. Bij de EAR gaat het om principes over de architectuur van het onderwerp, i.c. de Rijksdienst. MARIJ 1.0, de voorloper van deze EAR, maakte onderscheid in vertrekpunten, besturingsprincipes, investeringsprincipes en architectuurprincipes. De EAR in de huidige vorm benoemt EAR Basisprincipes en EAR Afgeleide principes.

Het strategische karakter van de EAR basisprincipes komt het meest overeen met de besturingsprincipes, de investeringsprincipes en de vertrekpunten zoals beschreven in MARIJ 1.0. De architectuurprincipes van MARIJ 1.0 komen terug bij de EAR Afgeleide principes.

Naast het strategisch kader van de Rijksdienst, zijn er ook algemene referentiekaders waaraan de EAR geheel of gedeeltelijk moet kunnen conformeren. Het betreft in ieder geval de algemene principes met betrekking tot interoperabiliteit (vermogen om diensten en informatie uit te wisselen tussen organisaties) zoals opgenomen in:

EAR Basisprincipes

EAR Basisprincipes beschrijven de strategisch gewenste kenmerken van:

 1. de primaire en ondersteunende bedrijfsvoering van het Rijk,
 2. en de dienstverlening van het Rijk vanuit het perspectief van de afnemer.

Basisprincipes doen geen uitspraken over de wijze waarop deze kenmerken te realiseren. De basisprincipes vormen hiermee een strategisch kader voor de verdere ontwikkeling van de EAR.

Bestuurlijke afspraken

De MARIJ 1.0 (PDF, 2,4 MB) kent zeven besturingsprincipes, die direct zijn afgeleid van de strategie en beleidsdoelstellingen van de Rijksdienst. Deze principes gaven destijds de strategische en bestuurlijke belangen van Rijksdienst goed weer. En nog steeds zijn ze bepalend voor de (inrichting van de) organisatie en het functioneren van de Rijksdienst. Wel ontstond door voortschrijdende inzichten met betrekking tot ontwikkelingen rond Compacte Rijksdienst (CRD), I-Strategie en de Hervormingsagenda de noodzaak tot herformulering van de zeven besturingsprincipes. De iAtlas beschrijft daarom een top tien van aangepaste bestuurlijke afspraken. Deze Afspraken top-10 geeft een goed beeld van wat de Rijksdienst momenteel als bepalend ziet.

Investeringsprincipes

In MARIJ 1.0 zijn ook Investeringsprincipes opgenomen. Deze principes worden binnen de Rijksdienst gehanteerd en in het Handboek Portfoliomanagement wordt daar ook aan gerefereerd. Het rapport van de Algemene Rekenkamer 'Lessen uit ICT-projecten bij de overheid' leidde tot moties vanuit de Tweede Kamer die het toenmalige kabinet aanleiding gaven voor nieuwe maatregelen om ICT beter te beheersen. Die kwamen niet helemaal uit de lucht vallen. Sinds 2006 werd er binnen het Rijk al gewerkt aan verbetering van de beheersing van ICT-projecten. Zo werden in dat jaar de Gouden regels voor opdrachtgeverschap gepubliceerd, als product van het Netwerk betere projecten. En ten slotte werd het Rijks ICT-dashboard vormgegeven naar Amerikaans voorbeeld. Alle maatregelen zijn opgenomen in besluiten van de Ministerraad die in brieven aan de Tweede Kamer zijn opgenomen en besluiten van de ICCIO. Het Handboek Portfoliomanagement maakt die besluiten toegankelijk, zodat de ministeries deze kunnen toepassen bij hun eigen ICT-beleid.

EAR Afgeleide principes

EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren. De afgeleide principes onderscheiden zich naar principes van algemene aard en principes van meer specifieke aard. De algemene afgeleide principes zijn van toepassing op twee of meer informatiseringsdomeinen. De specifieke afgeleide principes zijn van toepassing op precies één informatiseringsdomein.

Algemene EAR-principes

Voortbouwend op de strategie en beleidsdoelstellingen van de Rijksdienst, zijn in het verlengde van besturingsprincipes en de investeringsprincipes in MARIJ 1.0 vier vertrekpunten en 75 afgeleide principes onderscheiden. De 75 principes zijn in MARIJ 2.0, deel III Bijlagen, pag. 78 en volgende, teruggebracht naar 21 principes onderverdeeld naar de bedrijfs, informatie- en technische architectuur. De EAR neemt deze 21 principes vooralsnog over als EAR-principes. Naar aanleiding van ontwikkelingen en voortschrijdende inzichten worden deze principes het komende half jaar kritisch beschouwd en waar nodig anders geformuleerd.

Onderstaande overzichtstabel toont in de eerste kolom de algemene principes zoals overgenomen uit MARIJ 1.0 en in de tweede kolom de overige principes met een algemeen karakter.

Algemene EAR-principes, voormalig MARIJ 1.0 Overige algemene EAR-principes
 1. EAR: Onderscheiden door expertise
 2. EAR: Waarborgen verantwoording taakuitvoering
 3. EAR: Efficiencyperspectief bij interne diensten
 4. EAR: Beschikbaarheid dienstverlening
 5. EAR: Signaleren en bestrijden discontinuiteit
 6. EAR: Hergebruik bouwstenen
 7. EAR: Bevordering uitwisselbaarheid
 8. EAR: Persoonlijke werkruimte
 9. EAR: Erkende identificatiemiddelen
 10. EAR: Rijksbrede authenticatiemiddelen
 11. EAR: Toegangsbeleid
 12. EAR: Sterkte van authenticatie
 13. EAR: Gemeenschappelijk begrippenkader Rijksdienst
 14. EAR: Toepassingsprofiel Metadata
 15. EAR: Adequaat beheer informatiehuishouding
 16. EAR: Toegankelijkheid openbare informatie
 17. EAR: Webservice georienteerde architectuur
 18. EAR: Basis- en Rijksinfrastructuur
 19. EAR: Dynamische processen los van stabiele gegevens
 20. EAR: Persoonlijke werkplek
 21. EAR: Ontkoppeling authenticatie van autorisatie

Specifieke EAR-principes

Specifieke EAR principes hebben betrekking op één informatiseringsdomein. Doorgaans betreft het principes die ontstaan bij doorontwikkeling naar specifieke doel- en/of oplossingsarchitecturen. De onderstaande overzichtstabel benoemt de kaders, uitgangspunten, normen, richtlijnen en principes zoals ze in de diverse doelarchitecturen van de afgelopen twee jaren zijn opgenomen. Ze zijn afgeleid van wat in CRD, informatiestrategie en hervormingsagenda aan beleid is uitgezet.

Applicatiediensten Documentdiensten
Gegevensdiensten Toegangsdiensten
Werkplekdiensten Connectdiensten
Datacenterdiensten Informatiebeveiliging
Cloud Overige diensten

NORA principes

NORA Basisprincipes NORA Afgeleide principes
 1. Proactief (NORA)
 2. Vindbaar (NORA)
 3. Toegankelijk (NORA)
 4. Standaard (Basisprincipe) (NORA)
 5. Gebundeld (NORA)
 6. Transparant (NORA)
 7. Noodzakelijk (NORA)
 8. Vertrouwelijk (NORA)
 9. Betrouwbaar (NORA)
 10. Ontvankelijk (NORA)
 1. Diensten zijn herbruikbaar (NORA)
 2. Ontkoppelen met diensten (NORA)
 3. Diensten vullen elkaar aan (NORA)
 4. Positioneer de dienst (NORA)
 5. Nauwkeurige dienstbeschrijving (NORA)
 6. Gebruik standaard oplossingen (NORA)
 7. Gebruik de landelijke bouwstenen (NORA)
 8. Gebruik open standaarden (NORA)
 9. Voorkeurskanaal internet (NORA)
 10. Aanvullend kanaal (NORA)
 11. Gelijkwaardig resultaat ongeacht kanaal (NORA)
 12. Eenmalige uitvraag (NORA)
 13. Bronregistraties zijn leidend (NORA)
 14. Terugmelden aan bronhouder (NORA)
 15. Doelbinding (AP) (NORA)
 16. Identificatie informatie-objecten (NORA)
 17. Informatie-objecten systematisch beschreven (NORA)
 18. Ruimtelijke informatie via locatie (NORA)
 19. Perspectief afnemer (NORA)
 20. Persoonlijke benadering (NORA)
 21. Bundeling van diensten (NORA)
 22. No wrong door (NORA)
 23. Automatische dienstverlening (NORA)
 24. Proactief aanbieden (NORA)
 25. Transparante dienstverlening (NORA)
 26. Afnemer heeft inzage (NORA)
 27. Een verantwoordelijke organisatie (NORA)
 28. Afspraken vastgelegd (NORA)
 29. De dienstverlener voldoet aan de norm (NORA)
 30. Verantwoording dienstlevering mogelijk (NORA)
 31. PDCA-cyclus in besturing kwaliteit (NORA)
 32. Sturing kwaliteit op het hoogste niveau (NORA)
 33. Baseline kwaliteit diensten (NORA)
 34. Verantwoording besturing kwaliteit (NORA)
 35. Continuïteit van de dienst (NORA)
 36. Uitgangssituatie herstellen (NORA)
 37. Identificatie authenticatie en autorisatie (NORA)
 38. Informatiebeveiliging door zonering en filtering (NORA)
 39. Controle op juistheid volledigheid en tijdigheid (NORA)
 40. Uitwisseling berichten onweerlegbaar (NORA)

Ontwikkelingen (ToDo)

In de tweede helft van 2014 wordt tijd ingeruimd voor een grondige herijking van basis- en afgeleide principes zoals ze momenteel in de EAR zijn en/of worden opgenomen. De EAR-principes zijn ontleend aan MARIJ 1.0, de i-Atlas en aan diverse recent ontwikkelde doelarchitecturen n.a.v. i-Strategie en/of specifieke bedrijfsvraagstukken. De EAR ordent de principes zo goed mogelijk over de verschillende informatiseringsdomeinen. Gezien ontwikkelingen en voortschrijdende inzichten van de afgelopen jaren behoeven alle principes een kritische beschouwing:

 • Zijn ze nog actueel?
 • Behoeven ze aanpassing?
 • Dekken ze nog de lading voldoende?
 • Is de samenhang tussen basisprincipes en afgeleide principes voldoende duidelijk?

Dit zijn enkele vragen die in het traject 'Herijking EAR principes' het komende halfjaar geadresseerd gaan worden. Hiervoor wordt in samenspraak met EAR redactieteam en werkgroep EAR en project opgezet.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 23 jul 2014 om 02:08.