Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Regie en Sourcing generieke ICT Rijksdienst - Besturingsmodel

Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.


Eigenschappen

ID Regie en Sourcing generieke ICT Rijksdienst - Besturingsmodel
Beschrijving kort Besturingsmodel voor vraagbundeling en aanbodsturing rond generieke ICT bij het Rijk.
Beschrijving

De rijksdienst streeft op het gebied van informatisering naar meer efficiency. ICT-voorzieningen die voor meer of alle ministeries hetzelfde kunnen zijn, worden gerealiseerd als gemeenschappelijke (enkele ministeries) of generieke (alle ministeries) ICT-voorzieningen. Sommige ministeries gaan elkaar diensten verlenen om die generieke of gemeenschappelijke ICT te leveren in de vorm van “shared services”. De rijksdienst concentreert zich daarbij op zijn kerntaken en besteedt daarom uitvoerende ICT-taken in toenemende mate uit, o.a. aan shared service organisaties voor het rijk (interne ICT dienstverleners). De shared service organisaties werken nauw samen met de markt.

Tenslotte wil de rijksdienst de besturing van de informatisering professionaliseren, waaronder de besturing van ICT-dienstverleners, zoals de shared service organisaties. Voor deze veranderingen is - ter ondersteuning - een besturingsmodel opgesteld met een tweeledig doel: een eenduidig referentiekader voor de besturing van de generieke en gemeenschappelijke ICT-voorzieningen en het bieden van een richtsnoer aan alle partijen die betrokken zijn bij het ontwikkelen, beheren, gebruiken en veranderen van generieke ICT-voorzieningen.
Toelichting

Het besturingsmodel omvat de volgende logica:

  • Er is vraagbundeling nodig om tot eenduidige behoeften en eisen van de ministeries te komen.
  • Er is aanbodsturing naar ICT-dienstverleners (shared service organisaties rijk en particuliere leveranciers) nodig om tot een eenduidige bundeling van ICT-diensten en –producten te komen.
  • Er is regie nodig om vraag en aanbod optimaal te combineren op rijksniveau.
  • Er is management nodig op strategisch, tactisch en operationeel niveau.
  • Er is centrale kaderstelling nodig (waaronder dit besturingsmodel).
Voor een nadere uitwerking van de beleidskaders en uitleg over de bestuurlijke relatie tussen vraag en aanbod en het strategisch/tactisch aanbodoverleg is de CTO-raad ingesteld.
Publicatiedatum 2010-09-14
Type Bron Beleidskader
Status Vastgesteld
Vertrouwelijk Nee
Externe informatie (t) Document Besturingsmodel Regie en Sourcing
Informatiseringsdomein Inkoop


Elementrelaties

Regie en Sourcing generieke ICT Rijksdienst - Besturingsmodel legt geen relaties naar andere elementen.


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online