Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Eigenschap:Elementtypedefinitie

This page is part of WikiXL SmartCore™. © 2011-2016 XL&Knowledge. Usage without proper license is strictly prohibited. Contact us at support@xl-knowledge.com. Any changes to this page will be overwritten by module upgrades.

Dit is een eigenschap van type Text.

Releasenotes

Showing 13 pages using this property.
A
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en [[basisprincipe]]s van de EAR nader verdiepen en concretiseren.  +
Een applicatiecomponent is een modulair, installeerbaar en vervangbaar onderdeel van een systeem dat zijn inhoud afschermt en zijn functionaliteit blootstelt aan zijn omgeving via een verzameling koppelvlakken.  +
B
EAR Basisprincipes beschrijven de belangrijkste gewenste kenmerken van: *de primaire en ondersteunende bedrijfsvoering van het Rijk, *en de dienstverlening van het Rijk vanuit het perspectief van de afnemer. Basisprincipes doen geen uitspraken over de wijze waarop deze kenmerken moeten worden gerealiseerd.  +
Een bedrijfsfunctie is datgene wat gedaan moet worden om een bedrijfsdoelstelling te bereiken. Het bedrijfsfunctiemodel is de beschrijving welke bedrijfsfuncties worden uitgeoefend om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Deze bedrijfsfuncties worden in hun onderlinge samenhang beschreven. Bedrijfsfuncties worden los gezien van de vraag ‘hoe’ en ‘door wie’. (bron: MARIJ 1.0)  +
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).  +
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.  +
C
Set van afspraken (rechten en plichten) die zijn vastgelegd rondom het gebruik van een bouwsteen  +
D
Een doel of beleidsuitspraak beschrijft een voor het Rijk na te streven (eind)situatie. De doelen en beleidsuitspraken zijn altijd afgeleid van 'Strategisch bronmateriaal' (categorie 'Bron') en staan niet op zichzelf.  +
Een drijfveer is iets dat in in een organisatie veranderingen teweegbrengt, motiveert en drijft.  +
I
Een gegevensobject is een passief element dat geschikt is voor geautomatiseerde verwerking.  +
Een node is een hardware- of softwaremiddel waarop artefacten kunnen worden opgeslagen of geïnstalleerd om uitgevoerd te worden.  +
P
De principes beschrijven de belangrijkste gewenste kenmerken van overheidsdienstverlening vanuit het perspectief van de afnemer (het 'wat'). Basisprincipes doen geen uitspraken over de wijze waarop deze kenmerken moeten worden gerealiseerd (het 'hoe').  +
S
Een standaard is een afspraak tussen organisaties of afdelingen om in specifieke situaties gebruik te maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol.  +

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 14:07.