Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Basisregistratie Kadaster

Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).


Eigenschappen

ID Basisregistratie Kadaster
Beschrijving

De Basisregistratie Kadaster (BRK) bestaat uit:

  • de kadastrale registratie van onroerende zaken en zakelijke rechten;
  • de kadastrale kaart. Op deze kaart is de ligging van de kadastrale percelen te zien (inclusief perceelnummer). Ook de grenzen van het rijk, de provincies en de gemeenten staan erop.

Ook een netwerk is een onroerende zaak. Een geregistreerd netwerk maakt daarom onderdeel uit van de BRK.

De BRK bevat authentieke en niet-authentieke gegevens. Een gegeven is authentiek als het als zodanig wordt aangemerkt in de wet van een basisregistratie of via een algemene maatregel van bestuur. Een authentiek gegeven hoort bij één basisregistratie. Het is van hoogwaardige kwaliteit, zodat een overheidsinstelling het kan gebruiken zonder nader onderzoek te hoeven doen. Authentieke gegevens in de kadastrale registratie zijn:

  • kadastrale aanduidingen;
  • rechten (met uitzondering van erfdienstbaarheden);
  • kadastrale grootte;
  • persoonsgegevens van eigenaren, beperkt gerechtigden en beslagleggers.

Authentieke gegevens op de Kadastrale kaart zijn:

  • de afbeelding van de kadastrale aanduidingen;
  • kadastrale grenzen;
  • rijks-, provincie- en gemeentegrenzen.
Externe informatie http://www.kadaster.nl/web/Themas/Registraties/BRK.htm
Architectuurcomponent Gegevensopslag
Werkingsgebied Overheidsbreed
Informatiseringsdomein Gegevensdiensten
Intern - Extern Extern
Status Vastgesteld


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
Basisregistratie Kadaster Realiseert principe
Basisregistratie Kadaster Voldoet aan


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online