Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Sourcing Professionele besturing van sourcing

Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.


Eigenschappen

ID Sourcing05
Stelling De Rijksdienst volgt het ‘Besturingsmodel Generieke I-diensten Rijk’ bij sourcingsvraagstukken.
Toelichting rationale Om de strategische doelen van het Kabinet te kunnen bereiken is het belangrijk dat de totale sourcing van generieke I-diensten goed centraal bestuurd wordt. De rijksdienst streeft daarom de komende jaren naar verhoging van haar volwassenheidsniveau t.a.v. het management van de sourcing. Daartoe moeten afzonderlijke sourcingtrajecten qua proces transparant, vergelijkbaar en voorspelbaar worden, zodat geleerd kan worden van de ervaringen en kennis hergebruikt kan worden. Maar ook over sourcingtrajecten heen moet een besturingsstructuur groeien, leidend tot het gaandeweg realiseren van deze strategie. Het Besturingsmodel Regie & Sourcing Generieke I-diensten Rijk vormt hiervoor een goede basis.
Toelichting implicaties

Volg de uitgangspunten het ‘ Besturingsmodel Generieke I-diensten Rijk’:

 • De sturing op de sourcing van generieke I-diensten sluit aan bij de bestaande rijksbrede sturingsgremia en rijksbrede sturingsafspraken.
 • Voor elke dienst is één eigenaar bekend. Er zijn drie opties:
  1. Eigenaar van specifieke I-diensten is het desbetreffend departement.
  2. Eigenaars van gemeenschappelijke diensten is één van de deelnemende departementen, tenzij de verwachting is dat deze gemeenschappelijke dienst generiek wordt. In dat geval ligt het eigenaarschap bij BZK/DGOBR.
  3. Eigenaar van generieke ICT-diensten is BZK/DGOBR, tenzij er interdepartementaal afwijkende afspraken zijn gemaakt.
 • De eigenaar is eindverantwoordelijk voor een adequate sourcing van de dienst.
 • Voor elk sourcingsstraject zijn de randvoorwaarden voor goed opdrachtgeverschap ingevuld:
  1. Beheers vanaf de start van de sourcingsstrategie de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
  2. Stuur op resultaat (output) in plaats van op het totstandkomingsproces en maak duidelijke afspraken over functionaliteit, kwaliteit en kosten.
  3. Zorg als opdrachtgever te beschikken over adequate deskundigheid om de sourcingsafspraken te kunnen sturen en beheersen.
 • Intensivering van regiekwaliteit en -kwantiteit is randvoorwaarde om besturing te borgen, ongeacht welke keuzes in dit traject worden gemaakt.
Beschrijving Binnen de Rijksdienst wordt professionele regie gevoerd op generieke I-diensten van het Rijk. Op strategisch niveau door de CIO Rijk in overleg met CIO-beraad en op tactisch niveau door het Tactisch Beraad Generieke ICT in overleg met het Tactisch Vraagoverleg.
Status Vastgesteld
Datum-geldig-vanaf 2014/02/01
Datum-laatste-wijziging 2015/09/01
Versiebeheer 150901 - Integrale beschrijvingen omgezet naar juiste componenten in stelling, rationale en implicaties. Alles met behoud van de betekenis zoals beschreven in Sourcingsafwegingskader binnen het Rijk.


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
Sourcing Professionele besturing van sourcing Geabstraheerd van bron
Sourcing Professionele besturing van sourcing Realiseert


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online