Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Aanbodstructurering en Sourcing

Versie door EARbot (overleg | bijdragen) op 16 jul 2014 om 07:26 (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Publicatie |Status publicatie=Publicatie }} ==IT-governance== Binnen de Rijksdienst heeft zich de afgelopen jaren steeds duidelijker, vanwege het strategisch bel...')
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

IT-governance

Binnen de Rijksdienst heeft zich de afgelopen jaren steeds duidelijker, vanwege het strategisch belang van informatievoorziening en ICT voor de beleidsuitvoering, een IT-governance afgetekend. De Rijksdienst heeft behoefte een informatievoorziening tot stand te brengen die het mogelijk maakt dat de overheid effectief en ketenbewust functioneert en optimaal presteert. Om te komen tot een Rijksbrede sturing van de generieke ICT is een "Besturingsmodel Regie & Sourcing voor de ICT van de Rijksdienst" voor de generieke ICT van de Rijksdienst " opgesteld. Dit model is in september 2010 door de ICCIO vastgesteld. Het doel van dit model is tweeledig. In de eerste plaats is het een eenduidig referentiekader voor de besturing van de generieke en gemeenschappelijke ICT-voorzieningen. In de tweede plaats biedt het alle partijen die betrokken zijn bij het ontwikkelen, beheren, gebruiken en veranderen van generieke ICT-voorzieningen een richtsnoer. In het besturingsmodel is kaderstelling geformuleerd en zijn richtlijnen geformuleerd om te komen tot (management van):

  1. vraagbundeling van eenduidige behoeften en eisen van de Ministeries op strategisch, tactisch en operationeel niveau;
  2. aanbodsturing naar ICT-dienstverleners (Shared Service organisaties rijk en particuliere leveranciers) om tot een eenduidige bundeling van ICT-diensten en –producten te komen, eveneens op strategisch, tactisch en operationeel niveau en
  3. de regiefunctie, benoemd om te komen tot een optimale combinatie van vraag en aanbod op rijksniveau op strategisch, tactisch en operationeel niveau .

Sourcing

Wat is sourcing?

Wat is "sourcing" eigenlijk? 'Sourcing' is het resultaat van het afwegingsproces om te bepalen door wie welke dienstverlening wordt geleverd: door de eigen organisatie, een ander departement, een shared service organisatie of een marktpartij. Om sourcing gecontroleerd te laten verlopen is een strategie nodig: de inhoud van het afwegingsproces (richtlijnen, overwegingen enzovoort) heet de sourcingsstrategie.

Om gezamenlijk te profiteren van de voordelen binnen het Rijk zal de rijksinfrastructuur vanuit het perspectief van één concern moeten worden georganiseerd. In het kabinetsbeleid en het programma Compacte Rijksdienst legt de rijksdienst op het gebied van sourcing van generieke I-diensten daarom de prioriteit bij een aantal doelen, die tactisch zijn vertaald in sourcingsprinicpes. De sourcingsprincipes vormen als het ware het spelreglement voor de rijksbrede sourcing. Ministeries conformeren zich aan deze principes. De rijksbrede sourcingsprincipes zijn

Aanbodstructurering

Wat is aanbodstructurering?

Sinds het beschikbaar komen van het Besturingsmodel Regie en Sourcing zijn er nieuwe stappen gezet in het samenwerken en delen van voorzieningen van generieke ICT door de afzonderlijke rijksdiensten. Verdere stroomlijning van de bedrijfsvoering en het ontdubbelen van de uitvoering en het toezicht levert immers efficiency winst op. Het beeld dat daarbij voor ogen staat is dat de generieke ICT voorzieningen gebundeld worden uitgevoerd binnen verzorgingsgebieden door een samenhangend geheel van gespecialiseerde ICT-dienstverleners. Dit heeft inmiddels geleid tot vermindering van het aantal ICT-dienstverleners. De maatregelen die genomen zijn en worden om dit te bereiken staan bekend als 'aanbodstructurering'. Onder "aanbodstructurering" wordt verstaan het geheel van maatregelen en bijbehorende inspanningen om te komen tot een samenhangend geheel van organisaties die generieke ICT-diensten (doen) verlenen binnen het Rijk, en waar noodzakelijk of buiten discussie, de overheid als geheel. Op 12 maart 2012 heef de ICBR ingestemd met deze lijn die was ingezet, in de ICCIO reeds was bevestigd en in de ‘ notitie Aanbodstructurering strategische partners binnen het Rijk’ is beschreven De EAR moet als basis dienen om de samenhang ook logisch en zoveel mogelijk toekomstvast te borgen. Dit is van groot belang voor de realisatie! Door het onderbrengen van de generieke ICT-diensten binnen de generieke informatie-infrastructuur en bundelen binnen een selecte groep van organisaties kan optimaal worden geprofiteerd van schaalvoordelen, flexibele inzet en gezamenlijk gebruik. Aanbodstructurering betreft in de huidige situatie voornamelijk een overgangssituatie waarbij vooral wordt gestreefd naar bundeling van de ICT-dienstverlening binnen het rijk. In de komende jaren zal de uitdaging zijn om synergie te krijgen tussen bedrijfsvoering applicaties en applicaties en/of systemen ter ondersteuning van het primair proces. Met name het definiëren van standaarden, het brengen onder de (Rijks Enterprise) architectuur zal helpen om entiteiten te benoemen die passen binnen het verder standaardiseren en clusteren van ICT-taakgebieden, -clusters of -organisatie-entiteiten.In de komende jaren wordt ook nagegaan of naast de huidige groep van generieke ICT-diensten ook bestaande gemeenschappelijke of specifieke ICT- diensten als generieke diensten zijn aan te bieden. Daarmee zal de omvang van het kavel generieke ICT-diensten toenemen wat tegelijk zal kunnen leiden tot (beheerste) vermindering van de organisatorische eenheden die thans, ieder voor zich, die diensten verstrekken.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 23 nov 2022 om 14:12.