Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Eigenschap:Versiebeheer

Kennismodel Kennismodel EAR
Type Tekst
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaan Nee
Weergave op invulformulieren Tekstvak
Defaultwaarde
Toelichting
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


Pagina's die de eigenschap "Versiebeheer" gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

A
Aansluitvoorwaarden +170301 Afgevoerd. Is geen begrip maar een synoniem.  +
Afspraak - Compenseer individueel nadeel +150503 - Top 10 afspraken zijn oorspronkelijk als categorie 'Doelen' opgenomen in de wiki. Bij deze wijziging is dit hersteld en zijn de afspraken opgenomen als categorie 'EAR Basisprincipes'.  +
Afspraak - Dynamisch proces ontkoppelen van stabiele informatie +150503 - Top 10 afspraken zijn oorspronkelijk als categorie 'Doelen' opgenomen in de wiki. Bij deze wijziging is dit hersteld en zijn de afspraken opgenomen als categorie 'EAR Basisprincipes'.  +
Afspraak - Gebruik beschikbare bouwstenen +150503 - Top 10 afspraken zijn oorspronkelijk als categorie 'Doelen' opgenomen in de wiki. Bij deze wijziging is dit hersteld en zijn de afspraken opgenomen als categorie 'EAR Basisprincipes'.  +
Afspraak - Gebruik open standaarden +150503 - Top 10 afspraken zijn oorspronkelijk als categorie 'Doelen' opgenomen in de wiki. Bij deze wijziging is dit hersteld en zijn de afspraken opgenomen als categorie 'EAR Basisprincipes'.  +
Afspraak - Geen eigen alternatief bij generiek beschikbare i-diensten +150503 - Top 10 afspraken zijn oorspronkelijk als categorie 'Doelen' opgenomen in de wiki. Bij deze wijziging is dit hersteld en zijn de afspraken opgenomen als categorie 'EAR Basisprincipes'.  +
Afspraak - Ook hergebruik in primair proces +150503 - Top 10 afspraken zijn oorspronkelijk als categorie 'Doelen' opgenomen in de wiki. Bij deze wijziging is dit hersteld en zijn de afspraken opgenomen als categorie 'EAR Basisprincipes'.  +
Afspraak - Organisatie inrichten op basis van concern Rijk +150526 - Rationale en implicaties van [[EAR: Onderscheiden door expertise | principe EAR01]] zijn geïntegreerd in deze afspraak. EAR01 komt daarmee te vervallen. 150503 - Top 10 afspraken zijn oorspronkelijk als categorie 'Doelen' opgenomen in de wiki. Bij deze wijziging is dit hersteld en zijn de afspraken opgenomen als categorie 'EAR Basisprincipes'.  +
Afspraak - Organisatieonderdelen werken voor elkaar +150503 - Top 10 afspraken zijn oorspronkelijk als categorie 'Doelen' opgenomen in de wiki. Bij deze wijziging is dit hersteld en zijn de afspraken opgenomen als categorie 'EAR Basisprincipes'.  +
Afspraak - Streven naar gemeenschappelijkheid standaardisatie en hergebruik +150503 - Top 10 afspraken zijn oorspronkelijk als categorie 'Doelen' opgenomen in de wiki. Bij deze wijziging is dit hersteld en zijn de afspraken opgenomen als categorie 'EAR Basisprincipes'.  +
Afspraak - Voorkom dubbelingen door ordening processen en doelgroepen +150503 - Top 10 afspraken zijn oorspronkelijk als categorie 'Doelen' opgenomen in de wiki. Bij deze wijziging is dit hersteld en zijn de afspraken opgenomen als categorie 'EAR Basisprincipes'.  +
B
Basis-infrastructuur +170301 - Afgevoerd, term is verouderd. Definitie komt overeen met [[Generieke Digitale Infrastructuur]].  +
Bedrijfsproces generiek informatisering domein +170301 - Afgevoerd omdat de definitie is geïntegreerd in de definitie van [[Informatiseringsdomein]].  +
C
CDC: Beschikkingsmacht +150209 - Aanscherpen stelling. Voorheen was dat 'De data die in de datacenters verwerkt of opgeslagen worden, moeten binnen de Nederlandse beschikkingsmacht vallen.' Tevens de rationale tekstueel aangescherpt.  +
CDC: Koppelvlakken +150519 - De stelling beschrijft wat Datacenter o.a. aan dienstverlening biedt. Dat is niet een principe maar een ontwerpeis voor de betreffende oplossing. Het is daarom geen EAR principe maar maakt deel uit van de oplossingsarchitectuur c.q. het ontwerp van Datacentervoorziening Rijk.  +
CDC: continuiteit DC-voorziening +150519 - Bij voortschrijdend inzicht is dit principe feitelijk een toepassing van het NORA principe [[Continuïteit van de dienst (NORA)|AP35]]. Het principe is daarmee een requirement voor Datacenter c.q. Cloudoplossing. In die zin geen principe voor de EAR maar onderdeel van de oplossingsarchitectuur (en ontwerp) van Datacenter en Cloud. 150209 - Aanscherping stelling en rationale n.a.v. discussie. Oorspronkelijke stelling: 'In het belang van de continuiteit van de datacentervoorziening Rijk is in de datacenters (a)synchrone duplicatie en back-up van bedrijfskritische data mogelijk, rekening houdend met bestaande software latency.' ; Oorspronkelijke rationale: 'De Rijksoverheid streeft naar een betrouwbare datacentervoorziening, waarbij continuiteit gewaarborgd is. Er zijn minimaal drie datacenters nodig om de continuiteit van de overheidsprocessen voldoende te borgen. Een vierde datacenter is nodig om zowel de continuiteit als de performance optimaal te borgen. Bedrijfskritische processen en bedrijfskritische data worden volledig real-time in een geografisch ander datacenter gespiegeld, zodat dataverlies wordt voorkomen en de continuïteit van de bedrijfsvoering gewaarborgd wordt. De connectiviteit tussen de datacenters is gedimensioneerd op de vereiste continuiteitsvoorziening.'  +
CDC: dienstverlening housing +150519 - Voortschrijdend inzicht. Dit is een functionele eis voor de datacenters van het Rijk. Het is niet een generiek geldende afspraak. 150209 - Tekst aangepast. Inhoudelijk geen wijziging.  +
CDC: duurzaamheid +150519 - De stelling geeft aan dat de oplossing voor Datacenter moet voldoen aan een Europese richtlijn. Dat is niet een principe maar een ontwerpeis voor de betreffende oplossing. Het is daarom geen EAR principe maar maakt deel uit van de oplossingsarchitectuur c.q. het ontwerp van Datacentervoorziening Rijk.  +
CDC: informatiebeveiliging +150519 - De stelling geeft aan dat Datacenter een dienst verleent tot een bepaald beveiligingsniveau. Dat is niet een principe maar een ontwerpeis voor de betreffende oplossing. Het is daarom geen EAR principe maar maakt deel uit van de oplossingsarchitectuur c.q. het ontwerp van Datacentervoorziening Rijk. 150209 - Tekst is aangepast. Inhoudelijk geen wijziging.  +
CDC: schaalbaarheid +150519 - De stelling beschrijft een eis aan de oplossing voor Datacenter, niet een principe. Het is daarom geen EAR principe maar maakt deel uit van de oplossingsarchitectuur c.q. het ontwerp van Datacentervoorziening Rijk.  +
D
DWR-FDA: Ontkoppel apparaat en functionalitei +150519 - Dit principe is als algemeen principe van het i-domein werkplekdiensten samengevoegd met EAR08 en EAR20. De nieuwe principes zijn [[WPD: Plaats- Tijd- Organisatie- Apparatuuronafhankelijk|WPD01]] en [[WPD: Flexibele werkruimte|WPD02]].  +
DWR-Zoeken: Doel zoekdienst +150313 - Kan vervallen omdat het toepassing is van het principe van hergebruik. Dit is geen zelfstandig principe dat overstijgend is aan deze oplossing zelf. DWR-Zoeken is als i-dienst opgenomen op de agenda van het Rijksregister Generieke i-diensten. Zie [[DWR Zoeken]]. De status van deze i-dienst is onduidelijk.  +
DWR-Zoeken: bronnen voor autorisatie en authenticatie +150503 - Geen eigenstandig principe maar toepassing van principes in DiDu (Records zijn beveiligd) en DA Toegang (betrouwbare identiteitbron).  +
DWR-Zoeken: eigenaarschap beheer +150519 - Dit is geen principe sec voor DWR-zoeken. NORA hanteert principes op gebied van eenduidige verantwoordelijkheid en sturing voor verlening van diensten. Impliciet is eigenaarschap en beheer voorzieningen hiermee gedekt. Binnen de redactie van EAR wordt nader bezien of dit meer moet worden geëxpliciteerd in afgeleide rijksdienstprincipes (dan wel NORA).  +
DWR-Zoeken: eisen +150313 - Uit de doelarchitectuur is af te leiden dat dit principe moet gaan over aansluitvoorwaarden. Het is feitelijk een implicatie van principe 1 en als zodanig ook verwerkt in de implicaties van 1. Het principe vervalt dus. <strong>Actiepunt:</strong> Wel moeten de aansluitvoorwaarden nog in de EAR worden opgenomen bij de bouwsteen, er van uitgaande dat die voorwaarden er ook zijn.  +
EAR Online