Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Geo standaarden

Standaard.png
Een standaard is een afspraak tussen organisaties of afdelingen om in specifieke situaties gebruik te maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol.


Eigenschappen

ID GEO-standaarden
Beschrijving In Nederland (en ook daarbuiten) zijn veel organisaties betrokken bij het registreren en uitwisselen van informatie met een geografische component. Dat wil zeggen: informatie over objecten die gerelateerd zijn aan een locatie ten opzichte van het aardoppervlakte. Hierbinnen zijn verschillende domeinen te onderkennen, zoals kadastrale informatie en informatie over waterhuishouding. Om te waarborgen dat de geo-informatiehuishouding van deze domeinen goed op elkaar aansluit, en dat informatie tussen domeinen uitgewisseld kan worden, zijn afspraken nodig over de te gebruiken standaarden. De set Geo-standaarden voorziet hierin.
Toelichting De standaarden zijn verplicht bij implementatie van systemen waarbij sprake is van uitwisseling van geografische informatie.
Externe informatie https://www.forumstandaardisatie.nl/standaard/geo-standaarden
Soort standaard PTLU standaard
Status Vastgesteld
Architectuurcomponent Uitwisseling
Werkingsgebied Overheidsbreed
WG Bijzonder NVT
Informatiseringsdomein Connectdiensten
Beheerder Geonovum
Vastgesteld door Forum standaardisatie


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
Basisregistratie Kadaster Realiseert Geo standaarden
Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken Realiseert Geo standaarden
Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) Realiseert Geo standaarden
Basisregistratie Kadaster Voldoet aan Geo standaarden
Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken Voldoet aan Geo standaarden
Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) Voldoet aan Geo standaarden
EAR Online