Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Overzicht versiebeheer


Status Vastgesteld

  Categorie ID Versiebeheer
Afspraak - Geen eigen alternatief bij generiek beschikbare i-diensten Basisprincipe Atlas01 150503 - Top 10 afspraken zijn oorspronkelijk als categorie 'Doelen' opgenomen in de wiki. Bij deze wijziging is dit hersteld en zijn de afspraken opgenomen als categorie 'EAR Basisprincipes'.
Afspraak - Streven naar gemeenschappelijkheid standaardisatie en hergebruik Basisprincipe Atlas02 150503 - Top 10 afspraken zijn oorspronkelijk als categorie 'Doelen' opgenomen in de wiki. Bij deze wijziging is dit hersteld en zijn de afspraken opgenomen als categorie 'EAR Basisprincipes'.
Afspraak - Ook hergebruik in primair proces Basisprincipe Atlas03 150503 - Top 10 afspraken zijn oorspronkelijk als categorie 'Doelen' opgenomen in de wiki. Bij deze wijziging is dit hersteld en zijn de afspraken opgenomen als categorie 'EAR Basisprincipes'.
Afspraak - Compenseer individueel nadeel Basisprincipe Atlas04 150503 - Top 10 afspraken zijn oorspronkelijk als categorie 'Doelen' opgenomen in de wiki. Bij deze wijziging is dit hersteld en zijn de afspraken opgenomen als categorie 'EAR Basisprincipes'.
Afspraak - Dynamisch proces ontkoppelen van stabiele informatie Basisprincipe Atlas05 150503 - Top 10 afspraken zijn oorspronkelijk als categorie 'Doelen' opgenomen in de wiki. Bij deze wijziging is dit hersteld en zijn de afspraken opgenomen als categorie 'EAR Basisprincipes'.
Afspraak - Organisatie inrichten op basis van concern Rijk Basisprincipe Atlas06 150526 - Rationale en implicaties van principe EAR01 zijn geïntegreerd in deze afspraak. EAR01 komt daarmee te vervallen. 150503 - Top 10 afspraken zijn oorspronkelijk als categorie 'Doelen' opgenomen in de wiki. Bij deze wijziging is dit hersteld en zijn de afspraken opgenomen als categorie 'EAR Basisprincipes'.
Afspraak - Voorkom dubbelingen door ordening processen en doelgroepen Basisprincipe Atlas07 150503 - Top 10 afspraken zijn oorspronkelijk als categorie 'Doelen' opgenomen in de wiki. Bij deze wijziging is dit hersteld en zijn de afspraken opgenomen als categorie 'EAR Basisprincipes'.
Afspraak - Organisatieonderdelen werken voor elkaar Basisprincipe Atlas08 150503 - Top 10 afspraken zijn oorspronkelijk als categorie 'Doelen' opgenomen in de wiki. Bij deze wijziging is dit hersteld en zijn de afspraken opgenomen als categorie 'EAR Basisprincipes'.
Afspraak - Gebruik open standaarden Basisprincipe Atlas09 150503 - Top 10 afspraken zijn oorspronkelijk als categorie 'Doelen' opgenomen in de wiki. Bij deze wijziging is dit hersteld en zijn de afspraken opgenomen als categorie 'EAR Basisprincipes'.
Afspraak - Gebruik beschikbare bouwstenen Basisprincipe Atlas10 150503 - Top 10 afspraken zijn oorspronkelijk als categorie 'Doelen' opgenomen in de wiki. Bij deze wijziging is dit hersteld en zijn de afspraken opgenomen als categorie 'EAR Basisprincipes'.
CDC: Beschikkingsmacht Afgeleid principe CDC01 150209 - Aanscherpen stelling. Voorheen was dat 'De data die in de datacenters verwerkt of opgeslagen worden, moeten binnen de Nederlandse beschikkingsmacht vallen.' Tevens de rationale tekstueel aangescherpt.
DiDu: Rijksbreed informatie delen Afgeleid principe DiDu02 150515 - Pagina hernoemd van 'DiDu: Samenwerking is mogelijk' naar 'DiDu: Rijksbreed informatie delen'. 150209 - Tekstueel aangescherpt. Stelling eenduidig geënt op informatie rijksbreed delen en ontdaan van de impliciete rationale. Laatstgenoemde eenduidig aan Toelichting rationale toegevoegd. Verder implicaties toegevoegd.
DiDu: Digitale duurzaamheid vanaf het begin Afgeleid principe DiDu04 150224 - Implicaties aangescherpt en aangevuld 150209 - Stelling en rationale eenduidig gemaakt (geen impliciete rationale in de stelling)
DiDu: Records zijn eenvoudig te vinden Afgeleid principe DiDu05 150209 - Stelling aangescherpt; Rationale en implicaties aangevuld.
DiDu: Records zijn openbaar Afgeleid principe DiDu06 150515 - Dit principe is samengevoegd met EAR16. Naar aanleiding daarvan is de stelling aangescherpt en eenduidig gericht op raadpleegbaarheid van openbare informatie. De openbaarheidsstatus van het gegeven zelf is uit de stelling gehaald (oorspronkelijke stelling: 'Record zijn openbaar en digitaal raadpleegbaar'). Rationale en implicaties zijn nog aangevuld en aanvullend is een toelichtende beschrijving opgenomen. 150312 - Stelling aangescherpt en ontdaan van het wat vage karakter ; Rationale en Implicaties aangescherpt en aangevuld.
DiDu: Metagegevens zijn vastgelegd Afgeleid principe DiDu07 150515 - Dit principe is samengevoegd met EAR14. Daartoe zijn de stelling, de rationale en de implicaties aangescherpt. Het principe is daarmee toegespitst op het gebruik van standaard profielen van het Rijk, i.p.v. op het sec beschrijven van records. Hiermee is het principe ook beter in lijn met NORA AP17. Tevens is een aanvullende beschrijving opgenomen met o.a. een verwijzing naar het bovenliggende NORA principe. Tot slot is ook een extra bronverwijzing opgenomen naar de Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid. 150224 - Stelling aangescherpt ; Rationale en implicaties aangescherpt en aangevuld.
DiDu: Ordening in procesgebonden dossiers Afgeleid principe DiDu09 150526 - De strekking van het principe meer toegeschreven naar meervoudig ordenen als gevolg van de mogelijkheden van digitalisering, aanvullend op traditioneel ordenen in procesdossiers. Laatste (gewijzigde) stelling: Records zijn geordend. 150209 - Principe veralgemeniseerd en gerelateerd aan de archiefregeling 2009. Oorspronkelijke stelling: Records zijn samengebracht in dossiers, gerelateerd aan het bedrijfsproces dat de records heeft voortgebracht.
DiDu: Direct overbrengen voor permanente bewaring Afgeleid principe DiDu13 150209 - Tekstueel aangescherpt, zonder inhoudelijke wijziging. Implicaties toegevoegd.
GRC: continuiteit en beschikbaarheid Afgeleid principe GRC07 150526 - De oorspronkelijke stelling (Bij het ontwerp en realisatie van de cloud-diensten is continuiteit/beschikbaarheid een belangrijk ontwerp en ontwikkel-aspect) is aangescherpt. Tevens is het verband gelegd met NORA principe AP35 in de rationale. Verder is een implicatie toegevoegd welke oorspronkelijk als principe GRC08 was geformuleerd.
GRC: cloudoplossing kopen i.p.v. bouwen Afgeleid principe GRC17 150209 - Stelling en rationale aangescherpt en verband gelegd met de tegenstrijdigheid met top10 Afspraak - Gebruik beschikbare bouwstenen.
IB: Gebruiker centraal Afgeleid principe IB02 150520 - Aanscherping rationale en implicaties. Een implicatie (middelen beschikbaar stellen) is uit de rationale gehaald en aan de implicaties toegevoegd. Bij implicaties is toegevoegd de onderbouwing van keuzes voor beveiligingsmaatregelen t.o.v. gebruikersgemak.
IB: Gegevensbeveiliging samen met netwerkbeveiliging Afgeleid principe IB04 150520 - Dit principe is samengevoegd met GRC05.
Sourcing Besparen op kosten door slimme sourcing Afgeleid principe Sourcing01 150901 - Integrale beschrijvingen omgezet naar juiste componenten in stelling, rationale en implicaties. Alles met behoud van de betekenis zoals beschreven in Sourcingsafwegingskader binnen het Rijk.
Sourcing Helder onderscheid tussen kerntaken en perifere taken Afgeleid principe Sourcing02 150901 - Integrale beschrijvingen omgezet naar juiste componenten in stelling, rationale en implicaties. Alles met behoud van de betekenis zoals beschreven in Sourcingsafwegingskader binnen het Rijk.
Sourcing Concentratie van de uitvoering van generieke perifere I-diensten Afgeleid principe Sourcing03 150901 - Integrale beschrijvingen omgezet naar juiste componenten in stelling, rationale en implicaties. Alles met behoud van de betekenis zoals beschreven in Sourcingsafwegingskader binnen het Rijk.
Sourcing Een eenduidig en transparant keuzeproces Afgeleid principe Sourcing04 150901 - Integrale beschrijvingen omgezet naar juiste componenten in stelling, rationale en implicaties. Alles met behoud van de betekenis zoals beschreven in Sourcingsafwegingskader binnen het Rijk.
Sourcing Professionele besturing van sourcing Afgeleid principe Sourcing05 150901 - Integrale beschrijvingen omgezet naar juiste componenten in stelling, rationale en implicaties. Alles met behoud van de betekenis zoals beschreven in Sourcingsafwegingskader binnen het Rijk.
Sourcing Van uitbesteden van taken naar afnemen van diensten Afgeleid principe Sourcing07 150901 - Integrale beschrijvingen omgezet naar juiste componenten in stelling, rationale en implicaties. Alles met behoud van de betekenis zoals beschreven in Sourcingsafwegingskader binnen het Rijk.
Toegang: Erkende identificatiemiddelen Afgeleid principe Toegang11 150503 - Voorheen principe EAR: Erkende identificatiemiddelen en EAR: Rijksbrede authenticatiemiddelen. Deze principes zijn van toepassing op informatiseringsdomein Toegang en daarom omgezet. Tevens zijn de implicaties en de beschrijving aangevuld.
Toegang: Sterkte van authenticatie Afgeleid principe Toegang12 Dit principe vervangt voormalig EAR principe EAR: Sterkte van authenticatie, omdat het een principe binnen het informatiseringsdomein Toegang betreft.
Toegang: Ontkoppeling authenticatie van autorisatie Afgeleid principe Toegang13 Dit principe vervangt voormalig EAR principe EAR: Ontkoppeling authenticatie van autorisatie, omdat het een principe van het informatiseringsdomein Toegang betreft.
WPD: Plaats- Tijd- Organisatie- Apparatuuronafhankelijk Afgeleid principe WPD01 150519 - Dit principe is een samenvoeging van principe EAR20 en principe DWR-FDA01. Deze principes worden daarmee afgevoerd.
WPD: Flexibele werkruimte Afgeleid principe WPD02 150519 - Dit principe is een samenvoeging van principe EAR08 en principe DWR-FDA01. Ook de principes GRC01 en RAS02 zijn in dit principe ondergebracht als implicatie. Voornoemde principes komen daarmee te vervallen.

Status Agenda

Status Afgevoerd

  Categorie ID Versiebeheer
CDC: continuiteit DC-voorziening Afgeleid principe CDC02 150519 - Bij voortschrijdend inzicht is dit principe feitelijk een toepassing van het NORA principe AP35. Het principe is daarmee een requirement voor Datacenter c.q. Cloudoplossing. In die zin geen principe voor de EAR maar onderdeel van de oplossingsarchitectuur (en ontwerp) van Datacenter en Cloud. 150209 - Aanscherping stelling en rationale n.a.v. discussie. Oorspronkelijke stelling: 'In het belang van de continuiteit van de datacentervoorziening Rijk is in de datacenters (a)synchrone duplicatie en back-up van bedrijfskritische data mogelijk, rekening houdend met bestaande software latency.' ; Oorspronkelijke rationale: 'De Rijksoverheid streeft naar een betrouwbare datacentervoorziening, waarbij continuiteit gewaarborgd is. Er zijn minimaal drie datacenters nodig om de continuiteit van de overheidsprocessen voldoende te borgen. Een vierde datacenter is nodig om zowel de continuiteit als de performance optimaal te borgen. Bedrijfskritische processen en bedrijfskritische data worden volledig real-time in een geografisch ander datacenter gespiegeld, zodat dataverlies wordt voorkomen en de continuïteit van de bedrijfsvoering gewaarborgd wordt. De connectiviteit tussen de datacenters is gedimensioneerd op de vereiste continuiteitsvoorziening.'
CDC: dienstverlening housing Afgeleid principe CDC03 150519 - Voortschrijdend inzicht. Dit is een functionele eis voor de datacenters van het Rijk. Het is niet een generiek geldende afspraak. 150209 - Tekst aangepast. Inhoudelijk geen wijziging.
CDC: duurzaamheid Afgeleid principe CDC04 150519 - De stelling geeft aan dat de oplossing voor Datacenter moet voldoen aan een Europese richtlijn. Dat is niet een principe maar een ontwerpeis voor de betreffende oplossing. Het is daarom geen EAR principe maar maakt deel uit van de oplossingsarchitectuur c.q. het ontwerp van Datacentervoorziening Rijk.
CDC: Koppelvlakken Afgeleid principe CDC05 150519 - De stelling beschrijft wat Datacenter o.a. aan dienstverlening biedt. Dat is niet een principe maar een ontwerpeis voor de betreffende oplossing. Het is daarom geen EAR principe maar maakt deel uit van de oplossingsarchitectuur c.q. het ontwerp van Datacentervoorziening Rijk.
CDC: informatiebeveiliging Afgeleid principe CDC06 150519 - De stelling geeft aan dat Datacenter een dienst verleent tot een bepaald beveiligingsniveau. Dat is niet een principe maar een ontwerpeis voor de betreffende oplossing. Het is daarom geen EAR principe maar maakt deel uit van de oplossingsarchitectuur c.q. het ontwerp van Datacentervoorziening Rijk. 150209 - Tekst is aangepast. Inhoudelijk geen wijziging.
CDC: schaalbaarheid Afgeleid principe CDC07 150519 - De stelling beschrijft een eis aan de oplossing voor Datacenter, niet een principe. Het is daarom geen EAR principe maar maakt deel uit van de oplossingsarchitectuur c.q. het ontwerp van Datacentervoorziening Rijk.
DWR-FDA: Ontkoppel apparaat en functionalitei Afgeleid principe DWR-FDA01 150519 - Dit principe is als algemeen principe van het i-domein werkplekdiensten samengevoegd met EAR08 en EAR20. De nieuwe principes zijn WPD01 en WPD02.
DWR-Zoeken: Doel zoekdienst Afgeleid principe DWR-Zoeken01 150313 - Kan vervallen omdat het toepassing is van het principe van hergebruik. Dit is geen zelfstandig principe dat overstijgend is aan deze oplossing zelf. DWR-Zoeken is als i-dienst opgenomen op de agenda van het Rijksregister Generieke i-diensten. Zie DWR Zoeken. De status van deze i-dienst is onduidelijk.
DWR-Zoeken: gebruiker Afgeleid principe DWR-Zoeken02 150519 - Dit principe referereert aan een hoger liggend principe. NORA heeft hiervoor een aantal principes, waaronder NORA AP19. Dit principe moet daarvan een toepassing zijn en is daarom onderdeel van de oplossingsarchitectuur c.q. ontwerp.
DWR-Zoeken: standaardkoppelvlakken Afgeleid principe DWR-Zoeken03 150519 - Dit principe beschrijft een invulling van de constructie van de oplossing (bouwsteen) zelf. Dit principe kan daarmee vervallen.
DWR-Zoeken: kwaliteit Afgeleid principe DWR-Zoeken04 150519 - (Juridisch) Verantwoordelijk eigenaarschap is binnen NORA geadresseerd in het principe NORA AP13.
DWR-Zoeken: eisen Afgeleid principe DWR-Zoeken05 150313 - Uit de doelarchitectuur is af te leiden dat dit principe moet gaan over aansluitvoorwaarden. Het is feitelijk een implicatie van principe 1 en als zodanig ook verwerkt in de implicaties van 1. Het principe vervalt dus. Actiepunt: Wel moeten de aansluitvoorwaarden nog in de EAR worden opgenomen bij de bouwsteen, er van uitgaande dat die voorwaarden er ook zijn.
DWR-Zoeken: vindbaarheid Afgeleid principe DWR-Zoeken06 150519 - Kan vervallen omdat het toepassing is van het principe DiDu05. Het is geen zelfstandig principe dat overstijgend is aan deze oplossing zelf. Het betreft functionele requirements voor de oplossing zelf.
DWR-Zoeken: wijze van aansluiting Afgeleid principe DWR-Zoeken07 150503 - Het betreft hier een functionele eis. Als principe daarom afgevoerd.
DWR-Zoeken: bronnen voor autorisatie en authenticatie Afgeleid principe DWR-Zoeken08 150503 - Geen eigenstandig principe maar toepassing van principes in DiDu (Records zijn beveiligd) en DA Toegang (betrouwbare identiteitbron).
DWR-Zoeken: eigenaarschap beheer Afgeleid principe DWR-Zoeken09 150519 - Dit is geen principe sec voor DWR-zoeken. NORA hanteert principes op gebied van eenduidige verantwoordelijkheid en sturing voor verlening van diensten. Impliciet is eigenaarschap en beheer voorzieningen hiermee gedekt. Binnen de redactie van EAR wordt nader bezien of dit meer moet worden geëxpliciteerd in afgeleide rijksdienstprincipes (dan wel NORA).
DWR-Zoeken: toekomst en kosten Afgeleid principe DWR-Zoeken10 150503 - Op basis van tekst uit doelarchitectuur betreft het hier geen eigenstandig principe, maar toepassing van principes NORA/EAR (SOA en open standaarden en kosteneffectief) en Digitale duurzaamheid (schaalbaarheid en flexibiliteit).
DiDu: Ieder record heeft een unieke bron Afgeleid principe DiDu11 150526 - Dit principe is een toepassing van NORA principe AP13. Het voegt daar geen nieuwe afspraken aan toe.
EAR: Onderscheiden door expertise Afgeleid principe EAR01 150526 - Dit principe is geïntegreerd met de top10 afspraak Atlas06 en de top10 afspraak Atlas02. De rationale en de implicaties zijn in Atlas02 en Atlas06 verwerkt. Dit principe EAR01 vervalt daarmee.
EAR: Waarborgen verantwoording taakuitvoering Afgeleid principe EAR02 150526 - Dit principe is niet gericht op informatievoorziening, maar op organisatie in het algemeen. Dit principe is daarom geen principe binnen de scope van de EAR.
EAR: Bevordering uitwisselbaarheid Afgeleid principe EAR07 150526 - De stelling in dit principe is meer een constatering dan een principe. Daarnaast staat het als principe te ver af van het onderwerp informatievoorziening, waar deze EAR vooralsnog voor is bedoeld.
EAR: Persoonlijke werkruimte Afgeleid principe EAR08 150519 - Dit principe is als algemeen principe van het i-domein werkplekdiensten samengevoegd met DWR-FDA01. Het nieuwe principe is WPD02.
EAR: Toepassingsprofiel Metadata Afgeleid principe EAR14 150515 - Dit principe is samengevoegd met DiDu07. Zie voor verdere uitleg het versiebeheer bij dat principe.
EAR: Toegankelijkheid openbare informatie Afgeleid principe EAR16 150515 - Dit principe is samengevoegd met DiDu06 en daarmee afgevoerd. Zie voor verdere uitleg bij DiDu06.
EAR: Persoonlijke werkplek Afgeleid principe EAR20 150519 - Dit principe is als algemeen principe van het i-domein werkplekdiensten samengevoegd met DWR-FDA01. Het nieuwe principe is WPD01.
GRC: selfservice Afgeleid principe GRC01 150519 - Principe is als implicatie ondergebracht in principe WPD02.
GRC: informatiebeveiliging conform BIR Afgeleid principe GRC04 150526 - Dit principe is een toepassing van principe IB: Gebruiker centraal en Toegang: Sterkte van authenticatie. Van belang is de afweging van vertrouwelijkheid van informatie en beveiligingsregimes t.o.v. gebruikersgemak.
GRC: data-protectie en applicatiebeveiliging Afgeleid principe GRC05 150209 - Dit principes vervalt. Dataprotectie is ondergebracht bij IB04.
GRC: awareness Afgeleid principe GRC06 150209 - Dit principe is toepassing van principe IB05. Als zelfstandig GRC principe komt het daarom te vervallen. De teksten in dit principe worden als tekstuele aanvulling/aanscherping meegenomen in IB05.
GRC: geconsolideerde rekencentra Afgeleid principe GRC08 150526 - Dit principe gaat over continuïteitsmaatregelen (virtualisatie en loadbalancing), die feitelijk gezien kunnen worden als ontwerprichtlijn voor de cloudinfrastructuur gericht op vermijden van discontinuïteit. In die hoedanigheid maakt deze richtlijn deel uit van de implicaties bij principe GRC07.
GRC: aanbod clouddiensten platform en apparaat onafhankelijk Afgeleid principe GRC09 150209 - Dit principe vervalt. Het is toepassing van principe WPD01.
GRC: continuiteit van verbinding centraal Afgeleid principe GRC10 150209 - Dit principe vervalt, het is een implicatie van principe GRC07.
GRC: Governance uitwerken Afgeleid principe GRC11 150209 - Dit principe is toepassing NORA principes op gebied van het cluster 'Sturing en Verantwoordelijkheid'
RAS: Algemene architectuurprincipes en hun betekenis voor de RAS Afgeleid principe RAS01 150401 - Dit principes is geen principe en is afgevoerd. De stelling en rationale zijn een samenvatting van alle RAS-principes die eigenlijk geen principes zijn, maar requirements en/of toepassing van hogerliggende principes. Wel is het mogelijk dat op hogerliggende niveau nog principes nodig zijn o.g.v. softwarekwaliteit en eventueel financiering. Zie daarvoor ook de opmerkingen bij de andere RAS principes. De stelling is toegevoegd aan het begrip RAS, Rijks Application Store.
RAS: selfservice Afgeleid principe RAS02 150401 - Dit principe is afgevoerd. Het is een requirement bij de RAS oplossing.
RAS: dienstgericht Afgeleid principe RAS03 150401 - Dit principe is afgevoerd. Het is een functionele eis voor de RAS, niet een generieke afspraak voor de informatievoorziening van het Rijk.
RAS:deelbaar Afgeleid principe RAS04 150401 - Geen principe, maar een functionele eis en ontwerpeis voor de RAS oplossing. De eis geeft o.a. invulling aan NORA principe AP19. Het maakt deel uit van de oplossingsarchitectuur c.q. ontwerp van RAS.
RAS: veilig Afgeleid principe RAS06 150401 - Geen principe, maar ontwerpeis voor RAS-oplossing n.a.v. toepassing bestaande kaders op gebied van IB. Dit maakt deel uit van de oplossingsarchitectuur c.q. ontwerp van RAS.
RAS: beschikbaar Afgeleid principe RAS07 150401 - Geen principe, maar toepassing van NORA afgeleid principes AP28. Het maakt deel uit van de oplossingsarchitectuur c.q. ontwerp van RAS.
RAS: schaalbaar Afgeleid principe RAS08 150401 - Geen principe, maar een requirement van de oplossing RAS. De eis betreft een eis op gebied van softwarekwaliteit, waarvoor mogelijk generieke afspraken mogelijk zijn. Op de wijzigingsdatum zijn er geen generieke afspraken op rijksniveau of landelijk niveau bekend.
RAS: beheerbaar Afgeleid principe RAS09 150401 - Geen principe, maar toepassing van algemene principes hergebruik. Het is daarmee een ontwerpeis van de RAS oplossing en maakt deel uit van de oplossingsarchitectuur c.q. ontwerp.
RAS: toegankelijk Afgeleid principe RAS10 150401 - Geen principe, maar functionele eis aan RAS oplossing, tevens toepassing van principes o.g.v. toegangsbeveiliging en werkplekdiensten. Het maakt deel uit van oplossingsarchitectuur c.q. ontwerp van RAS.
RAS:verrekenbaar Afgeleid principe RAS11 150401 - Geen principe, maar functionele eis aan RAS. Het is tevens toepassing van cloudprincipe GRC02. Het maakt deel uit van de oplossingsarchitectuur c.q. ontwerp van RAS.
RAS: modulair Afgeleid principe RAS12 150401 - Geen principe, maar functionele eis aan RAS-oplossing. Tevens is het toepassing van NORA principe AP01 en NORA principe AP02.
Sourcing Informatiebeveiliging: vertrouwen en beveiliging Afgeleid principe Sourcing06 De tekst van dit 'principe' betreft een opsomming c.q. toepassing van beveiligingsprincipes voor het aandachtsgebied sourcing. Het is geen zelfstandig principe, evenmin omvat de tekst principes waarin het aandachtsgebied Informatiebeveiliging nog niet in voorziet. Om die reden vervalt deze tekst als principe.
EAR Online