Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Aanbodstructurering en Sourcing

Versie door Jvanderheiden (overleg | bijdragen) op 23 nov 2022 om 14:12
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
de figuur geeft een besturingsmodel weer dat bestaat uit het 9-vlaks besturingsparadigma van de generieke ICT van de rijksdienst bestaande uit 3 kolommen met besturingsprocessen (vraag, regie en aanbod) en 3 rijen met managementniveaus (strategisch, tactisch en operationeel). Het besturingsmodel is te beschouwen als ‘een wegennet’ dat wordt voorzien van ‘verkeersregels’ voor een ‘snel en veilig verkeer
Besturingsmodel Regie en Sourcing

IT-governance: Besturingsmodel Regie en Sourcing

Algemeen

Binnen de Rijksdienst heeft zich de afgelopen jaren steeds duidelijker, vanwege het strategisch belang van informatievoorziening en ICT voor de beleidsuitvoering, een IT-governance afgetekend. De Rijksdienst heeft behoefte een informatievoorziening tot stand te brengen die het mogelijk maakt dat de overheid effectief en ketenbewust functioneert en optimaal presteert. Om te komen tot een Rijksbrede sturing van de generieke ICT is een "Regie en Sourcing generieke ICT Rijksdienst - Besturingsmodel" opgesteld. Dit model is in september 2010 vastgesteld door de ICCIO, de voorganger van het CIO-Beraad.

Besturingsmodel Regie en Sourcing

Het doel van het besturingsmodel is tweeledig. In de eerste plaats is het een eenduidig referentiekader voor de besturing van de generieke en gemeenschappelijke ICT-voorzieningen. In de tweede plaats biedt het alle partijen die betrokken zijn bij het ontwikkelen, beheren, gebruiken en veranderen van generieke ICT-voorzieningen een richtsnoer. In het besturingsmodel is kaderstelling geformuleerd en zijn richtlijnen geformuleerd om te komen tot (management van):

  1. vraagbundeling van eenduidige behoeften en eisen van de Ministeries op strategisch, tactisch en operationeel niveau;
  2. aanbodsturing naar ICT-dienstverleners (Shared Service organisaties rijk en particuliere leveranciers) om tot een eenduidige bundeling van ICT-diensten en –producten te komen, eveneens op strategisch, tactisch en operationeel niveau en
  3. de regiefunctie, benoemd om te komen tot een optimale combinatie van vraag en aanbod op rijksniveau op strategisch, tactisch en operationeel niveau .

Referentiemodel Tactische Regie Generieke ICT (TBGI)

In aanvulling op het besturingsmodel is een Referentiemodel Tactische Regie Generieke ICT (TBGI) voor rijksbrede sturing op Digitale Werkplek Rijk opgesteld dat invulling geeft aan het middelste vlak van het besturingsmodel: de Tactische Regie voor de Generieke ICT (TBGI) en het bijbehorende vraagoverleg. Het sturingsmodel en het referentiemodel worden gebruikt voor het invullen van de besturing voor en het beheer van de generieke ICT-diensten uit het programma Digitale Werkplek Rijk (DWR). De strekking van het referentiemodel is dat in elk besturingsproces vaste afgesproken taken worden verricht en dat alle besturingsprocessen met elkaar samenwerken via een overlegstructuur.

Sourcing

Wat is sourcing?

Wat is "sourcing" eigenlijk? 'Sourcing' is het resultaat van het afwegingsproces om te bepalen door wie welke dienstverlening wordt geleverd: door de eigen organisatie, een ander departement, een shared service organisatie of een marktpartij. Om sourcing gecontroleerd te laten verlopen is een strategie nodig: de inhoud van het afwegingsproces (richtlijnen, overwegingen enzovoort) heet de sourcingsstrategie.

Om gezamenlijk te profiteren van de voordelen binnen het Rijk zal de rijksinfrastructuur vanuit het perspectief van één concern moeten worden georganiseerd. In het kabinetsbeleid en het programma Compacte Rijksdienst legt de rijksdienst op het gebied van sourcing van generieke I-diensten daarom de prioriteit bij een aantal doelen, die tactisch zijn vertaald in sourcingsprinicpes. De sourcingsprincipes vormen als het ware het spelreglement voor de rijksbrede sourcing. Ministeries conformeren zich aan deze principes. De rijksbrede sourcingsprincipes zijn

Sourcingsafwegingskader

Om afgewogen keuzes te maken over welke diensten het Rijk zelf uitvoert, zij samen met de markt uitvoert of volledig uitbesteedt aan de markt is een document opgesteld waarin een afwegingskader is beschreven dat daarbij helpt. Dit sourcingsafwegingskader is gebaseerd op de ambitie en doelstellingen die het Rijk heeft op het gebied van de sourcing van generieke ICT.

Aanbodstructurering

Wat is aanbodstructurering?

Sinds het beschikbaar komen van het Besturingsmodel Regie en Sourcing zijn er nieuwe stappen gezet in het samenwerken en delen van voorzieningen van generieke ICT door de afzonderlijke rijksdiensten. Verdere stroomlijning van de bedrijfsvoering en het ontdubbelen van de uitvoering en het toezicht levert immers efficiency winst op. Het beeld dat daarbij voor ogen staat is dat de generieke ICT voorzieningen gebundeld worden uitgevoerd binnen verzorgingsgebieden door een samenhangend geheel van gespecialiseerde ICT-dienstverleners. De maatregelen die genomen zijn en worden om dit te bereiken staan bekend als 'aanbodstructurering'. Onder "aanbodstructurering" wordt verstaan het geheel van maatregelen en bijbehorende inspanningen om te komen tot een samenhangend geheel van organisaties die generieke ICT-diensten (doen) verlenen binnen het Rijk, en waar noodzakelijk of buiten discussie, de overheid als geheel.

Werken met strategische partners

Op 12 maart 2012 heef de ICBR ingestemd met de lijn die al was ingezet door de ICCIO (de voorganger van het CIO-Beraad) om met strategische partners aan de slag te gaan. Die lijn is beschreven in de notitie ‘ notitie Aanbodstructurering strategische partners binnen het Rijk’. De EAR moet als basis dienen om de samenhang ook logisch en zoveel mogelijk toekomstvast te borgen. Dit is van groot belang voor de realisatie! Door het onderbrengen van de generieke ICT-diensten binnen de generieke informatie-infrastructuur en bundelen binnen een selecte groep van organisaties kan optimaal worden geprofiteerd van schaalvoordelen, flexibele inzet en gezamenlijk gebruik. Aanbodstructurering betreft voornamelijk een overgangssituatie waarbij vooral wordt gestreefd naar bundeling van de ICT-dienstverlening binnen het rijk. In de komende jaren zal de uitdaging zijn om synergie te krijgen tussen bedrijfsvoering applicaties en applicaties en/of systemen ter ondersteuning van het primair proces. Met name het definiëren van standaarden, het brengen onder de (Rijks Enterprise) architectuur zal helpen om entiteiten te benoemen die passen binnen het verder standaardiseren en clusteren van ICT-taakgebieden, -clusters of -organisatie-entiteiten.In de komende jaren wordt ook nagegaan of naast de huidige groep van generieke ICT-diensten ook bestaande gemeenschappelijke of specifieke ICT- diensten als generieke diensten zijn aan te bieden. Daarmee zal de omvang van het kavel generieke ICT-diensten toenemen wat tegelijk zal kunnen leiden tot (beheerste) vermindering van de organisatorische eenheden die thans, ieder voor zich, die diensten verstrekken.

ICT Inkoop en Categorie en Strategisch Leveranciersmanagement

In de afgelopen jaren heeft de samenwerking op het gebied van de bedrijfsvoering bij het rijk een hoge vlucht genomen. Door het maken van afspraken over rijksbreed te hanteren kaders en normen wordt een beter afgestemde en meer eenduidige aanpak bevorderd en wordt dubbel werk voorkomen. Dergelijke afspraken worden onder meer gemaakt in het kader van de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijk (ICBR) en de daarmee verbonden interdepartementale commissies op de verschillende terreinen van de bedrijfsvoering.

Klik op deze link voor meer informatie over dit onderwerp.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 23 nov 2022 om 14:12.