Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Overzicht Architectuurschets van het stelsel voor gegevensuitwisseling

de figuur geeft het stelsel voor gegevensuitwisseling weer dat is de Architectuurschets nader is uitgewerkt.
Stelsel voor gegevensuitwisseling


Architectuurschets van het stelsel voor gegevensuitwisseling

De Architectuurschets van het stelsel voor gegevensuitwisseling (concept, 4 juni 2012) is een product van het project Doorontwikkeling Digikoppeling 3.0, een project in opdracht van de stuurgroep Digikoppeling onder de regie van de Programmaraad Stelsel van Basisregistraties (PSB).

Het project ‘Doorontwikkeling Digikoppeling 3.0’ heeft tot doel om invulling te geven aan de in 2012 vastgestelde koers (scenario 2+) en een impuls te geven aan de adoptie van Digikoppeling en de versnelde invoering van de standaard. Digikoppeling functioneert in een context die niet beschreven of bepaald is. Daarom is het opstellen van deze architectuurschets één van de eerste activiteiten van het project Doorontwikkeling Digikoppeling 3.0.

De schets bevat een voorstel voor een nieuw patroon voor gegevensuitwisseling, waarin samenwerkingsverbanden en knooppunten een prominente plaats hebben. Bijgaande figuur geeft een vereenvoudigde weergave daarvan. Het samenwerkingsverband is dé plek waar veel uitwisseling plaatsvindt en waar, mede door inzet van een knooppunt, aangesloten organisaties kunnen worden ontzorgd op het gebied van technische, semantische en zelfs organisatorische interoperabiliteit. De belangrijkste functies die knooppunten kunnen verzorgen zijn integratie, conversie en distributie van gegevens, beheer van afspraken en gemeenschappelijke voorzieningen en afstemming met andere samenwerkingsverbanden.

Deze architectuurschets biedt een integraal overzicht van de componenten die berichtenverkeer mogelijk maken. Het betreft een architectuurschets voor het generieke stelsel berichtenverkeer (gericht op bevragingen, meldingen en additionele vormen van gegevensverstrekking zoals Digimelding en Digilevering) met daarin de gemaakte keuzes over de taken en verantwoordelijkheden voor de poort(en), het netwerk, de afnemers,leveranciers en de serviceproviders als brokers en sectorale knooppunten. Het dient als context voor Digikoppeling 3.0 en als input voor het NORA-katern Verbinden. Het levert een visie op voor een patroon dat ontzorgt: onderling verbonden stelsels van samenwerkingsverbanden. (zie afbeelding)

Document: Media:B3 Architectuurschets uitgebreide versie.pdf

Vaststelling

De Architectuurschets van het stelsel voor gegevensuitwisseling is vastgesteld door de stuurgroep Digikoppeling.

Structuur/opzet document

Het document Architectuurschets van het stelsel voor gegevensuitwisseling beschrijft

 • Een patroon dat ontzorgt.

De schets bevat een voorstel voor een nieuw patroon voor gegevensuitwisseling, waarin samenwerkingsverbanden en knooppunten een prominente plaats hebben.

 • Een beter aanbod van afspraken

De architectuurschets bevat ook een voorstel voor het beter omgaan met afspraken. Dit voorstel beoogt dat afspraken beter aansluiten bij de diversiteit in gegevensuitwisseling en speelt in op de voortdurende veranderingen in behoeften en technologische mogelijkheden. Een betere classificatie en scherper gedefinieerd geldigheidsgebied van afspraken moeten duidelijk maken waar afspraken wel en waar ze (nog) niet voor dienen, waar samenwerkingsverbanden verschillende afspraken hanteren en over welke onderwerpen nog geen gezamenlijke afspraken zijn gemaakt. Dit alles moet er voor gaan zorgen dat afspraken meer dan nu een dienend karakter krijgen

 • Het resulterende samenhangende geheel van stelsels.

Het samenvoegen van de twee hierboven beschreven voorstellen resulteert in de nieuwe schets van het ‘stelsel voor gegevensuitwisseling’. Dit stelsel bestaat uit een overheidsstelsel in combinatie met een onbepaald aantal stelsels voor samenwerkingsverbanden (de kleine gekleurde cirkels in de figuur). Ieder stelsel (iedere cirkel in de figuur) is een combinatie van afspraken en voorzieningen voor gegevensuitwisseling.

 • Spelregels voor goede onderlinge samenhang

Dit samenhangende geheel van stelsels is niet top-down te ontwerpen en realiseren. Er zijn teveel verschillende belangen en de overheid verandert continue door nieuwe wet- en regelgeving en door onderlinge samenwerking. De architectuurschets stelt daarom drie groepen van spelregels voor die de werking en organische (door)ontwikkeling van het geheel in goede banen moeten leiden. De eerste groep spelregels heeft als doel om beter te borgen dat afspraken ondersteunend zijn en voldoende draagvlak hebben. De tweede groep spelregels verschaft duidelijkheid over de verdeling van verantwoordelijkheden in ketens van gegevensuitwisseling. De basis van deze groep spelregels is dat de leverancier van gegevens verantwoordelijk is voor de gegevens tot aan de voordeur van de afnemer. De derde groep van spelregels geeft sturing aan de ontwikkeling van het patroon dat ontzorgt. Deze spelregels stellen dat een samenwerkingsverband zelf de mate van interne organisatie bepaalt opdat de deelnemende organisaties optimaal ontzorgd worden.


Eigenaar en status

De stuurgroep Digikoppeling onder de regie van de Programmaraad Stelsel van Basisregistraties (PSB).

Doelstelling

Doel van deze architectuurschets is de context voor de ‘Digikoppelingketen’ te schetsen, zodat de juiste plaats van protocolvertaling tussen ebMS en WSRM in de keten kan worden bepaald. Samenvattend moet de architectuurschets:

 • een integraal overzicht geven van de elementen die betrokken zijn bij gegevensuitwisseling, wat van die elementen en betrokken organisaties verwacht wordt en hoe alle elementen samen een werkend geheel vormen;
 • dienen als context voor de standaard Digikoppeling, een context die breder is dan Digikoppeling en ook breder dan het Stelsel van Basisregistraties;
 • een schets zijn van een stelsel voor bevragingen, meldingen en andere vormen van gegevensuitwisseling;
 • de contouren schetsen van een patroon voor gegevensuitwisseling waarbij:
  • de keuze van de standaard en toekomstige ontwikkelingen minimaal effect hebben op de uitwisseling van gegevens;
  • beide standaarden (ebMS en WSRM) een duidelijke plaats hebben;
  • duidelijkheid is over de rol van RINIS en Logius met betrekking tot de plaats van beide standaarden;
 • keuzes maken over de taken en verantwoordelijkheden voor aanbieders, afnemers en sectorale knooppunten;
 • een selectie maken van het juiste patroon voor uitwisseling dat de aangesloten partijen ontzorgt en het aantal plaatsen beperkt waar de uitvoering direct wordt geconfronteerd met de keuze voor een berichtenstandaard;
 • afgestemd zijn met het NORA katern Verbinden en daar ook input voor zijn.

Principes en afspraken

Deze architectuurschets besteedt aandacht aan de gegevensuitwisseling van de overheid en doet voorstellen voor:

 • een patroon dat organisaties ontzorgt bij gegevensuitwisseling;
 • een beter aanbod van afspraken voor gegevensuitwisseling;
 • een aantal spelregels voor goede onderlinge samenhang.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 4 jul 2014 om 13:40.